Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  nordlig glattbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Veraphis engelmarki
Nordlig glattbagge Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En brunsvart, tämligen långsträckt art som är 1,4 mm lång. Täckvingarna har fyra punktformade gropar vid basen samt täcker ej hela bakkroppen utan lämnar ett par ryggsegment fria. Fyra gropar finns även vid basen av halsskölden. Antennerna är kraftigt byggda. Hos honan är sista antennleden påfallande stor med en grop i spetsen.
Utbredning
Länsvis förekomst för nordlig glattbagge Observationer i Sverige för nordlig glattbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten, som beskrevs efter svenskt material, är hittills endast känd från Norrbotten, Åsele, Lycksele och Lule lappmarker, samt i ett exemplar från norra Finland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)
Biologin är dåligt känd. Arten är vid ett tillfälle påträffad i flera exemplar vid sållning av en stor tuva bebodd av myror i snösmältningen. Flertalet av de övriga exemplaren har fångats i fällor på döda träd i urskogsliknande miljöer. Påträffad i Norrbotten samt i Åsele, Lycksele och Lule lappmark. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Arten är vid ett tillfälle påträffad i flera exemplar vid sållning av en stor tuva bebodd av myror i snösmältningen. Flertalet av de övriga exemplaren har fångats i fällor på döda träd i urskogsliknande miljöer. Arterna i familjen Scydmaenidae antas leva som rovdjur på kvalster.
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Barrskog
Barrskog
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· björkar
· björkar
· gran
· gran
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Veraphis, Art Veraphis engelmarki Franz, 1971 - nordlig glattbagge Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Biologin är dåligt känd. Arten är vid ett tillfälle påträffad i flera exemplar vid sållning av en stor tuva bebodd av myror i snösmältningen. Flertalet av de övriga exemplaren har fångats i fällor på döda träd i urskogsliknande miljöer. Påträffad i Norrbotten samt i Åsele, Lycksele och Lule lappmark. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En brunsvart, tämligen långsträckt art som är 1,4 mm lång. Täckvingarna har fyra punktformade gropar vid basen samt täcker ej hela bakkroppen utan lämnar ett par ryggsegment fria. Fyra gropar finns även vid basen av halsskölden. Antennerna är kraftigt byggda. Hos honan är sista antennleden påfallande stor med en grop i spetsen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för nordlig glattbagge

Länsvis förekomst och status för nordlig glattbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för nordlig glattbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten, som beskrevs efter svenskt material, är hittills endast känd från Norrbotten, Åsele, Lycksele och Lule lappmarker, samt i ett exemplar från norra Finland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Scydmaeninae - glattbaggar 
 • Tribus
  Eutheiini  
 • Släkte
  Veraphis  
 • Art
  Veraphis engelmarkiFranz, 1971 - nordlig glattbagge

Biologin är dåligt känd. Arten är vid ett tillfälle påträffad i flera exemplar vid sållning av en stor tuva bebodd av myror i snösmältningen. Flertalet av de övriga exemplaren har fångats i fällor på döda träd i urskogsliknande miljöer. Arterna i familjen Scydmaenidae antas leva som rovdjur på kvalster.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Barrskog, Lövskog, Triviallövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Avverkning av naturskogsbestånd.
Kända lokaler för arten bör undantas från avverknig.

Lundberg, S. 1973. En lokal för Trachypachys zetterstedti Gyll. vid Messaure i Lule lappmark (Col. Carabidae). Ent. Tidskr. 94: 34–36.

Lundberg, S. 1989. Sällsynta skalbaggar från gammal granskog i Blåkölen-reservatet i Norrbotten. Ent. Tidskr. 110: 139–144.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Scydmaeninae - glattbaggar 
 • Tribus
  Eutheiini  
 • Släkte
  Veraphis  
 • Art
  Veraphis engelmarki, Franz, 1971 - nordlig glattbagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.