Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  nålsjöstjärna

Organismgrupp Tagghudingar, Sjöstjärnor Pontaster tenuispinus
Nålsjöstjärna Tagghudingar, Sjöstjärnor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Pontaster tenuispinus är en sjöstjärna med långa spetsiga armar och relativt liten skiva. Armlängden är variabel; i artens nordliga utbredningsområde kan armarna bli upp till 13 cm långa, men söderut blir de oftast inte längre än 7,5 cm. Färgen är på ovansidan röd, brun, rosa eller orange medan djurets undersida är blek eller vit. Anus finns. Hos sjöstjärnor täcks ovansidan av kvastformiga bildningar av kalk, s. k. paxiller, vilka hos Pontaster tenuispinus är små och oftast har en något längre tagg i mitten. Ett annat slags utskott, s. k. papulae finns också. De är tunna fingerliknande utskott fyllda med cirkulerande kroppsvätska, och fungerar som gälar. Papulae är ordnade i avlånga grupper, kallade papularier, nära vardera armens bas. Den sistnämnda karaktären är unik för familjen Benthopectinidae. De övre marginalplattorna har en stor tagg vid sin övre kant och en serie taggar av minskande storlek nedåt. I övrigt är marginalplattorna täckta med fina taggar medan de yttre nedre plattorna ibland kan vara mer eller mindre nakna i mitten. Ambulakralplattorna har en kam av 5-12 tvärgående fina fårade taggar och 1-3 större taggar utanför dessa. Pedicellarierna (pincettliknande organ med funktioner för försvar, födobiologi och rengöring) har, i de fall de finns, två klor och sitter främst på ambulakralplattorna men kan ibland också förekomma på de övre marginalplattorna.
Utbredning
Länsvis förekomst för nålsjöstjärna Observationer i Sverige för nålsjöstjärna
Svensk förekomst
Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Arten har cirkumpolär utbredning och förekommer från Spetsbergen och Arktiska Oceanen söderut till Davis Strait (42°N), Färöarna, sydvästra Norge, västra Irland och Biscaya. Däremot finns den inte i egentliga Nordsjön. Den kan förekomma på varierande djup (16-2300 m), men återfinns vanligen nedom 400 meter. Från svenska vatten föreligger endast ett fåtal fynd från Bohuslän och Västra Skagerrak, flertalet av dessa från 1800-talet. Under de senaste decennierna har den så vitt är känt inte alls påträffats i svenska vatten. Arten har dock sannolikt direktutvecklade larver, vilket indikerar att de påträffade exemplaren verkligen härrör från inhemska populationer
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Pontaster tenuispinus är en sjöstjärna med långa spetsiga armar och relativt liten skiva. Armlängden är variabel; i artens nordliga utbredningsområde kan armarna bli upp till 13 cm långa, men söderut blir de oftast inte längre än 7,5 cm. Färgen är på ovansidan röd, brun, rosa eller orange medan djurets undersida är blek eller vit. Arten har cirkumpolär utbredning och förekommer från Spetsbergen och Arktiska Oceanen söderut till Davis Strait (42°N), Färöarna, sydvästra Norge, västra Irland och Biscaya. Däremot finns den inte i egentliga Nordsjön. Den kan förekomma på varierande djup (16-2300 m), men återfinns vanligen nedom 200 meter på sandiga till mjuka bottnar. Från svenska vatten föreligger endast ett fåtal fynd från Bohuslän och Västra Skagerrak, flertalet av dessa från 1800-talet. Under de senaste decennierna har den så vitt är känt inte alls påträffats i svenska vatten. Arten har dock sannolikt direktutvecklade larver, vilket indikerar att de påträffade exemplaren verkligen härrör från inhemska populationer. Eftersom den lever på djupa mjukbottnar, som trålas frekvent efter fr.a. nordhavsräka, så har sannolikt livsförutsättningarna drastiskt försämrats. Arten återfanns inte under Svenska artprojektets inventering i djupa Skagerrak maj 2009. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Ekologi
Arten lever på djupa lerbottnar. Dess födobiologi är inte närmare studerad, men analys av maginnehållet har visat på småorganismer och detritus. Artens utveckling är inte heller klarlagd, men de stora gulerika äggen indikerar att den har direktutveckling utan pelagiskt larvstadium. Den verkar kunna uppnå full storlek på fyra år.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp "Allätare" (omnivor)
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Asteroidea (sjöstjärnor), Ordning Notomyotida, Familj Benthopectinidae (nålsjöstjärnor), Släkte Pontaster, Art Pontaster tenuispinus (Düben & Koren, 1846) - nålsjöstjärna Synonymer Astropecten tenuispinus Düben & Koren, 1846

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Pontaster tenuispinus är en sjöstjärna med långa spetsiga armar och relativt liten skiva. Armlängden är variabel; i artens nordliga utbredningsområde kan armarna bli upp till 13 cm långa, men söderut blir de oftast inte längre än 7,5 cm. Färgen är på ovansidan röd, brun, rosa eller orange medan djurets undersida är blek eller vit. Arten har cirkumpolär utbredning och förekommer från Spetsbergen och Arktiska Oceanen söderut till Davis Strait (42°N), Färöarna, sydvästra Norge, västra Irland och Biscaya. Däremot finns den inte i egentliga Nordsjön. Den kan förekomma på varierande djup (16-2300 m), men återfinns vanligen nedom 200 meter på sandiga till mjuka bottnar. Från svenska vatten föreligger endast ett fåtal fynd från Bohuslän och Västra Skagerrak, flertalet av dessa från 1800-talet. Under de senaste decennierna har den så vitt är känt inte alls påträffats i svenska vatten. Arten har dock sannolikt direktutvecklade larver, vilket indikerar att de påträffade exemplaren verkligen härrör från inhemska populationer. Eftersom den lever på djupa mjukbottnar, som trålas frekvent efter fr.a. nordhavsräka, så har sannolikt livsförutsättningarna drastiskt försämrats. Arten återfanns inte under Svenska artprojektets inventering i djupa Skagerrak maj 2009. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Pontaster tenuispinus är en sjöstjärna med långa spetsiga armar och relativt liten skiva. Armlängden är variabel; i artens nordliga utbredningsområde kan armarna bli upp till 13 cm långa, men söderut blir de oftast inte längre än 7,5 cm. Färgen är på ovansidan röd, brun, rosa eller orange medan djurets undersida är blek eller vit. Anus finns. Hos sjöstjärnor täcks ovansidan av kvastformiga bildningar av kalk, s. k. paxiller, vilka hos Pontaster tenuispinus är små och oftast har en något längre tagg i mitten. Ett annat slags utskott, s. k. papulae finns också. De är tunna fingerliknande utskott fyllda med cirkulerande kroppsvätska, och fungerar som gälar. Papulae är ordnade i avlånga grupper, kallade papularier, nära vardera armens bas. Den sistnämnda karaktären är unik för familjen Benthopectinidae. De övre marginalplattorna har en stor tagg vid sin övre kant och en serie taggar av minskande storlek nedåt. I övrigt är marginalplattorna täckta med fina taggar medan de yttre nedre plattorna ibland kan vara mer eller mindre nakna i mitten. Ambulakralplattorna har en kam av 5-12 tvärgående fina fårade taggar och 1-3 större taggar utanför dessa. Pedicellarierna (pincettliknande organ med funktioner för försvar, födobiologi och rengöring) har, i de fall de finns, två klor och sitter främst på ambulakralplattorna men kan ibland också förekomma på de övre marginalplattorna.

Svensk förekomst Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för nålsjöstjärna

Länsvis förekomst och status för nålsjöstjärna baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för nålsjöstjärna

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten har cirkumpolär utbredning och förekommer från Spetsbergen och Arktiska Oceanen söderut till Davis Strait (42°N), Färöarna, sydvästra Norge, västra Irland och Biscaya. Däremot finns den inte i egentliga Nordsjön. Den kan förekomma på varierande djup (16-2300 m), men återfinns vanligen nedom 400 meter. Från svenska vatten föreligger endast ett fåtal fynd från Bohuslän och Västra Skagerrak, flertalet av dessa från 1800-talet. Under de senaste decennierna har den så vitt är känt inte alls påträffats i svenska vatten. Arten har dock sannolikt direktutvecklade larver, vilket indikerar att de påträffade exemplaren verkligen härrör från inhemska populationer
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Echinodermata - tagghudingar 
 • Överklass
  Asterozoa - asterozoer 
 • Klass
  Asteroidea - sjöstjärnor 
 • Ordning
  Notomyotida  
 • Familj
  Benthopectinidae - nålsjöstjärnor 
 • Släkte
  Pontaster  
 • Art
  Pontaster tenuispinus(Düben & Koren, 1846) - nålsjöstjärna
  Synonymer
  Astropecten tenuispinus Düben & Koren, 1846

Arten lever på djupa lerbottnar. Dess födobiologi är inte närmare studerad, men analys av maginnehållet har visat på småorganismer och detritus. Artens utveckling är inte heller klarlagd, men de stora gulerika äggen indikerar att den har direktutveckling utan pelagiskt larvstadium. Den verkar kunna uppnå full storlek på fyra år.

Ekologisk grupp: "Allätare" (omnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Eftersom arten lever på den typ av mjukbottnar som ofta trålas efter nordhavsräka, kan man misstänka att den starkt missgynnats av detta. Att arten med största sannolikhet har direktutveckling betyder att möjligheterna till en eventuell återkolonisation är begränsade. Då arten i huvudsak är en nordlig kallvattensart kan den också förmodas vara missgynnad av klimatändringar med högre temperatur.

Påverkan
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Fiske (Viss negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
Arten verkar vara polymorf, och flera varieteter har beskrivits. Dess taxonomi bör därför utredas.

Clark, A. M. & Downey, M. E. 1992 Starfishes of the Atlantic. Natural History Museum and Chapman & Hall, London.

Høisæter, T. 1990. An annotated check-list of the echinoderms of the Norwegian coast and adjacent waters. Sarsia 75:83-106.

Mortensen, Th. 1927. Handbook of the Echinoderms of the British Isles, Clarendon Press, Oxford.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Cedhagen 2004. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Echinodermata - tagghudingar 
 • Överklass
  Asterozoa - asterozoer 
 • Klass
  Asteroidea - sjöstjärnor 
 • Ordning
  Notomyotida  
 • Familj
  Benthopectinidae - nålsjöstjärnor 
 • Släkte
  Pontaster  
 • Art
  Pontaster tenuispinus, (Düben & Koren, 1846) - nålsjöstjärna
  Synonymer
  Astropecten tenuispinus Düben & Koren, 1846
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Cedhagen 2004. © ArtDatabanken, SLU 2005.