Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  nordlig fallbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Bladbaggar Cryptocephalus androgyne
Nordlig fallbagge Skalbaggar, Bladbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 4–5,5 mm lång bladbagge med en långsträckt cylindrisk, starkt välvd kroppsform. Grundfärgen är svart med mörkt blå eller blågrön metallglans, antennernas bas ljusare. Huvudet är starkt nedåtböjt och ovanifrån knappt synligt (detta är ett släktkännetecken för de s.k. fallbaggarna, Cryptocephalus). Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för nordlig fallbagge Observationer i Sverige för nordlig fallbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Nordlig fallbagge är känd från några lokaler i Västerbottens och Norrbottens kustland. Närmast finns arten i Finland och i Baltikum. Den europeiska utbredningen sträcker sig från Norden över Centraleuropa till Rumänien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Den fullbildade skalbaggen påträffas på buskar av björk och hassel. Larvutvecklingen sker sannolikt på marken. Närmare detaljer om larvens levnadssätt och habitatkrav är ej kända. Känd från Västerbotten och Norrbotten. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-40). Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (40-160) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Den fullbildade skalbaggen påträffas i blommor av hägg och rönn samt på buskar av björk och hassel. Den lever främst på torra, öppna marker med buskvegetation såsom havsstränder, sandmark och brynmiljöer. Larvutvecklingen sker sannolikt på marken. Närmare detaljer om larvens levnadssätt och habitatkrav är ej kända.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Buskmark
Buskmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· björkar
· björkar
· hassel
· hassel
· hägg
· hägg
· oxlar
· oxlar
· prunusar
· prunusar
· rönn
· rönn
· viden
· viden
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Chrysomelidae (bladbaggar), Släkte Cryptocephalus, Art Cryptocephalus androgyne Marseul, 1875 - nordlig fallbagge Synonymer Cryptocephalus coerulescens Sahlberg, 1839, Cryptocephalus caerulescens Sahlberg, 1839

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Den fullbildade skalbaggen påträffas på buskar av björk och hassel. Larvutvecklingen sker sannolikt på marken. Närmare detaljer om larvens levnadssätt och habitatkrav är ej kända. Känd från Västerbotten och Norrbotten. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-40). Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (40-160) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En 4–5,5 mm lång bladbagge med en långsträckt cylindrisk, starkt välvd kroppsform. Grundfärgen är svart med mörkt blå eller blågrön metallglans, antennernas bas ljusare. Huvudet är starkt nedåtböjt och ovanifrån knappt synligt (detta är ett släktkännetecken för de s.k. fallbaggarna, Cryptocephalus). Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för nordlig fallbagge

Länsvis förekomst och status för nordlig fallbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för nordlig fallbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Nordlig fallbagge är känd från några lokaler i Västerbottens och Norrbottens kustland. Närmast finns arten i Finland och i Baltikum. Den europeiska utbredningen sträcker sig från Norden över Centraleuropa till Rumänien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Cryptocephalinae  
 • Tribus
  Cryptocephalini  
 • Släkte
  Cryptocephalus  
 • Art
  Cryptocephalus androgyneMarseul, 1875 - nordlig fallbagge
  Synonymer
  Cryptocephalus coerulescens Sahlberg, 1839
  Cryptocephalus caerulescens Sahlberg, 1839

Den fullbildade skalbaggen påträffas i blommor av hägg och rönn samt på buskar av björk och hassel. Den lever främst på torra, öppna marker med buskvegetation såsom havsstränder, sandmark och brynmiljöer. Larvutvecklingen sker sannolikt på marken. Närmare detaljer om larvens levnadssätt och habitatkrav är ej kända.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Buskmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· björkar - Betula (Viktig)
· hassel - Corylus avellana (Har betydelse)
· hägg - Prunus padus (Har betydelse)
· oxlar - Sorbus (Har betydelse)
· prunusar - Prunus (Har betydelse)
· rönn - Sorbus aucuparia (Har betydelse)
· viden - Salix (Har betydelse)
Nuvarande status och eventuella hot är otillräckligt utredda. Arten kan dock misstänkas vara missgynnad av igenväxning av öppna marker.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Viss negativ effekt)
Arten bör eftersökas och dess status samt habitatkrav klarläggas.

Lundberg, S. 1969. Bidrag till kännedomen om svenska skalbaggar 12. Entomologisk Tidskrift 90: 217–224.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Hans-Erik Wanntorp 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Cryptocephalinae  
 • Tribus
  Cryptocephalini  
 • Släkte
  Cryptocephalus  
 • Art
  Cryptocephalus androgyne, Marseul, 1875 - nordlig fallbagge
  Synonymer
  Cryptocephalus coerulescens Sahlberg, 1839
  Cryptocephalus caerulescens Sahlberg, 1839
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Hans-Erik Wanntorp 2012.