Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  nordlig nållav

Organismgrupp Lavar Chaenotheca laevigata
Nordlig nållav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Nordlig nållav är en knappnålslav med insänkt, osynlig bål. Apothecierna kan bli upp till 2 mm långa men är oftast kortare. De är svarta och har en välutvecklad gul pruina som täcker större delen av skaftet liksom huvudet.
Utbredning
Länsvis förekomst för nordlig nållav Observationer i Sverige för nordlig nållav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Nordlig nållav förekommer sällsynt inom det boreala barrskogsbältet. Tidigare var den enbart känd från ett fåtal växtplatser i fjällnära granskogar men under senare tid har spridda fynd gjorts söderut till Dalsland. Utanför Sverige förekommer den i Norge, Finland, Brittiska öarna, Centraleuropa, Ryssland och Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2bc+3bc+4bc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Växer på ved av barrträd samt på bark av gamla sälgar och björkar i gamla boreala barrskogar med hög och jämn luftfuktighet. Avverkning av kontinuitetsskog är ett hot. Antalet reproduktiva individer skattas till 10000 (1000-20000). Antalet lokalområden i landet skattas till 2500 (250-5000). Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten uppgår till 15 (10-25) % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2bc+3bc+4bc).
Ekologi
Nordlig nållav växer främst på gammal, lucker ved på barklösa gran- eller tallstubbar och ibland på gamla björkstubbar. Många fynd har också gjorts på bark av gamla sälgar och björkar i gamla boreala barrskogar. Miljön utgörs ofta av fuktiga till sumpiga granskogar av naturskogskaraktär som har en hög och jämn luftfuktighet men arten kan även växa på tallstubbar i torrare skogstyper, t.ex. på tallhedar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Vattendrag
Vattendrag
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· barrträd
· barrträd
· björkar
· björkar
· gran
· gran
· sälg
· sälg
· tall
· tall
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
· tall
· tall
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Coniocybomycetes, Ordning Coniocybales, Familj Coniocybaceae, Släkte Chaenotheca (nållavar), Art Chaenotheca laevigata Nádv. - nordlig nållav Synonymer nordlig nål-lav

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2bc+3bc+4bc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Växer på ved av barrträd samt på bark av gamla sälgar och björkar i gamla boreala barrskogar med hög och jämn luftfuktighet. Avverkning av kontinuitetsskog är ett hot. Antalet reproduktiva individer skattas till 10000 (1000-20000). Antalet lokalområden i landet skattas till 2500 (250-5000). Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten uppgår till 15 (10-25) % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2bc+3bc+4bc).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Nordlig nållav är en knappnålslav med insänkt, osynlig bål. Apothecierna kan bli upp till 2 mm långa men är oftast kortare. De är svarta och har en välutvecklad gul pruina som täcker större delen av skaftet liksom huvudet.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för nordlig nållav

Länsvis förekomst och status för nordlig nållav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för nordlig nållav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Nordlig nållav förekommer sällsynt inom det boreala barrskogsbältet. Tidigare var den enbart känd från ett fåtal växtplatser i fjällnära granskogar men under senare tid har spridda fynd gjorts söderut till Dalsland. Utanför Sverige förekommer den i Norge, Finland, Brittiska öarna, Centraleuropa, Ryssland och Nordamerika.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Coniocybomycetes  
 • Ordning
  Coniocybales  
 • Familj
  Coniocybaceae  
 • Släkte
  Chaenotheca - nållavar 
 • Art
  Chaenotheca laevigataNádv. - nordlig nållav
  Synonymer
  nordlig nål-lav

Nordlig nållav växer främst på gammal, lucker ved på barklösa gran- eller tallstubbar och ibland på gamla björkstubbar. Många fynd har också gjorts på bark av gamla sälgar och björkar i gamla boreala barrskogar. Miljön utgörs ofta av fuktiga till sumpiga granskogar av naturskogskaraktär som har en hög och jämn luftfuktighet men arten kan även växa på tallstubbar i torrare skogstyper, t.ex. på tallhedar.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Våtmark, Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Lövskog, Triviallövskog, Vattendrag

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· barrträd - Conifers - red list assemblage (Viktig)
· björkar - Betula (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
· sälg - Salix caprea (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Levande träd (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Alla skogsskötselåtgärder på eller i omedelbar närhet av lokalerna utgör ett hot. De olikåldriga skogarnas tillbakagång utgör på lång sikt ett allvarligt hot.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Mängden gamla stubbar i fuktiga miljöer som är lavens viktigaste substrat måste ökas. Åtgärder som kan förändra mark- och luftfuktighetsförhållandena på lavens lokaler bör undvikas. Fler äldre tallskogar bör sparas. Några av lavens rikaste förekomster bör skyddas.
Utländska namn – NO: Taiganål, FI: Siloneulajäkälä.

Karström, M. 1993. Indikatorarter som biologisk inventeringsmetod - formulering av biologiska kriterier för urval av sökbiotoper. I: Olsson, G. A. & Gransberg, M. (red.), Indikatorarter för identifiering av naturskogar i Norrbotten. Naturvårdsverket, Rapport 4276, sid. 19–96.

Tibell, L. 1980. The lichen genus Chaenotheca in the Northern Hemisphere. Symb. Bot. Ups. 23 (1): 1–65.

Tibell, L. 1999. Calicioid lichens and fungi. Nordic Lichen Flora 1: 20-94. Bohuslän 5, Uddevalla.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Leif Tibell 1984. Rev. Janolof Hermansson & Svante Hultengren 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Coniocybomycetes  
 • Ordning
  Coniocybales  
 • Familj
  Coniocybaceae  
 • Släkte
  Chaenotheca - nållavar 
 • Art
  Chaenotheca laevigata, Nádv. - nordlig nållav
  Synonymer
  nordlig nål-lav
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Leif Tibell 1984. Rev. Janolof Hermansson & Svante Hultengren 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.