Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  nötkörvel

Organismgrupp Kärlväxter Conopodium majus
Nötkörvel Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Nötkörvel är en halvmeterhög flerårig växt. Stjälken utgår ifrån en 2–3 cm stor knöl ca 1 dm under markytan, saknar blad vid basen och är nästan ogrenad. Bladen är finflikiga, och blommorna är vita och samlade i en gles flock, med enskilt svepe men utan allmänt svepe. Den blommar i juni, och förökar sig med frön. Snarlik är den sällsynta jordkastanjen Bunium bulbocastanum, även den med underjordisk knöl, men som skiljer sig genom att blomställningen har allmänt svepe och frukterna har utstående stift. Hos nötkörvel är stiften upprätta. Övriga umbellater med smalflikiga blad kan skiljas på avsaknaden av knöl och förekomsten av basala blad.
Utbredning
Länsvis förekomst för nötkörvel Observationer i Sverige för nötkörvel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Nötkörvel blev funnen i slutet av förra århundradet i Hyby, sydvästra Skåne, men har inte setts där sedan 1920. I Blekinge finns två aktuella lokaler, den första påträffad vid Bastasjö norr om Karlskrona 1983 och den andra 1,5 km öster därom vid Mariefors 2000. Båda förekomsterna är livskraftiga. I Danmark har några fynd gjorts, och arten finns fortfarande på en lokal på Själland. I Norge förekommer arten längs kusten från Aust-Agder till Nordland och är allmän på Vestlandet. Totalutbredningen omfattar atlantiska Europa söderut till Portugal och österut till Italien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Förekommer på två lokaler i Blekinge samt på en lokal i Skåne. För närvarande föreligger inga uppenbara hot förutom att populationerna ligger isolerade från varandra. Antalet reproduktiva individer skattas till 1100 (750-1300). Antalet lokalområden i landet skattas till 1. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 300 (8-350) km² och förekomstarean (AOO) till 8 (4-12) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. (D2).
Ekologi
Nötkörvel växer på sina enda lokaler i Sverige i en hagmarks-lövskogsbacke, samt i ett bokskogsbryn invid en stig, på båda lokalerna till synes fullt etablerad och naturaliserad. Varifrån och hur nötkörvel kommit till Blekinge-lokalerna är inte känt. Möjligen har arten inkommit med gräs- eller vallfrö, vilket indikeras av att även vitfryle växer på en av lokalerna, men den kan också ha förvildats från odling. I Norge förekommer den i lövskog, men framförallt (sekundärt?) i slåtterängar, beteshagar och hagmarksskog.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Apiales (araliaordningen), Familj Apiaceae (flockblommiga), Släkte Conopodium (nötkörvlar), Art Conopodium majus (Gouan) Loret - nötkörvel Synonymer Bunium flexuosum Stokes, Conopodium denudatum W. D. J. Koch, Jordnöt

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Förekommer på två lokaler i Blekinge samt på en lokal i Skåne. För närvarande föreligger inga uppenbara hot förutom att populationerna ligger isolerade från varandra. Antalet reproduktiva individer skattas till 1100 (750-1300). Antalet lokalområden i landet skattas till 1. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 300 (8-350) km² och förekomstarean (AOO) till 8 (4-12) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. (D2).
Nötkörvel är en halvmeterhög flerårig växt. Stjälken utgår ifrån en 2–3 cm stor knöl ca 1 dm under markytan, saknar blad vid basen och är nästan ogrenad. Bladen är finflikiga, och blommorna är vita och samlade i en gles flock, med enskilt svepe men utan allmänt svepe. Den blommar i juni, och förökar sig med frön. Snarlik är den sällsynta jordkastanjen Bunium bulbocastanum, även den med underjordisk knöl, men som skiljer sig genom att blomställningen har allmänt svepe och frukterna har utstående stift. Hos nötkörvel är stiften upprätta. Övriga umbellater med smalflikiga blad kan skiljas på avsaknaden av knöl och förekomsten av basala blad.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för nötkörvel

Länsvis förekomst och status för nötkörvel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för nötkörvel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Nötkörvel blev funnen i slutet av förra århundradet i Hyby, sydvästra Skåne, men har inte setts där sedan 1920. I Blekinge finns två aktuella lokaler, den första påträffad vid Bastasjö norr om Karlskrona 1983 och den andra 1,5 km öster därom vid Mariefors 2000. Båda förekomsterna är livskraftiga. I Danmark har några fynd gjorts, och arten finns fortfarande på en lokal på Själland. I Norge förekommer arten längs kusten från Aust-Agder till Nordland och är allmän på Vestlandet. Totalutbredningen omfattar atlantiska Europa söderut till Portugal och österut till Italien.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Apiales - araliaordningen 
 • Familj
  Apiaceae - flockblommiga 
 • Släkte
  Conopodium - nötkörvlar 
 • Art
  Conopodium majus(Gouan) Loret - nötkörvel
  Synonymer
  Bunium flexuosum Stokes
  Conopodium denudatum W. D. J. Koch
  Jordnöt

Nötkörvel växer på sina enda lokaler i Sverige i en hagmarks-lövskogsbacke, samt i ett bokskogsbryn invid en stig, på båda lokalerna till synes fullt etablerad och naturaliserad. Varifrån och hur nötkörvel kommit till Blekinge-lokalerna är inte känt. Möjligen har arten inkommit med gräs- eller vallfrö, vilket indikeras av att även vitfryle växer på en av lokalerna, men den kan också ha förvildats från odling. I Norge förekommer den i lövskog, men framförallt (sekundärt?) i slåtterängar, beteshagar och hagmarksskog.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Triviallövskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
För närvarande föreligger inga uppenbara hot.
Inget skydd av lokalen föreligger i dagsläget, men området kommer sannolikt att avsättas som naturvårdsområde i en nära framtid. För närvarande är lokalen stängslad och betas efter det att nötkörvel satt frukt. Arten bör övervakas av floraväktare.
Nötkörvel blev fridlyst i M län 1913, men fridlysningen upphävdes 1974. Knölarna har ätits, åtminstone så långt tillbaka som under vikingatiden. Fortfarande grävs den upp (t ex i Norge) och som ett slags godis. På många språk syftar dess namn på de ätliga knölarna, vilket tyder på att dess användning varit spridd i Europa. Utländska namn – NO: Jordnøtt, DK: Svinenød, GB: Pignut.

Egholm, B. 1951. Umbelliferernes udbredelse i Danmark. Bot. Tidsskr. 47: 373–480.

Fægri, K. 1960. Coast plants. In: Maps of distribution of Norwegian vascular plants (Eds. K. Fægri, O.

Gjærevoll & R. Nordhagen): l. Oslo University Press, Oslo.

Fröberg, L. 2006. Blekinges flora. SBF-förlaget, Uppsala.

Nilsson, Ö. & Gustafsson, L.-Å. 1977. Projekt Linné rapporterar 49–63. Svensk Bot. Tidskr. 71: 205–224.

Nilsson, Ö. & Gustafsson, L.-Å. 1985. Projekt Linné: slutrapport. Svensk Bot. Tidskr. 79: 319–328.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Fröberg 1995. Rev. Margareta Edqvist 2006. ©ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Apiales - araliaordningen 
 • Familj
  Apiaceae - flockblommiga 
 • Släkte
  Conopodium - nötkörvlar 
 • Art
  Conopodium majus, (Gouan) Loret - nötkörvel
  Synonymer
  Bunium flexuosum Stokes
  Conopodium denudatum W. D. J. Koch
  Jordnöt
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Fröberg 1995. Rev. Margareta Edqvist 2006. ©ArtDatabanken, SLU 2007.