Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  nordisk buskmätare

Organismgrupp Fjärilar, Mätare Macaria loricaria
Nordisk buskmätare Fjärilar, Mätare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för nordisk buskmätare Observationer i Sverige för nordisk buskmätare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
Nordisk buskmätare förekommer i den norra halvan av landet från Värmland och Dalarna upp till Lule lappmark. Arten hör hemma i öppnare gräsbevuxna marker med videbuskar, gärna utmed älvar och i kulturbygder, i viss utsträckning även utmed stränder och i skogskanter. Larven lever av videarter, i synnerhet grönvide. Arten har minskat kraftigt över hela sitt utbredningsområde åtminstone under de senaste 15 åren, i första hand till följd av igenväxningen av kulturlandskapet. Inga tecken på att minskningen upphör finns för närvarande. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 720 (48-2000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)c(iv)).
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Buskmark
Buskmark
Vattendrag
Vattendrag
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· björkar
· björkar
· grönvide
· grönvide
· viden
· viden
Har betydelse
Viktig

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Geometridae (mätare), Släkte Macaria, Art Macaria loricaria (Eversmann, 1837) - nordisk buskmätare Synonymer Itame loricaria (Eversmann, 1837), Fidonia loricaria Eversmann, 1837

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Dokumentation Nordisk buskmätare förekommer i den norra halvan av landet från Värmland och Dalarna upp till Lule lappmark. Arten hör hemma i öppnare gräsbevuxna marker med videbuskar, gärna utmed älvar och i kulturbygder, i viss utsträckning även utmed stränder och i skogskanter. Larven lever av videarter, i synnerhet grönvide. Arten har minskat kraftigt över hela sitt utbredningsområde åtminstone under de senaste 15 åren, i första hand till följd av igenväxningen av kulturlandskapet. Inga tecken på att minskningen upphör finns för närvarande. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 720 (48-2000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)c(iv)).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för nordisk buskmätare

Länsvis förekomst och status för nordisk buskmätare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för nordisk buskmätare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Geometroidea  
 • Familj
  Geometridae - mätare 
 • Underfamilj
  Ennominae  
 • Tribus
  Macariini  
 • Släkte
  Macaria  
 • Art
  Macaria loricaria(Eversmann, 1837) - nordisk buskmätare
  Synonymer
  Itame loricaria (Eversmann, 1837)
  Fidonia loricaria Eversmann, 1837

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Jordbrukslandskap, Våtmark, Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Buskmark

Biotoper där arten kan förekomma: Vattendrag

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· björkar - Betula (Viktig)
· grönvide - Salix phylicifolia (Viktig)
· viden - Salix (Viktig)


Påverkan
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Geometroidea  
 • Familj
  Geometridae - mätare 
 • Underfamilj
  Ennominae  
 • Tribus
  Macariini  
 • Släkte
  Macaria  
 • Art
  Macaria loricaria, (Eversmann, 1837) - nordisk buskmätare
  Synonymer
  Itame loricaria (Eversmann, 1837)
  Fidonia loricaria Eversmann, 1837
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.