Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  nordlig fuktbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.) Cryptophagus quadrihamatus
Nordlig fuktbagge Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En cirka 2,5 mm lång mörkbrun skalbagge. Den kan ibland bli nästan svart i färgen. Halssköldens framhörn är formade som en avplattad bakåtriktad tand. Bakom denna sitter ytterligare en liten, vass tand på halssköldens sidor. De tre yttersta antennlederna är breda och bildar en tydlig klubba. Cryptophagus-arterna är svåra att artbestämma, och bestämningen bör granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för nordlig fuktbagge Observationer i Sverige för nordlig fuktbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Värmland och Dalarna och vidare utbredd från Västerbotten till Torne lappmark. Närmast i Norge och Finland. Världsutbredningen sträcker sig från norra delen av Ryssland söderut till Afghanistan och österut genom Sibirien till Kanada och Alaska.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Arten påträffas främst på klibbtickor på granlågor eller vid sållning av mycel intill stubbar. Den är även funnen under svampig björkbark samt vid ett tillfälle i mögligt hö. Huvudsakligen funnen i naturskog. Känd från Värmland och Dalarna och vidare utbredd från Västerbotten till Torne lappmark. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Arten påträffas främst på klibbtickor på granlågor eller vid sållning av mycel intill stubbar. Den är även funnen under svampig björkbark samt vid ett tillfälle i mögligt hö. Huvudsakligen funnen i naturskog.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· björkar
· björkar
· gran
· gran
· tall
· tall
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· klibbticka
· klibbticka
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Cryptophagidae (fuktbaggar), Släkte Cryptophagus, Art Cryptophagus quadrihamatus Mäklin, 1853 - nordlig fuktbagge Synonymer Cryptophagus plagiatus Poppius, 1900

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Arten påträffas främst på klibbtickor på granlågor eller vid sållning av mycel intill stubbar. Den är även funnen under svampig björkbark samt vid ett tillfälle i mögligt hö. Huvudsakligen funnen i naturskog. Känd från Värmland och Dalarna och vidare utbredd från Västerbotten till Torne lappmark. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En cirka 2,5 mm lång mörkbrun skalbagge. Den kan ibland bli nästan svart i färgen. Halssköldens framhörn är formade som en avplattad bakåtriktad tand. Bakom denna sitter ytterligare en liten, vass tand på halssköldens sidor. De tre yttersta antennlederna är breda och bildar en tydlig klubba. Cryptophagus-arterna är svåra att artbestämma, och bestämningen bör granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för nordlig fuktbagge

Länsvis förekomst och status för nordlig fuktbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för nordlig fuktbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Värmland och Dalarna och vidare utbredd från Västerbotten till Torne lappmark. Närmast i Norge och Finland. Världsutbredningen sträcker sig från norra delen av Ryssland söderut till Afghanistan och österut genom Sibirien till Kanada och Alaska.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Cryptophagidae - fuktbaggar 
 • Underfamilj
  Cryptophaginae  
 • Tribus
  Cryptophagini  
 • Släkte
  Cryptophagus  
 • Art
  Cryptophagus quadrihamatusMäklin, 1853 - nordlig fuktbagge
  Synonymer
  Cryptophagus plagiatus Poppius, 1900

Biologin är dåligt känd. Arten påträffas främst på klibbtickor på granlågor eller vid sållning av mycel intill stubbar. Den är även funnen under svampig björkbark samt vid ett tillfälle i mögligt hö. Huvudsakligen funnen i naturskog.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· gran - Picea abies (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Svampar och lavar (Viktig)
· klibbticka - Fomitopsis pinicola (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Arten tycks vara knuten till död, svampangripen ved och främst i naturskogsbestånd, vilket gör den känslig för rationellt skogsbruk.


Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Öka mängden död, svampangripen ved genom att bevara kvarvarande naturskogsbestånd och i ökad utsträckning lämna kvar döda träd, stubbar och lågor i den brukade skogen.

Huggert, L. och Ulefors, S.-O. 1971. Anteckningar om svenska Coleoptera. Ent. Tidskr. 92: 54–65.

Lundberg, S. 1973. En lokal för Trachypachys zetterstedti Gyll. vid Messaure i Lule Lappmark (Col. Carabidae). Ent. Tidskr. 94: 34-36.

Palm, T. 1949. Anteckningar om svenska skalbaggar. IV. Ent. Tidskr. 70: 6–11.

Palm, T. 1951. Die Holz- und Rinden-Käfer der nordschwedischen Laubbäume. Meddelanden från Statens Skogsforskningsinstitut 40:2.

Wirén, E. 1945. Bidrag till kännedomen om coleopterfaunan i norra delen av det nordsvenska barrskogsområdet - från insamlingar vid Pålkem. I. Ent. Tidskr. 66: 23–43.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1994. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Cryptophagidae - fuktbaggar 
 • Underfamilj
  Cryptophaginae  
 • Tribus
  Cryptophagini  
 • Släkte
  Cryptophagus  
 • Art
  Cryptophagus quadrihamatus, Mäklin, 1853 - nordlig fuktbagge
  Synonymer
  Cryptophagus plagiatus Poppius, 1900
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1994. © ArtDatabanken, SLU 2006.