Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  nordglanslöpare

Organismgrupp Skalbaggar, Jordlöpare m.fl. Trachypachus zetterstedti
Nordglanslöpare Skalbaggar, Jordlöpare m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 4,5–5 mm lång skalbagge med långsträckt, jordlöparlik kroppsform. Kroppen är svart med mässingsfärgad eller grönaktig metallglans, ben brunaktiga. Täckvingarnas punktrader är baktill och mot sidorna utsuddade.
Utbredning
Länsvis förekomst för nordglanslöpare Observationer i Sverige för nordglanslöpare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från enstaka lokaler i Jämtland, Lycksele, Lule och Torne lappmark. Efter 1930 är endast två lokaler kända, vid Vietas och Messaure i Lule lappmark. På den sistnämnda lokalen påträffades arten talrikt mellan 1971 och 1985, men efter en vattenkraftutbyggnad har arten ej återfunnits. Närmast i Norge, Finland, Estland och Lettland. Världsutbredningen sträcker sig från Nordeuropa till norra Kina och de östra delarna av Ryssland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Biologin är dåligt känd. Arten är förmodligen ett rovdjur som är knuten till barrskogsmiljöer. En koppling till död ved av barrträd är misstänkt; bl.a. har fullbildade individer av arten flera gånger påträffats under bark på tallågor. I Norge är arten funnen talrikt på ett brandfält med tallågor. Känd från enstaka lokaler i Jämtland, Lycksele, Lule och Torne lappmark. Den senaste kända lokalen (Lule lappmark, Messaure) är starkt förändrad efter dammbyggnad, och arten är inte funnen efter 1985. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (40-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Arten är förmodligen ett rovdjur som är knuten till barrskogsmiljöer. En koppling till död ved av barrträd är misstänkt; bl.a. har fullbildade individer av arten flera gånger påträffats under bark på tallågor. I Norge är arten funnen talrikt på ett brandfält med tallågor. Närstående nordamerikanska arter är dock såvitt känt mer renodlade markdjur. I Lule lappmark är arten påträffad i tät mossrik blandskog med rik undervegetation, i fallfällor och vid sållning av förna med inblandning av barrträdsved. Livscykeln är dåligt känd, men förmodligen sker larvutvecklingen under sommaren och arten övervintrar som fullbildad skalbagge.
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Trachypachidae (glanslöpare), Släkte Trachypachus, Art Trachypachus zetterstedti (Gyllenhal, 1827) - nordglanslöpare Synonymer Trachypachus zetterstedtii (Gyllenhal, 1827)

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Biologin är dåligt känd. Arten är förmodligen ett rovdjur som är knuten till barrskogsmiljöer. En koppling till död ved av barrträd är misstänkt; bl.a. har fullbildade individer av arten flera gånger påträffats under bark på tallågor. I Norge är arten funnen talrikt på ett brandfält med tallågor. Känd från enstaka lokaler i Jämtland, Lycksele, Lule och Torne lappmark. Den senaste kända lokalen (Lule lappmark, Messaure) är starkt förändrad efter dammbyggnad, och arten är inte funnen efter 1985. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (40-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 4,5–5 mm lång skalbagge med långsträckt, jordlöparlik kroppsform. Kroppen är svart med mässingsfärgad eller grönaktig metallglans, ben brunaktiga. Täckvingarnas punktrader är baktill och mot sidorna utsuddade.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för nordglanslöpare

Länsvis förekomst och status för nordglanslöpare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för nordglanslöpare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från enstaka lokaler i Jämtland, Lycksele, Lule och Torne lappmark. Efter 1930 är endast två lokaler kända, vid Vietas och Messaure i Lule lappmark. På den sistnämnda lokalen påträffades arten talrikt mellan 1971 och 1985, men efter en vattenkraftutbyggnad har arten ej återfunnits. Närmast i Norge, Finland, Estland och Lettland. Världsutbredningen sträcker sig från Nordeuropa till norra Kina och de östra delarna av Ryssland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Trachypachidae - glanslöpare 
 • Släkte
  Trachypachus  
 • Art
  Trachypachus zetterstedti(Gyllenhal, 1827) - nordglanslöpare
  Synonymer
  Trachypachus zetterstedtii (Gyllenhal, 1827)

Biologin är dåligt känd. Arten är förmodligen ett rovdjur som är knuten till barrskogsmiljöer. En koppling till död ved av barrträd är misstänkt; bl.a. har fullbildade individer av arten flera gånger påträffats under bark på tallågor. I Norge är arten funnen talrikt på ett brandfält med tallågor. Närstående nordamerikanska arter är dock såvitt känt mer renodlade markdjur. I Lule lappmark är arten påträffad i tät mossrik blandskog med rik undervegetation, i fallfällor och vid sållning av förna med inblandning av barrträdsved. Livscykeln är dåligt känd, men förmodligen sker larvutvecklingen under sommaren och arten övervintrar som fullbildad skalbagge.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Har betydelse)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Artens status och hotsituation är svårbedömd utifrån nuvarande kunskapsunderlag.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas, och dess exakta habitatkrav klarläggas.

Ehnström, B. 1983. Faunistiska anteckningar om trädskalbaggar. - Ent. Tidskr. 104:75-79.

Lundberg, S. 1973. En lokal för Trachypachys zetterstedti Gyll. vid Messaure i Lule lappmark (Col. Carabidae). - Ent. Tidskr. 94: 34-36.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005, 2015

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Trachypachidae - glanslöpare 
 • Släkte
  Trachypachus  
 • Art
  Trachypachus zetterstedti, (Gyllenhal, 1827) - nordglanslöpare
  Synonymer
  Trachypachus zetterstedtii (Gyllenhal, 1827)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005, 2015