Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  nejliksäckmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Coleophora dianthi
Nejliksäckmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för nejliksäckmal Observationer i Sverige för nejliksäckmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Nejliksäckmalen förekommer på spridda lokaler i Skåne, Södermanland, Uppland, Hälsingland och Medelpad. Den är sannolikt något förbisedd på grund av sin likhet med närstående, vanliga arter. Närmast utanför Sverige är nejliksäckmalen känd från Finland och den förekommer vidare söderut i Polen och Österrike.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(ii,iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Arten som lever på nejlikarter av släktet Dianthus, förekommer på torrmarkslokaler i kustnära områden längs östkusten från Västernorrland och söderut till Skåne, dock ej på Öland och Gotland. Vid målriktade inventeringar har arten påträffats på ca 10 nya lokaler i Uppland och Gästrikland den senaste tioårsperioden. Trots nyfynden får man utgå från att arten försvunnit från många lokaler på grund av upphörd hävd och igenväxning. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (16-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (64-120) km². -2005. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea och kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(ii,iii)).
Ekologi
Larven lever i säck minerande på nejlika i juli-augusti, Dianthus cartusianorum uppges som värdväxt i Polen. I Uppland påträffas arten på torrängar med backnejlika Dianthus deltoides. Fjärilen flyger under juni–juli på sandmark och torra backar.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· backnejlika
· backnejlika
· nejlikor
· nejlikor
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Coleophoridae (säckmalar), Släkte Coleophora, Art Coleophora dianthi Herrich-Schäffer, 1855 - nejliksäckmal Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(ii,iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Arten som lever på nejlikarter av släktet Dianthus, förekommer på torrmarkslokaler i kustnära områden längs östkusten från Västernorrland och söderut till Skåne, dock ej på Öland och Gotland. Vid målriktade inventeringar har arten påträffats på ca 10 nya lokaler i Uppland och Gästrikland den senaste tioårsperioden. Trots nyfynden får man utgå från att arten försvunnit från många lokaler på grund av upphörd hävd och igenväxning. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (16-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (64-120) km². -2005. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea och kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(ii,iii)).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för nejliksäckmal

Länsvis förekomst och status för nejliksäckmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för nejliksäckmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Nejliksäckmalen förekommer på spridda lokaler i Skåne, Södermanland, Uppland, Hälsingland och Medelpad. Den är sannolikt något förbisedd på grund av sin likhet med närstående, vanliga arter. Närmast utanför Sverige är nejliksäckmalen känd från Finland och den förekommer vidare söderut i Polen och Österrike.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Coleophoridae - säckmalar 
 • Släkte
  Coleophora  
 • Art
  Coleophora dianthiHerrich-Schäffer, 1855 - nejliksäckmal

Larven lever i säck minerande på nejlika i juli-augusti, Dianthus cartusianorum uppges som värdväxt i Polen. I Uppland påträffas arten på torrängar med backnejlika Dianthus deltoides. Fjärilen flyger under juni–juli på sandmark och torra backar.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· backnejlika - Dianthus deltoides (Viktig)
· nejlikor - Dianthus (Viktig)
Upphörande slåtter och betning med åtföljande igenväxning eller skogsplantering torde skada arten.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Öka kunskapen om artens biologi och biotopkrav. Lokaler där den förekommer bör tills vidare undantas från ytterligare skogsplantering och bebyggelse. Undvik fårbete! Ängsslåtter är förmodligen att föredra.

Toll. S. 1952. Rodzina Eupistidae Polski. Documenta Physiogeographica Poloniae 32.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1989. Rev. Ingvar Svensson 1994.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Coleophoridae - säckmalar 
 • Släkte
  Coleophora  
 • Art
  Coleophora dianthi, Herrich-Schäffer, 1855 - nejliksäckmal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1989. Rev. Ingvar Svensson 1994.