Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  narrporing

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Aporpium canescens
Narrporing Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Narrporing bildar en liten tunn poroid resupinat fruktkropp. Vid första anblicken kan den tas för en ticka, men på grundval av mikroskopiska karaktärer förs den systematiskt till gelésvamparna Tremellales. Fruktkroppens konsistens är möjligen mjuk i stark väta, men ej geléartad, den är i stället seg och läderartad. Det tidigare svenska namnet är därför missvisande. Fruktkropparna är ettåriga, de är små till vitt utbredda (upp till 1 m), resupinata, eller vid kraftig växt och på lutande substrat knöliga, ca 5-7 mm tjocka. Kanten är först vit, senare beige. Ibland har kanten en bred steril zon. Pormynningarna är i ungt stadium vita, senare svagt rosa till bruna, runda till kantiga, 3-5 per mm, tunnväggiga och med vit kant, som mörknar vid tumning. Med ålder och tumning blir fruktkroppen missfärgad i rödbrunt, efter torkning övergår färgen till mörkbrunt. Mikroskopiska karaktärer: arten har tunnväggiga generativa hyfer med söljor som dock är svåra att observera, då de tjockväggiga skeletthyferna är mycket dominerande. Sporerna är 5,5–7 x 2–2,5(–3) µm.
Utbredning
Länsvis förekomst för narrporing Observationer i Sverige för narrporing
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Narrporingen är känd från sex platser i Sverige, fem i Uppland och en i Närke. Det finns flera fynd från Finland, men inga från Danmark eller Norge. I Europa har arten en övervägande östlig utbredning, även om den når västerut till Frankrike. Arten har en cirkumpolär utbredning i den norra hemisfären och är känd från Europa, Asien och Nordamerika. Den är även känd från Australien och Nya Zeeland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)
Nedbrytare i kraftigt rötade lågor av alm, bok och gran på relativt näringsrik, något kalkrik mark i skog. Få fynd, uppmärksammad först 1996. Alla fynd gjorda i exklusiva lundmiljöer. Oklar status. Uppenbart en mycket sällsynt art med liten population och som missgynnas av brist på död ved av lämplig kvalitet och av almsjukan. Ska förmodligen byta namn till Aporpium canescens. Antalet reproduktiva individer skattas till 400 (32-800). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (8-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (48-400) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Denna nedbrytare orsakar vitröta på lågor och hyggesavfall av löv- och barrträd som rötats kraftigt av andra svampar. Den tycks föredra lundar och skogar på näringsrik, något kalkhaltig mark. Arten är funnen på björk, bok, ek och valnöt Juglans, men även sällsynt på gran och ädelgran Abies. Den har även blivit funnen på gamla tickor av Inonotus spp och Polyporus spp. I andra delar av världen förekommer den på en mängd olika trädslag.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· tvåhjärtbladiga blomväxter
· tvåhjärtbladiga blomväxter
Dött träd
Dött träd
· almar
· almar
· bok
· bok
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Auriculariales, Familj Auriculariales, genera incertae sedis, Släkte Aporpium, Art Aporpium canescens (P.Karst.) Bondartsev & Singer ex Singer - narrporing Synonymer Poria canescens P.Karst.

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Nedbrytare i kraftigt rötade lågor av alm, bok och gran på relativt näringsrik, något kalkrik mark i skog. Få fynd, uppmärksammad först 1996. Alla fynd gjorda i exklusiva lundmiljöer. Oklar status. Uppenbart en mycket sällsynt art med liten population och som missgynnas av brist på död ved av lämplig kvalitet och av almsjukan. Ska förmodligen byta namn till Aporpium canescens. Antalet reproduktiva individer skattas till 400 (32-800). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (8-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (48-400) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Narrporing bildar en liten tunn poroid resupinat fruktkropp. Vid första anblicken kan den tas för en ticka, men på grundval av mikroskopiska karaktärer förs den systematiskt till gelésvamparna Tremellales. Fruktkroppens konsistens är möjligen mjuk i stark väta, men ej geléartad, den är i stället seg och läderartad. Det tidigare svenska namnet är därför missvisande. Fruktkropparna är ettåriga, de är små till vitt utbredda (upp till 1 m), resupinata, eller vid kraftig växt och på lutande substrat knöliga, ca 5-7 mm tjocka. Kanten är först vit, senare beige. Ibland har kanten en bred steril zon. Pormynningarna är i ungt stadium vita, senare svagt rosa till bruna, runda till kantiga, 3-5 per mm, tunnväggiga och med vit kant, som mörknar vid tumning. Med ålder och tumning blir fruktkroppen missfärgad i rödbrunt, efter torkning övergår färgen till mörkbrunt. Mikroskopiska karaktärer: arten har tunnväggiga generativa hyfer med söljor som dock är svåra att observera, då de tjockväggiga skeletthyferna är mycket dominerande. Sporerna är 5,5–7 x 2–2,5(–3) µm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för narrporing

Länsvis förekomst och status för narrporing baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för narrporing

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Narrporingen är känd från sex platser i Sverige, fem i Uppland och en i Närke. Det finns flera fynd från Finland, men inga från Danmark eller Norge. I Europa har arten en övervägande östlig utbredning, även om den når västerut till Frankrike. Arten har en cirkumpolär utbredning i den norra hemisfären och är känd från Europa, Asien och Nordamerika. Den är även känd från Australien och Nya Zeeland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Auriculariales  
 • Familj
  Auriculariales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Aporpium  
 • Art
  Aporpium canescens(P.Karst.) Bondartsev & Singer ex Singer - narrporing
  Synonymer
  Poria canescens P.Karst.

Denna nedbrytare orsakar vitröta på lågor och hyggesavfall av löv- och barrträd som rötats kraftigt av andra svampar. Den tycks föredra lundar och skogar på näringsrik, något kalkhaltig mark. Arten är funnen på björk, bok, ek och valnöt Juglans, men även sällsynt på gran och ädelgran Abies. Den har även blivit funnen på gamla tickor av Inonotus spp och Polyporus spp. I andra delar av världen förekommer den på en mängd olika trädslag.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Löv-/barrblandskog, Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· tvåhjärtbladiga blomväxter - Magnoliopsida (Viktig)
Dött träd (Viktig)
· almar - Ulmus (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
Arten hotas främst av att dess få växtplatser lätt kan förstöras genom slutavverkning, dikning eller annan exploatering. Arten hotas på sikt även av brist på död ved, framförallt råder brist på grov ved som lågor i sena nedbrytningsstadier i det brukade skogslandskapet. Alla skogliga åtgärder som innebär att lågor och döda eller skadade träd tas bort missgynnar arten, liksom skoglig gallring eller annat uttag av virke på växtplatsen som ger ett förändrat lokalklimat.

Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Stor negativ effekt)
Man bör dels se till att artens växtplatser hålls intakta, dels att ny ved tillkommer, gärna i omedelbar anslutning. Befintliga vindfällen, döende träd, torrakor och lågor lämnas intakta. Ett långsiktigt tillförsäkrande om framtida tillgång till ved är en förutsättning för artens fortlevnad i området. De kända lokalerna bör ges ett juridiskt skydd. Markanvändningen anpassas noggrant till artens krav. Markägare, brukare och myndigheter uppmärksammas på att arten är hotad. Arten kan vara förbisedd och bör eftersökas i andra områden med lämpliga miljöer. Dess utveckling bör övervakas genom floraväkteri.
Utländska namn - F: Rustikat

.

Hansen, L. & Knudsen, H. (Eds). 1997. Nordic Macromycetes,Vol. 3. sid. 110. Nordsvamp, Copenhagen.

Ryvarden, L. & Gilbertson, R. L. 1993. European Polypores, Part I. sid. 589. Fungiflora. Oslo.

Allmér, J. & Strid, Å. 1997. Narrporingen - en annorlunda ticka. Svenska fynd av Protomerulius caryae och dess taxonomi. Jordstjärnan: 18(3): 22–30.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Anders Bohlin, Karin Bohlin & Klas Jaederfeldt 2001.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Auriculariales  
 • Familj
  Auriculariales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Aporpium  
 • Art
  Aporpium canescens, (P.Karst.) Bondartsev & Singer ex Singer - narrporing
  Synonymer
  Poria canescens P.Karst.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Anders Bohlin, Karin Bohlin & Klas Jaederfeldt 2001.