Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  nordlig glansknäppare

Organismgrupp Skalbaggar, Knäppare och halvknäppare Ctenicera cuprea
Nordlig glansknäppare Skalbaggar, Knäppare och halvknäppare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En långsträckt, vacker art som är purpurfärgad och blir strax över 15 mm lång. Hanen är försedd med långa antenner med mycket långa utskott på varje led. Honans antenner är betydligt kortare och saknar de långa utskotten. Täckvingarna har kraftiga längsgående punktrader. På undersidan av kroppen finns en hopptapp med vars hjälp arten kan ta ett hopp upp i luften när den hamnar på rygg. Halssköldens bakhörn är snett bakåtriktade som långa, vassa tänder.
Utbredning
Länsvis förekomst för nordlig glansknäppare Observationer i Sverige för nordlig glansknäppare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Påträffad först 1988 vid Kukkolaforsen i Norrbotten. Förekomsten där har med all sannolikhet anknytning till den finska populationen. Närmast i sydvästra Norge, Finland och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa österut till Kina.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Larverna av nordlig glansknäppare lever vid växtrötter på sandig eller lerig, mer eller mindre torr mark. I Finland har arten uppträtt som skadegörare på rotfrukter och klöver. I Sverige endast påträffad på en lokal vid Torne älv. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Larvutvecklingen sker vid växtrötter på sandig eller lerig, mer eller mindre torr öppen mark. I Finland har arten uppträtt som skadegörare på rotfrukter och klöver. De fullbildade skalbaggarna träffas på vegetationen och besöker även blommor. Om artens levnadssätt i Sverige finns inga närmare uppgifter.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Buskmark
Buskmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· gräs
· gräs
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Elateridae (knäppare), Släkte Ctenicera, Art Ctenicera cuprea (Fabricius, 1775) - nordlig glansknäppare Synonymer Corymbites cupreus (Fabricius, 1775)

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Larverna av nordlig glansknäppare lever vid växtrötter på sandig eller lerig, mer eller mindre torr mark. I Finland har arten uppträtt som skadegörare på rotfrukter och klöver. I Sverige endast påträffad på en lokal vid Torne älv. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En långsträckt, vacker art som är purpurfärgad och blir strax över 15 mm lång. Hanen är försedd med långa antenner med mycket långa utskott på varje led. Honans antenner är betydligt kortare och saknar de långa utskotten. Täckvingarna har kraftiga längsgående punktrader. På undersidan av kroppen finns en hopptapp med vars hjälp arten kan ta ett hopp upp i luften när den hamnar på rygg. Halssköldens bakhörn är snett bakåtriktade som långa, vassa tänder.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för nordlig glansknäppare

Länsvis förekomst och status för nordlig glansknäppare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för nordlig glansknäppare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Påträffad först 1988 vid Kukkolaforsen i Norrbotten. Förekomsten där har med all sannolikhet anknytning till den finska populationen. Närmast i sydvästra Norge, Finland och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa österut till Kina.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Elateroidea  
 • Familj
  Elateridae - knäppare 
 • Underfamilj
  Denticollinae  
 • Tribus
  Ctenicerini  
 • Släkte
  Ctenicera  
 • Art
  Ctenicera cuprea(Fabricius, 1775) - nordlig glansknäppare
  Synonymer
  Corymbites cupreus (Fabricius, 1775)

Larvutvecklingen sker vid växtrötter på sandig eller lerig, mer eller mindre torr öppen mark. I Finland har arten uppträtt som skadegörare på rotfrukter och klöver. De fullbildade skalbaggarna träffas på vegetationen och besöker även blommor. Om artens levnadssätt i Sverige finns inga närmare uppgifter.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Exploaterad miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Buskmark

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Har betydelse)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· gräs - Poaceae (Viktig)
Arten hotas på sikt av sin starkt begränsade utbredning i kombination med att den misstänks vara känslig för igenväxning av ängsmarker.
En noggrannare inventering av denna vackra arts utbredning och status bör genomföras i södra delen av Tornedalen med närmaste omgivningar.

Koch, C. H. 1989. Die Käfer Mitteleuropas, Ökologi Bd 2: 71–72. Krefeld.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1995. Rev. Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Elateroidea  
 • Familj
  Elateridae - knäppare 
 • Underfamilj
  Denticollinae  
 • Tribus
  Ctenicerini  
 • Släkte
  Ctenicera  
 • Art
  Ctenicera cuprea, (Fabricius, 1775) - nordlig glansknäppare
  Synonymer
  Corymbites cupreus (Fabricius, 1775)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1995. Rev. Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.