Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  nordisk dvärgmossa

Organismgrupp Mossor Seligeria subimmersa
Nordisk dvärgmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten bildar upp till 1 cm höga, ofta grenade skott som växer i mörkbruna till svarta tuvor. Bladen smalnar av från en oval bas till en vanligen långt utdragen spets som fylls ut av den kraftiga nerven. Bladkanten är slät. Bashörnscellerna är något större än omgivande celler. Arten är samkönad och kapslar är vanliga. Kapselskaftet är 1-1,5(-2) mm långt, vilket innebär att de omgivande honbladen oftast når upp till de nedre delarna av kapseln. Kapseln är oval till urnformig. Peristomet består av rödbruna, hela och triangulära tänder. Sporerna är 9-13 µm i diameter.
Nordisk dvärgmossa har tidigare blandats samman med den oftast kraftigare arten polardvärgmossa Seligeria polaris, men den senare har större sporer (17-21 µm i diameter) och längre kapselskaft (2-3(-4) mm). Sipperblindia Blindia acuta kan också utgöra en förväxlingsrisk men har glänsande blad med brun-orangefärgad bladbas och tydligt avgränsade bashörnsceller, längre kapselskaft (>4 mm) och den är dessutom skildkönad.
Utbredning
Länsvis förekomst för nordisk dvärgmossa Observationer i Sverige för nordisk dvärgmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är mycket sällsynt. I Sverige är den endast funnen i de nordligaste fjälltrakterna. Den är även känd från nordligaste Norge och nordöstligaste Finland; också där är den sällsynt. I övrigt är arten endast känd från nordvästra Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Arten växer på skuggiga, fuktiga klippor (översilade eller tidvis översvämmade) av kalk i fjällområdet. Känd från tre eller möjligen fyra lokaler i Sverige (Lycksele lappmark, Pite lappmark och Torne lappmark). På den enda lokal som arten är sedd på senare tid var arten relativt fåtalig och ytmässigt starkt begränsad och därmed sårbara för ändrat lokalklimat. Antalet reproduktiva individer skattas till 300 (30-1500). Antalet lokalområden i landet skattas till 1. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4500 km² och förekomstarean (AOO) till 40 (4-200) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Nordisk dvärgmossa växer på sten i kalkrika fjäll, i sprickor eller direkt på berget. Underlaget utgörs ofta av tidvis översilade eller översvämmade lodytor av kalkhaltiga bergarter såsom dolomit och kalkhaltiga skiffrar. Den är i Sverige funnen i fjälltrakter, där den växer på sjöstränder och i bergsklyftor med vattendrag i botten. På en lokal i Torne lappmark växer arten på stranden av ett vattendrag i horisontella sprickor på sidan av ett block som vid högvatten översvämmas; vid lågvatten är den dock relativt torr och flera decimeter ovanför vattenlinjen. Arten bildar ofta relativt rena bestånd, men man kan ibland också på samma lodyta hitta skifferblindia Blindia caespiticia och kantdvärgmossa Seligeria tristichoides. Mogna kapslar påträffas framförallt på sommaren.
Landskapstyper
Fjäll
Fjäll
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Fjällbiotoper
Fjällbiotoper
Sjöar
Sjöar
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Vattendrag
Vattendrag
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Grimmiales, Familj Seligeriaceae, Släkte Seligeria (dvärgmossor), Art Seligeria subimmersa Lindb. - nordisk dvärgmossa Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Arten växer på skuggiga, fuktiga klippor (översilade eller tidvis översvämmade) av kalk i fjällområdet. Känd från tre eller möjligen fyra lokaler i Sverige (Lycksele lappmark, Pite lappmark och Torne lappmark). På den enda lokal som arten är sedd på senare tid var arten relativt fåtalig och ytmässigt starkt begränsad och därmed sårbara för ändrat lokalklimat. Antalet reproduktiva individer skattas till 300 (30-1500). Antalet lokalområden i landet skattas till 1. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4500 km² och förekomstarean (AOO) till 40 (4-200) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Arten bildar upp till 1 cm höga, ofta grenade skott som växer i mörkbruna till svarta tuvor. Bladen smalnar av från en oval bas till en vanligen långt utdragen spets som fylls ut av den kraftiga nerven. Bladkanten är slät. Bashörnscellerna är något större än omgivande celler. Arten är samkönad och kapslar är vanliga. Kapselskaftet är 1-1,5(-2) mm långt, vilket innebär att de omgivande honbladen oftast når upp till de nedre delarna av kapseln. Kapseln är oval till urnformig. Peristomet består av rödbruna, hela och triangulära tänder. Sporerna är 9-13 µm i diameter.
Nordisk dvärgmossa har tidigare blandats samman med den oftast kraftigare arten polardvärgmossa Seligeria polaris, men den senare har större sporer (17-21 µm i diameter) och längre kapselskaft (2-3(-4) mm). Sipperblindia Blindia acuta kan också utgöra en förväxlingsrisk men har glänsande blad med brun-orangefärgad bladbas och tydligt avgränsade bashörnsceller, längre kapselskaft (>4 mm) och den är dessutom skildkönad.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för nordisk dvärgmossa

Länsvis förekomst och status för nordisk dvärgmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för nordisk dvärgmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är mycket sällsynt. I Sverige är den endast funnen i de nordligaste fjälltrakterna. Den är även känd från nordligaste Norge och nordöstligaste Finland; också där är den sällsynt. I övrigt är arten endast känd från nordvästra Nordamerika.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Grimmiales  
 • Familj
  Seligeriaceae  
 • Släkte
  Seligeria - dvärgmossor 
 • Art
  Seligeria subimmersaLindb. - nordisk dvärgmossa

Nordisk dvärgmossa växer på sten i kalkrika fjäll, i sprickor eller direkt på berget. Underlaget utgörs ofta av tidvis översilade eller översvämmade lodytor av kalkhaltiga bergarter såsom dolomit och kalkhaltiga skiffrar. Den är i Sverige funnen i fjälltrakter, där den växer på sjöstränder och i bergsklyftor med vattendrag i botten. På en lokal i Torne lappmark växer arten på stranden av ett vattendrag i horisontella sprickor på sidan av ett block som vid högvatten översvämmas; vid lågvatten är den dock relativt torr och flera decimeter ovanför vattenlinjen. Arten bildar ofta relativt rena bestånd, men man kan ibland också på samma lodyta hitta skifferblindia Blindia caespiticia och kantdvärgmossa Seligeria tristichoides. Mogna kapslar påträffas framförallt på sommaren.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Fjäll

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Fjällbiotoper, Sjöar, Öppna strandbiotoper, Vattendrag, Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)
Allt som kan förändra fuktigheten på lokalen utgör hot. Då nordisk dvärgmossa växer på översilade klippor, utgör varje förändring av hydrologin i form av t.ex. dränering ett hot. Stenbrytning och annan exploatering av lokalerna utgör andra potentiella hot mot arten.

Påverkan
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Vattenreglering (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Ingrepp som förändrar lokalklimatet på lokalerna för arten bör undvikas. Ingrepp som leder till att hydrologin förändras så att vattenöversilningen upphör eller minskar måste undvikas. Kända lokaler bör skyddas mot stenbrytning och annan exploatering. Arten bör eftersökas i lämpliga miljöer och ytterligare återbesök på kända lokaler måste ske för att se om ytterligare åtgärder behövs för att skydda arten.
Utländska namn - NO: Øreblygmose, FI: Piilohitusammal.

Etymologi: subimmersus = nästan nedsänkt; sub- (lat.) = under (ofta försvagande); immersus (lat.) = idoppad, nedsänkt.
Uttal: [Seligeria subimmérsa]

KEY FACTS Shoots up to 1 cm long, forming dark brown to black tufts. Alar cells somewhat enlarged. Capsules common, emergent. Seta 1-1.5(-2) mm. Spores 9-13 µm, mature in summer. - Grows on periodically wet calcareous rock, often on flushed vertical cliffs of dolomite or on calcium-rich schist. Found at lake shores and in ravines. A rare species, found only in the northernmost part of the Nordic area.

Gos, L. 1993. Two species of Seligeria (Musci, Seligeriaceae) new to Finland. Fragmenta Floristica et Geobotanica 38(2): 509-512.

Lönnell, N. 2006. Seligeria subimmersa nordisk dvärgmossa s. 207. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. [AJ 6-23], Bladmossor. Sköldmossor - blåmossor : Bryophyta : Buxbaumia - Leucobryum. Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

Mårtensson, O. 1956. Bryophytes of the Torneträsk Area, Northern Swedish Lappland. Kungl. Sv. Vetensk. Akad. avhandlingar i naturskyddsärenden 14.

Nyholm, E. 1987. Illustrated flora of Nordic mosses. Fasc. 1. Nordisk Bryologisk Förening, Köpenhamn och Lund.

Nyman, P.O. & Uggla, W.R. 1950. Några nya mosslokaler från Torneträskområdet. Svensk Bot. Tidskr. 44: 194-202.

Nyman, P.O. 1961. Taxonomic studies within the subgenus Blindiadelphus Lindb. of the moss genus Seligeria Br. Eur. Svensk Bot. Tidskr. 55: 591-599.

Ochyra, R. & Gos, L. 1994. New or otherwise interesting distributional data for species of Seligeria (Musci, Seligeriaceae) for Eurasia. Fragmenta Floristica et Geobotanica 39(2): 383-389.

Vitt, D.H. 1976. The genus Seligeria in North America. Lindbergia 3: 241-275.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Niklas Lönnell 1998. Niklas Lönnell 2006. Uppdaterat 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Grimmiales  
 • Familj
  Seligeriaceae  
 • Släkte
  Seligeria - dvärgmossor 
 • Art
  Seligeria subimmersa, Lindb. - nordisk dvärgmossa
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Niklas Lönnell 1998. Niklas Lönnell 2006. Uppdaterat 2010.