Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  nordlig mjölporing

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Trechispora candidissima
Nordlig mjölporing Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En utbredd skinnsvamp med poroid fruktkropp. Den är mycket mjuk och sitter bara löst fästad mot underlaget. Svampen är som färsk rent vit men gulnar något efter torkning. I botten av fruktkroppen finns det gott om myceltågor och många av hyferna i dessa har vid septa en karakteristisk, lökformad ansvällning. De basala hyferna bär också små stavformade kristaller som sitter samlade i små rosetter. Sporerna är små, elliptiska och starkt taggiga. Kombinationen av en lös, poroid fruktkropp och taggiga sporer förekommer också hos ett par andra arter i släktet Trechispora. Dessa tre arter kan vara svåra att skilja åt. Trechispora mollusca har smalare hyfer, något mindre sporer och kristaller formade som dubbelpyramider. Trechispora hymenocystis har blåsor i det luddiga mycelet som sitter närmast underlaget och kristaller utformade som rombiska plattor.
Utbredning
Länsvis förekomst för nordlig mjölporing Observationer i Sverige för nordlig mjölporing
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Denna art är hittills bara påträffad en gång i Mörrösjölandets fjällskogar i Åsele lappmark. Den är däremot funnen fem gånger i Norge, två gånger i Finland och likaledes två gånger i Danmark. De danska fynden gjordes båda för ca 100 år sedan. Den är också funnen några gånger i Frankrike och Polen samt en gång i Kina. Arten förefaller att vara något vanligare i Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Nedbrytare i murken ved av gran och på förna i äldre barrskog. Känd från ett fåtal lokaler i Sverige. Status och hotbild oklar, men uppenbart en ytterst sällsynt art. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (50-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (2-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 2180 km² och förekomstarean (AOO) till 12 km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Denna art är förmodligen inte obligat vedlevande. I de flesta fall utnyttjas troligen veden bara under fruktstadiet och svampen har eventuellt huvuddelen av sin biomassa i marken. De nordiska fynden är nästan enbart gjorda i gammal barrskog men fruktkroppar kan påträffas på såväl barrved som lövved. De flesta fynden är gjorda i höglänt terräng.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Trechisporales, Familj Hydnodontaceae, Släkte Trechispora (mjölskinn (släktet)), Art Trechispora candidissima (Schwein.) Bondartzev & Singer - nordlig mjölporing Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Nedbrytare i murken ved av gran och på förna i äldre barrskog. Känd från ett fåtal lokaler i Sverige. Status och hotbild oklar, men uppenbart en ytterst sällsynt art. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (50-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (2-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 2180 km² och förekomstarean (AOO) till 12 km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
En utbredd skinnsvamp med poroid fruktkropp. Den är mycket mjuk och sitter bara löst fästad mot underlaget. Svampen är som färsk rent vit men gulnar något efter torkning. I botten av fruktkroppen finns det gott om myceltågor och många av hyferna i dessa har vid septa en karakteristisk, lökformad ansvällning. De basala hyferna bär också små stavformade kristaller som sitter samlade i små rosetter. Sporerna är små, elliptiska och starkt taggiga. Kombinationen av en lös, poroid fruktkropp och taggiga sporer förekommer också hos ett par andra arter i släktet Trechispora. Dessa tre arter kan vara svåra att skilja åt. Trechispora mollusca har smalare hyfer, något mindre sporer och kristaller formade som dubbelpyramider. Trechispora hymenocystis har blåsor i det luddiga mycelet som sitter närmast underlaget och kristaller utformade som rombiska plattor.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för nordlig mjölporing

Länsvis förekomst och status för nordlig mjölporing baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för nordlig mjölporing

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Denna art är hittills bara påträffad en gång i Mörrösjölandets fjällskogar i Åsele lappmark. Den är däremot funnen fem gånger i Norge, två gånger i Finland och likaledes två gånger i Danmark. De danska fynden gjordes båda för ca 100 år sedan. Den är också funnen några gånger i Frankrike och Polen samt en gång i Kina. Arten förefaller att vara något vanligare i Nordamerika.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Trechisporales  
 • Familj
  Hydnodontaceae  
 • Släkte
  Trechispora - mjölskinn (släktet) 
 • Art
  Trechispora candidissima(Schwein.) Bondartzev & Singer - nordlig mjölporing

Denna art är förmodligen inte obligat vedlevande. I de flesta fall utnyttjas troligen veden bara under fruktstadiet och svampen har eventuellt huvuddelen av sin biomassa i marken. De nordiska fynden är nästan enbart gjorda i gammal barrskog men fruktkroppar kan påträffas på såväl barrved som lövved. De flesta fynden är gjorda i höglänt terräng.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Löv-/barrblandskog

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Eftersom bara en växtplats är känd kan artens överlevnad i landet inte anses säkrad. Generellt hotas troligen arten av brist på äldre skog. De gamla danska fynden antyder ju att arten har haft en betydligt större utbredning men att den möjligen trängts tillbaka som en följd av övergång till intensivare brukningsmetoder i skogen.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Mörrösjöliden liksom andra för arten lämpliga urskogar bör inventeras noggrant för att fastställa artens frekvens lokalt såväl somsregionalt. Med ett sådant underlag kan behovet av ytterligare artbavarande åtgärder bättre bedömas.
Utländska namn – NO: Høstmykkjuke.

Larsson, K.-H. 1994. Poroid species in Trechispora and the use of calcium oxalate crystals for species identification. Mycological Research 98: 1153–1172.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Trechisporales  
 • Familj
  Hydnodontaceae  
 • Släkte
  Trechispora - mjölskinn (släktet) 
 • Art
  Trechispora candidissima, (Schwein.) Bondartzev & Singer - nordlig mjölporing
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.