Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  nacktofsspindel

Organismgrupp Spindeldjur, Spindlar Acartauchenius scurrilis
Nacktofsspindel Spindeldjur, Spindlar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En liten art av familjen täckvävarspindlar (underfamiljen dvärgspindlar) med en kroppslängd på 1,5-2,0 mm. Hanens framkropp har karaktäristisk i profil, en förhöjd knöl med "nacktofs" eller "hästsvans" i nacken. För säker bestämning av honor måste kopulationsorganen studeras, se Heimer & Nentwig 1991 och Roberts 1987.
Utbredning
Länsvis förekomst för nacktofsspindel Observationer i Sverige för nacktofsspindel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige endast funnen vid tre tillfällen, på Gotland (Karlsö, 1942; Gardes, 1948) och Öland (Stora alvaret, 2015). I Finland funnen i skärgården i sydväst (tre fynd bl.a. Örö, 1996). I Danmark ett fåtal fynd på Jylland. I Norge nyligen funnen på ett fåtal lokaler. Spindeln kan mycket väl vara förbisedd pga av sitt dolda levnadssätt i myrbon. Arten är funnen vidare söderut i Europa, och österut i Ryssland. Sällsynt i hela utbredningsområdet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
I Sverige endast funnen vid två tillfällen, båda på Gotland (Karlsö, 1942; Fårö, 1948). I Finland funnen på en sandig ö i skärgården i sydväst. Arten förekommer på torra sandiga marker ofta i association med myraarten grästorvsmyra (Tetramorium caespitum). Myrarten är relativt vanlig och förekommer ofta nära kuster likt spindeln. Arten har ev gått tillbaka pga av igenväxning av torrmarker. Spindeln kan mycket väl vara förbisedd pga av sitt dolda levnadssätt i myrbon. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Arten lever ihop med myror, främst i bon av grästorvsmyra, Tetramorium caespitum, men fynd finns även i bon andra myrarter. Fynden av spindeln är i regel från torra, sandiga gräs- hällmarker. Myrarten är relativt vanlig och förekommer ofta nära kuster likt spindeln. Adulter av spindeln är funnen från tidig vår till sen höst.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· frömyror
· frömyror
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Araneae (spindlar), Familj Linyphiidae (täckvävarspindlar), Släkte Acartauchenius, Art Acartauchenius scurrilis (O.Pickard-Cambridge, 1873) - nacktofsspindel Synonymer Acartauchenius scurrilis (O.Pickard-Cambridge, 1872)

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Dokumentation I Sverige endast funnen vid två tillfällen, båda på Gotland (Karlsö, 1942; Fårö, 1948). I Finland funnen på en sandig ö i skärgården i sydväst. Arten förekommer på torra sandiga marker ofta i association med myraarten grästorvsmyra (Tetramorium caespitum). Myrarten är relativt vanlig och förekommer ofta nära kuster likt spindeln. Arten har ev gått tillbaka pga av igenväxning av torrmarker. Spindeln kan mycket väl vara förbisedd pga av sitt dolda levnadssätt i myrbon. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En liten art av familjen täckvävarspindlar (underfamiljen dvärgspindlar) med en kroppslängd på 1,5-2,0 mm. Hanens framkropp har karaktäristisk i profil, en förhöjd knöl med "nacktofs" eller "hästsvans" i nacken. För säker bestämning av honor måste kopulationsorganen studeras, se Heimer & Nentwig 1991 och Roberts 1987.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för nacktofsspindel

Länsvis förekomst och status för nacktofsspindel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för nacktofsspindel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige endast funnen vid tre tillfällen, på Gotland (Karlsö, 1942; Gardes, 1948) och Öland (Stora alvaret, 2015). I Finland funnen i skärgården i sydväst (tre fynd bl.a. Örö, 1996). I Danmark ett fåtal fynd på Jylland. I Norge nyligen funnen på ett fåtal lokaler. Spindeln kan mycket väl vara förbisedd pga av sitt dolda levnadssätt i myrbon. Arten är funnen vidare söderut i Europa, och österut i Ryssland. Sällsynt i hela utbredningsområdet.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Linyphiidae - täckvävarspindlar 
 • Underfamilj
  Erigoninae - dvärgspindlar 
 • Släkte
  Acartauchenius  
 • Art
  Acartauchenius scurrilis(O.Pickard-Cambridge, 1873) - nacktofsspindel
  Synonymer
  Acartauchenius scurrilis (O.Pickard-Cambridge, 1872)

Arten lever ihop med myror, främst i bon av grästorvsmyra, Tetramorium caespitum, men fynd finns även i bon andra myrarter. Fynden av spindeln är i regel från torra, sandiga gräs- hällmarker. Myrarten är relativt vanlig och förekommer ofta nära kuster likt spindeln. Adulter av spindeln är funnen från tidig vår till sen höst.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark, Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· frömyror - Tetramorium (Viktig)
Arten har eventuellt gått tillbaka p.g.a. igenväxning av torra gräsmarker.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Arten lever relativt undanskymt och mörkertalet kan därför vara stort. Bättre kunskap om artens utbredning och ekologi är nödvändig för att säkert kunna bedöma artens hotstatus.

Heimer, S. & Nentwig, W. 1991. Spinnen Mitteleuropas. Parey, Berlin & Hamburg.

Koponen, S. Spiders (Araneae) on sandy islands in the southwestern archipelago of Finland. Ekologia (Bratislava) Vol. 19, Supplement 4:79-85

Roberts M J (1987) The spiders of Great Britain and Ireland. Volume 2: Linyphiidae and checklist. Harley Books Colchester

Tullgren, A. 1942. För Sverige nya spindelfynd. Populär Biologisk Revy 4(1): 13-15.

Wiehle, H. (1960a). Spinnentiere oder Arachnoidea (Araneae). XI. Micryphantidae-Zwergspinnen. Tierwelt Deutschlands 47 620pp.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2015

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Linyphiidae - täckvävarspindlar 
 • Underfamilj
  Erigoninae - dvärgspindlar 
 • Släkte
  Acartauchenius  
 • Art
  Acartauchenius scurrilis, (O.Pickard-Cambridge, 1873) - nacktofsspindel
  Synonymer
  Acartauchenius scurrilis (O.Pickard-Cambridge, 1872)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2015