Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  nickpottia

Organismgrupp Mossor Microbryum curvicollum
Nickpottia Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten har 1–3 mm höga skott som bildar glesa kolonier. Skotten är brungröna och kortlivade. Bladen närmast skottspetsen är äggrunda till smalt ovala med jämna kanter som är mer eller mindre tillbakaböjda. Bladens nerv är kraftig och utlöpande i bladspetsen. Arten är samkönad och kapslar finns nästan alltid. Kapseln är klotrund till brett oval och fästad på ett kort, 0,5–1,5 mm långt, bågböjt kapselskaft. Sporerna är 24–28 µm i diameter och fint papillösa till släta. Specialiserad vegetativ förökning är inte känd.
Till skillnad från dvärgpottia Microbryum floerkeanum, vars kapsel är helt dold av blad, framträder kapseln tydligt mellan toppbladen hos nickpottia. De båda arterna kan även skiljas åt på mössans utseende: asymmetrisk hos nickpottia och symmetrisk hos dvärgpottia M. floerkeanum.
Utbredning
Länsvis förekomst för nickpottia Observationer i Sverige för nickpottia
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i Sverige mycket sällsynt och funnen i slättområdena i främst Skåne med enstaka fynd i Västergötland och Dalsland samt på Öland och Gotland. I Norge är arten funnen på en lokal (Akershus). Den förekommer sällsynt i Danmark. Nickpottia har i Europa sin tyngdpunkt i västra Medelhavsområdet men finns spridd här och var i ett flertal länder från Irland i väster till Ryssland i öster. Den är också uppgiven för Nordafrika och Turkiet.

Många fynd gjordes i Skåne under 1930- och 40-talen. Nyholm (1989) uppger den för Dalsland men utan lokalangivelse. Arten är rödlistad i flera andra europeiska länder (Hodgetts 2015).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Arten växer som pionjär på bar kalkrik lerjord t ex alvar och kalkbrott. Tidigare fanns rikligt av lokaler i Skåne men där finns endast enstaka lokaler kvar. Arten är visserligen liten men mycket lätt att känna igen varav ett ganska lågt mörkertal. Den svenska populationen tycks idag vara mycket liten och geografiskt begränsad. Antalet reproduktiva individer skattas till 2800 (50-14000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 560 (8-2800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C2a(i)).
Ekologi
Nickpottia växer på kalkhaltig, periodvis fuktig och solexponerad lerjord. Den tycks mest växa på något störd mark och hällmarker med tunt jordlager, t.ex. övergivna kalkbrott, dikeskanter, vägkanter och lertag. Den är även funnen på alvarmark. Arten växer ofta tillsammans med pygmémossa Acaulon muticum, liten neonmossa Barbula convoluta, lansmossor Didymodon spp. och stjärtmossa Pterygoneurum ovatum. Sporerna mognar på senhösten.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Pottiales, Familj Pottiaceae, Släkte Microbryum (pottmossor), Art Microbryum curvicollum (Hedw.) R.H.Zander - nickpottia Synonymer nickknoppmossa, nickkoppmossa, Microbryum curvicolle (Hedw.) Zand., Phascum curvicollum Hedw., Phascum curvicolle Hedw.

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Arten växer som pionjär på bar kalkrik lerjord t ex alvar och kalkbrott. Tidigare fanns rikligt av lokaler i Skåne men där finns endast enstaka lokaler kvar. Arten är visserligen liten men mycket lätt att känna igen varav ett ganska lågt mörkertal. Den svenska populationen tycks idag vara mycket liten och geografiskt begränsad. Antalet reproduktiva individer skattas till 2800 (50-14000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 560 (8-2800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C2a(i)).
Arten har 1–3 mm höga skott som bildar glesa kolonier. Skotten är brungröna och kortlivade. Bladen närmast skottspetsen är äggrunda till smalt ovala med jämna kanter som är mer eller mindre tillbakaböjda. Bladens nerv är kraftig och utlöpande i bladspetsen. Arten är samkönad och kapslar finns nästan alltid. Kapseln är klotrund till brett oval och fästad på ett kort, 0,5–1,5 mm långt, bågböjt kapselskaft. Sporerna är 24–28 µm i diameter och fint papillösa till släta. Specialiserad vegetativ förökning är inte känd.
Till skillnad från dvärgpottia Microbryum floerkeanum, vars kapsel är helt dold av blad, framträder kapseln tydligt mellan toppbladen hos nickpottia. De båda arterna kan även skiljas åt på mössans utseende: asymmetrisk hos nickpottia och symmetrisk hos dvärgpottia M. floerkeanum.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för nickpottia

Länsvis förekomst och status för nickpottia baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för nickpottia

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i Sverige mycket sällsynt och funnen i slättområdena i främst Skåne med enstaka fynd i Västergötland och Dalsland samt på Öland och Gotland. I Norge är arten funnen på en lokal (Akershus). Den förekommer sällsynt i Danmark. Nickpottia har i Europa sin tyngdpunkt i västra Medelhavsområdet men finns spridd här och var i ett flertal länder från Irland i väster till Ryssland i öster. Den är också uppgiven för Nordafrika och Turkiet.

Många fynd gjordes i Skåne under 1930- och 40-talen. Nyholm (1989) uppger den för Dalsland men utan lokalangivelse. Arten är rödlistad i flera andra europeiska länder (Hodgetts 2015).
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Pottiales  
 • Familj
  Pottiaceae  
 • Underfamilj
  Pottioideae  
 • Släkte
  Microbryum - pottmossor 
 • Art
  Microbryum curvicollum(Hedw.) R.H.Zander - nickpottia
  Synonymer
  nickknoppmossa
  nickkoppmossa
  Microbryum curvicolle (Hedw.) Zand.
  Phascum curvicollum Hedw.
  Phascum curvicolle Hedw.

Nickpottia växer på kalkhaltig, periodvis fuktig och solexponerad lerjord. Den tycks mest växa på något störd mark och hällmarker med tunt jordlager, t.ex. övergivna kalkbrott, dikeskanter, vägkanter och lertag. Den är även funnen på alvarmark. Arten växer ofta tillsammans med pygmémossa Acaulon muticum, liten neonmossa Barbula convoluta, lansmossor Didymodon spp. och stjärtmossa Pterygoneurum ovatum. Sporerna mognar på senhösten.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Har betydelse)
Nedläggning och igenväxning av lertag missgynnar arten liksom minskning av trädesbruket. Andra hot kan vara gödsling och användning av bekämpningsmedel. Den av luftföroreningar orsakade sänkningen av pH-värdet i markens ytskikt är troligen också negativ.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
På kända lokaler måste igenväxning förhindras och användning av gödsel och bekämpningsmedel undvikas. Fler lämpliga småbiotoper i jordbrukslandskapet bör återskapas. Mer kunskap om artens aktuella status behövs.
Utländska namn - NO: Dubbeløkmose, FI: Silmusammalet, DK: Bøjet Småmos, GB: Swan-necked Earth-moss.

Etymologi: curvicollis = med böjd hals; curvare (lat.) = kröka, böja; collum (lat.) = hals.
Uttal: [Mikróbryum kurvikóllum]

KEY FACTS Swan-necked Earth-moss. Shoots 1-3 mm high, brownish-green, ephemeral, growing in sparse patches. Apical leaves ovate to narrowly lanceolate with smooth, more or less strongly recurved margins. Costa stout, excurrent. Synoicous, capsules nearly always present. Capsule globose to broadly ovoid. Seta 0.5-1.5 mm, cygneous. Spores 24-28 µm, finely papillose to smooth. - Grows on bare, periodically moist, sun-exposed clayey soil. Seems to prefer slightly disturbed ground or flatrocks with a thin soil cover. Typically found in abandoned limestone quarries, along roadsides and ditches and in clay-pits. Also found in calcareous flatrock (alvar) areas.

Albertson, N. 1945. Wahlenbergs färd genom Västergötland 1821. En klassisk växtlokal "emellan Kälvene och Näs". Bot. Not. 98: 20-32.

Albertson, N. 1946. Österplana hed. Ett alvarområde på Kinnekulle. Acta Phytogeogr. Suec. 20.

Hallingbäck, T. 2008. Microbryum curvicollum nickpottia s. 129. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Bladmossor. Kompaktmossor - kapmossor : Bryophyta : Anoectangium - Orthodontium. Artdatabanken, SLU, Uppsala.

Hodgetts, N. G. (red.) 2015. Checklist and country status of European bryophytes - towards a new Red List for Europe. Irish Wildlife Manuals 84. National Parks and Wildlife Service, Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht, Ireland.

Krusenstjerna, E. v. 1945. Bladmossvegetation och bladmossflora i Uppsalatrakten. Acta Phytogeogr. Suec. 19.

Lönnell, N. 2005. Microbryum (Phascum) floerkanum - första fyndet på nästan 50 år i Sverige? Myrinia 15: 3-5.

Nyholm, E. 1989. Illustrated Flora of Nordic Mosses. Fasc. 2. Nordisk Bryologisk Förening, Köpenhamn och Lund.

Waldheim, S. 1947. Kleinmoosgesellschaften und Bodenverhältnisse in Schonen. Bot. Not. Suppl. 1(1).

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 2008. Rev. Tomas Hallingbäck 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Pottiales  
 • Familj
  Pottiaceae  
 • Underfamilj
  Pottioideae  
 • Släkte
  Microbryum - pottmossor 
 • Art
  Microbryum curvicollum, (Hedw.) R.H.Zander - nickpottia
  Synonymer
  nickknoppmossa
  nickkoppmossa
  Microbryum curvicolle (Hedw.) Zand.
  Phascum curvicollum Hedw.
  Phascum curvicolle Hedw.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 2008. Rev. Tomas Hallingbäck 2010.