Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  norddaggkåpa

Organismgrupp Kärlväxter Alchemilla borealis
Norddaggkåpa Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Norddaggkåpa är flerårig med mer eller mindre njurlika, grunt handflikade rosettblad. Blommorna, som är små och gulgröna, saknar kronblad och sitter i sammansatta knippen i övre delen av stänglarna. Norddaggkåpa är förhållandevis lågvuxen (2–3 dm). De florala skotten har tilltryckt hårighet högt upp, men de två översta ledstyckena, ibland fler, är kala. Rosettbladens skaft är tilltryckt håriga. Bladskivorna liknar källdaggkåpans till färgen, och har liksom hos denna ofta anthocyanfärgade kanter. De är tjocka, kraftigt vågade, närmast cirkelrunda, på ovansidan i stort sett kala men med håriga veck. Bladloberna är nästan halvcirkelformade, med cikra 13–15 grova, tämligen raka, spetsiga tänder. Blomningen sker främst i juli.
Utbredning
Länsvis förekomst för norddaggkåpa Observationer i Sverige för norddaggkåpa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Norddaggkåpa har uppgivits från ett 20-tal lokaler i Sverige, men de flesta lokaluppgifter är obekräftade (se under "övrigt"). Relativt trovärdiga uppgifter finns från norra Norrbotten och från Pite, Lule och Torne lappmarker. Uppgifter om lokaler längre söderut är sannolikt felaktiga. I övrigt har fynd gjorts i Troms och Finnmark i Norge, i nordligaste Finland och i Murmanskområdet i Ryssland. Norddaggkåpan är endemisk i detta område.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Dåligt känd art med spridda förekomster i norra Lappland, osäkra fynd längre söderut. Växer på frisk gräsmark i öppen skog och längs stigar. Antalet reproduktiva individer skattas till 3000 (2000-10000). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (20-500). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 30000 (25000-50000) km² och förekomstarean (AOO) till 200 (88-2000) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Ekologi
I Abiskoområdet växer norddaggkåpa i frisk till fuktig fjällbjörkskog, gärna intill bäckar, och i fuktiga ängs- och rissamhällen kring trädgränsen.
Landskapstyper
Skog
Skog
Fjäll
Fjäll
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Buskmark
Buskmark
Fjällbiotoper
Fjällbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Rosales (rosordningen), Familj Rosaceae (rosväxter), Släkte Alchemilla (daggkåpor), Art Alchemilla borealis Sam. ex Juz. - norddaggkåpa Synonymer Nordlig daggkåpa

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Dåligt känd art med spridda förekomster i norra Lappland, osäkra fynd längre söderut. Växer på frisk gräsmark i öppen skog och längs stigar. Antalet reproduktiva individer skattas till 3000 (2000-10000). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (20-500). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 30000 (25000-50000) km² och förekomstarean (AOO) till 200 (88-2000) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Norddaggkåpa är flerårig med mer eller mindre njurlika, grunt handflikade rosettblad. Blommorna, som är små och gulgröna, saknar kronblad och sitter i sammansatta knippen i övre delen av stänglarna. Norddaggkåpa är förhållandevis lågvuxen (2–3 dm). De florala skotten har tilltryckt hårighet högt upp, men de två översta ledstyckena, ibland fler, är kala. Rosettbladens skaft är tilltryckt håriga. Bladskivorna liknar källdaggkåpans till färgen, och har liksom hos denna ofta anthocyanfärgade kanter. De är tjocka, kraftigt vågade, närmast cirkelrunda, på ovansidan i stort sett kala men med håriga veck. Bladloberna är nästan halvcirkelformade, med cikra 13–15 grova, tämligen raka, spetsiga tänder. Blomningen sker främst i juli.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för norddaggkåpa

Länsvis förekomst och status för norddaggkåpa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för norddaggkåpa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Norddaggkåpa har uppgivits från ett 20-tal lokaler i Sverige, men de flesta lokaluppgifter är obekräftade (se under "övrigt"). Relativt trovärdiga uppgifter finns från norra Norrbotten och från Pite, Lule och Torne lappmarker. Uppgifter om lokaler längre söderut är sannolikt felaktiga. I övrigt har fynd gjorts i Troms och Finnmark i Norge, i nordligaste Finland och i Murmanskområdet i Ryssland. Norddaggkåpan är endemisk i detta område.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Rosales - rosordningen 
 • Familj
  Rosaceae - rosväxter 
 • Släkte
  Alchemilla - daggkåpor 
 • Sektion
  Alchemilla vulgaris - daggkåpa 
 • Art
  Alchemilla borealisSam. ex Juz. - norddaggkåpa
  Synonymer
  Nordlig daggkåpa

I Abiskoområdet växer norddaggkåpa i frisk till fuktig fjällbjörkskog, gärna intill bäckar, och i fuktiga ängs- och rissamhällen kring trädgränsen.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Fjäll

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Triviallövskog, Öppna gräsmarker, Öppen fastmark, Buskmark

Biotoper där arten kan förekomma: Fjällbiotoper

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Förmodligen har åtskilliga förekomster dränkts när de stora regleringarna genomfördes i fjällsjöarna. För närvarande finns dock veterligen inga planer på ytterligare regleringar. Typlokalen, dvs den plats där det material insamlades som låg till grund för beskrivningen av arten, ligger nära malmbanan och bör bevakas, även om växtplatsen ligger inom Abisko nationalpark.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Vattenreglering (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
Norddaggkåpans aktuella status måste undersökas, kända lokaler bör återbesökas. Dess avgränsning gentemot närstående arter måste utredas.
Norddaggkåpan ingår i en dåligt känd formserie som intar en mellanställning mellan den variabla källdaggkåpan A. glomerulans och den ännu ej helt utredda grupp som brukar kallas "A. acutidens" (njurdaggkåpa A. murbeckiana m fl). Norddaggkåpans vetenskapliga namn, A. borealis, stammar från Gunnar Samuelsson, som redan på 1920-talet började använda det för en tidigare okänd daggkåpa som påträffats vid Abisko, men som han aldrig kom att beskriva. Efter Samuelssons död (1944) bidrog bl a ovetskapen om att andra obeskrivna daggkåpor återstod att finna på Nordkalotten till att man använde namnet i en mycket vid mening, i praktiken för nordliga acutidens-lika daggkåpor som ej passade in under tidigare kända arter. Under perioden 1959–1965 anammades i stället namnet "A. transpolaris" (i någon uppsats felaktigt "subpolaris"), eftersom Hylander framkastat att den art som som Juzepczuk 1954 beskrivit från Kolahalvön under detta namn i själva verket var norddaggkåpa. Man förbisåg då att Juzepczuk 1959 även beskrivit den verkliga norddaggkåpan som en från A. transpolaris väl skild art. Det är ännu oklart hur stor del av det material som genom åren insamlats som "A. borealis" som verkligen tillhör denna art. Någon jämförelse med publicerade uppgifter har ej gjorts, och avgränsningen mot andra nordliga daggkåpor är ännu inte fullt utredd.

Hylander, N. 1959. Tillägg och rättelser till Förteckning över Nordens växter 1. Kärlväxter (Lund 1955). Bot. Not. 112: 90–100.

Hylander, N. 1964. Alchemilla-studier. I. Om Alchemilla oxyodonta, dess avgränsning och utbredning. Svensk Bot. Tidskr. 58: 241–257. [A. borealis, sid 251]

Juzepczuk, S. V. 1954. Alchimillae novae Orientali-Europaeae, Sibiricae et Medio-Asiaticae. Not. Syst.

(Leningrad) 16: 133–183. [Beskrivning av A. transpolaris]

Juzepczuk, S. V. 1959. Alchemilla I A. I. Pojarkova (red), Flora Murmanskoj oblast. IV: 92–111, 324–325.

Moskva & Leningrad. [Beskrivning av A. borealis]

Kurtto, A., Fröhner, S. E. & Lampinen, R. (eds.) 2007: Atlas Florae Europaeae. Distribution of Vascular Plants in Europe. 14. Rosaceae (Alchemilla and Aphanes). — The Committee for Mapping the Flora of Europe & Societas Biologica Fennica Vanamo, Helsinki. 200 pp.

Lundh-Almestrand, A. 1958. Studies on Some microspecies of Alchemilla vulgaris L. Bot. Not. 111: 587–607.

Nilsson, Ö. 1986. Nordisk fjällflora. 272 s.

Turesson, G. 1957. Variation in the apomictic microspecies of Alchemilla vulgaris L. III. Geographical distribution and chromosome number. Bot. Not. 110: 413–422.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stefan Ericsson 2001. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Rosales - rosordningen 
 • Familj
  Rosaceae - rosväxter 
 • Släkte
  Alchemilla - daggkåpor 
 • Sektion
  Alchemilla vulgaris - daggkåpa 
 • Art
  Alchemilla borealis, Sam. ex Juz. - norddaggkåpa
  Synonymer
  Nordlig daggkåpa
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stefan Ericsson 2001. © ArtDatabanken, SLU 2006.