Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  narrtagging

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Hydnocristella himantia
Narrtagging Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Narrtagging bildar 2–7 mm långa, nedåtriktade smala och regelbundna taggar som växer ut från en vit, steril, i kanten fransad mycelmatta. Fruktkropparna, som bildas på hösten, är först smutsvita sedan ockrafärgade med gråröd ton.
Utbredning
Länsvis förekomst för narrtagging Observationer i Sverige för narrtagging
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i Sverige funnen på spridda platser från Skåne till Hälsingland. Den finns också i södra Norge och i södra Finland, men torde saknas i Danmark. Utbredningen i övrigt omfattar Europa, Nordamerika och troligen också de norra delarna av Asien. Arten är rödlistad i bl.a. Danmark, Finland och Polen.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Nedbrytare på murken ved av bl.a. sälg/vide, ek och alm i lövskog och strandsnår på fuktig och näringsrik mark. Också ganska vanlig på döda enbuskar och hassel i slutna, fuktiga hässlen på kalkrik mark (Mittlandet, Öland). Förefaller knuten till rikare miljöer med hög luftfuktighet, gärna örtrika strandsnår, lövlundar och raviner med stort inslag av död ved. Ny kunskap visar att arten uppträder på både grov och klen död ved, förefaller även uppträda i rika miljöer utan lång kontinuitet. Använd som signalart för höga naturvärden i skog. Antalet reproduktiva individer skattas till 10000 (700-20000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (1000). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 1000 (70-2000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 3000 (368-8000) km². Minskningstakten har uppgått till 15 % under de senaste 20 åren. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c).
Ekologi
Narrtaggingen växer på döda stammar av lövträd, någon sällsynt gång på barrträd. I ett fall växte den på barken av en grov, levande ek, en halv till en meter upp på stammen. Den förekommer annars mest på lågor på mullrika marker nära vatten, i täta lundsnår, eller i fuktiga raviner, gärna där marken är stenig. Arten tycks fordra en hög luftfuktighet.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Barrskog
Barrskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· ask
· ask
· bok
· bok
· hassel
· hassel
· skogsalm
· skogsalm
· skogsek
· skogsek
· sälg
· sälg
· viden
· viden
Dött träd
Dött träd
· en
· en
· sälg
· sälg
Levande träd
Levande träd
· sälg
· sälg
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Gomphales, Familj Beenakiaceae, Släkte Hydnocristella, Art Hydnocristella himantia (Schwein.:Fr.) R.H.Petersen - narrtagging Synonymer Hydnocristella himantia (Schwein.) R.H. Petersen, Kavinia himantia (Schwein.:Fr.) J.Erikss., Kavinia himantia (Schwein.) John Erikss., Hydnum himantia Schwein.:Fr., Mycoacia himantia (Schwein.:Fr.,) L.W.Mill. & J.S.Boyle, Oxydontia himantia (Schwein.:Fr.) L.W.Mill.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Nedbrytare på murken ved av bl.a. sälg/vide, ek och alm i lövskog och strandsnår på fuktig och näringsrik mark. Också ganska vanlig på döda enbuskar och hassel i slutna, fuktiga hässlen på kalkrik mark (Mittlandet, Öland). Förefaller knuten till rikare miljöer med hög luftfuktighet, gärna örtrika strandsnår, lövlundar och raviner med stort inslag av död ved. Ny kunskap visar att arten uppträder på både grov och klen död ved, förefaller även uppträda i rika miljöer utan lång kontinuitet. Använd som signalart för höga naturvärden i skog. Antalet reproduktiva individer skattas till 10000 (700-20000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (1000). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 1000 (70-2000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 3000 (368-8000) km². Minskningstakten har uppgått till 15 % under de senaste 20 åren. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Narrtagging bildar 2–7 mm långa, nedåtriktade smala och regelbundna taggar som växer ut från en vit, steril, i kanten fransad mycelmatta. Fruktkropparna, som bildas på hösten, är först smutsvita sedan ockrafärgade med gråröd ton.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för narrtagging

Länsvis förekomst och status för narrtagging baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för narrtagging

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i Sverige funnen på spridda platser från Skåne till Hälsingland. Den finns också i södra Norge och i södra Finland, men torde saknas i Danmark. Utbredningen i övrigt omfattar Europa, Nordamerika och troligen också de norra delarna av Asien. Arten är rödlistad i bl.a. Danmark, Finland och Polen.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Phallomycetidae  
 • Ordning
  Gomphales  
 • Familj
  Beenakiaceae  
 • Släkte
  Hydnocristella  
 • Art
  Hydnocristella himantia(Schwein.:Fr.) R.H.Petersen - narrtagging
  Synonymer
  Hydnocristella himantia (Schwein.) R.H. Petersen
  Kavinia himantia (Schwein.:Fr.) J.Erikss.
  Kavinia himantia (Schwein.) John Erikss.
  Hydnum himantia Schwein.:Fr.
  Mycoacia himantia (Schwein.:Fr.,) L.W.Mill. & J.S.Boyle
  Oxydontia himantia (Schwein.:Fr.) L.W.Mill.

Narrtaggingen växer på döda stammar av lövträd, någon sällsynt gång på barrträd. I ett fall växte den på barken av en grov, levande ek, en halv till en meter upp på stammen. Den förekommer annars mest på lågor på mullrika marker nära vatten, i täta lundsnår, eller i fuktiga raviner, gärna där marken är stenig. Arten tycks fordra en hög luftfuktighet.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Löv-/barrblandskog, Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog, Triviallövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· alar - Alnus (Har betydelse)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· hassel - Corylus avellana (Har betydelse)
· skogsalm - Ulmus glabra (Har betydelse)
· skogsek - Quercus robur (Har betydelse)
· sälg - Salix caprea (Viktig)
· viden - Salix (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
· en - Juniperus communis (Har betydelse)
· sälg - Salix caprea (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
· sälg - Salix caprea (Har betydelse)
Avverkning på eller i omedelbar närhet av lokalerna och överförande av gamla och olikåldriga lövbestånd vid stränder och på bördiga marker till likåldriga löv- eller barrbestånd utgör hot, liksom åtgärder som förändrar mikroklimatet i torrare riktning.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Flera av artens lokaler är redan naturreservat. Det måste då inskrivas i skötselplanen att områdena inte röjs eller städas så kraftigt att arten försvinner genom att mikroklimatet ändras eller p g a substratbrist. För att på sikt klara arten i områden med skogsbruk måste utökad naturvårdshänsyn tas i bäckraviner, strandsnår, rasbranter, lövlundar och bestånd med stort inslag av död ved.
Utländska namn – NO: Narrepiggsopp, FI: Valkokarhikka.

Eriksson, J. & Ryvarden, L. 1976. The Corticiaceae of North Europe. Vol. 4. Fungiflora, Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Svengunnar Ryman 1984. Rev. Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Phallomycetidae  
 • Ordning
  Gomphales  
 • Familj
  Beenakiaceae  
 • Släkte
  Hydnocristella  
 • Art
  Hydnocristella himantia, (Schwein.:Fr.) R.H.Petersen - narrtagging
  Synonymer
  Hydnocristella himantia (Schwein.) R.H. Petersen
  Kavinia himantia (Schwein.:Fr.) J.Erikss.
  Kavinia himantia (Schwein.) John Erikss.
  Hydnum himantia Schwein.:Fr.
  Mycoacia himantia (Schwein.:Fr.,) L.W.Mill. & J.S.Boyle
  Oxydontia himantia (Schwein.:Fr.) L.W.Mill.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Svengunnar Ryman 1984. Rev. Karl-Henrik Larsson 1997.