Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  nordlig rödrock

Organismgrupp Skalbaggar, Knäppare och halvknäppare Ampedus karpathicus
Nordlig rödrock Skalbaggar, Knäppare och halvknäppare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En svart, ganska långsmal skalbagge som blir 10 mm lång. Täckvingarna har en ljust rödbrun färg med gul behåring. Mitt på basen av halsskölden finns ofta en svag längsfåra. Antennerna är kraftigt byggda. Arten besitter hoppförmåga om den störs eller hamnar på rygg. Denna art och flera närbesläktade Ampedus-arter är svåra att artbestämma varför en specialist bör utföra detta.
Utbredning
Länsvis förekomst för nordlig rödrock Observationer i Sverige för nordlig rödrock
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Småland och mer sammanhängande från Södermanland till Lule lappmark. Närmast i Norge och Finland. Världsutbredningen sträcker sig från de östra delarna av Mellaneuropa (Tjeckien, Österrike) österut till västra Ryssland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Larvutvecklingen sker främst i murkna, gärna något solexponerade granlågor, men även i murkna björk- och asplågor och någon gång även i stubbar ute på hyggen. Känd från Småland och mer sammanhängande från Södermanland till Lule lappmark. Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (80-240). Förekomstarean (AOO) skattas till 480 (320-960) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker främst i murkna, gärna något solexponerade granlågor, men arten är även påträffad i murkna björk- och asplågor och någon gång även i stubbar ute på hyggen. Larven lever åtminstone delvis som rovdjur på andra larver av vedlevande insekter. De fullbildade skalbaggarna övervintrar och anträffas under värdträdens bark tidigt på våren.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Barrskog
Barrskog
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor), Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· björkar
· björkar
· gran
· gran
· popplar
· popplar
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· björkar
· björkar
· gran
· gran
· tall
· tall
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· svampar
· svampar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Elateridae (knäppare), Släkte Ampedus, Art Ampedus karpathicus (Buysson, 1886) - nordlig rödrock Synonymer Ampedus borealis (Palm, 1947) nec (Paykull, 1800), Elater borealis Palm, 1947 nec (Paykull, 1800), Ampedus suecicus Palm, 1976

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Larvutvecklingen sker främst i murkna, gärna något solexponerade granlågor, men även i murkna björk- och asplågor och någon gång även i stubbar ute på hyggen. Känd från Småland och mer sammanhängande från Södermanland till Lule lappmark. Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (80-240). Förekomstarean (AOO) skattas till 480 (320-960) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Global rödlistning DD (2010)
En svart, ganska långsmal skalbagge som blir 10 mm lång. Täckvingarna har en ljust rödbrun färg med gul behåring. Mitt på basen av halsskölden finns ofta en svag längsfåra. Antennerna är kraftigt byggda. Arten besitter hoppförmåga om den störs eller hamnar på rygg. Denna art och flera närbesläktade Ampedus-arter är svåra att artbestämma varför en specialist bör utföra detta.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för nordlig rödrock

Länsvis förekomst och status för nordlig rödrock baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för nordlig rödrock

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Småland och mer sammanhängande från Södermanland till Lule lappmark. Närmast i Norge och Finland. Världsutbredningen sträcker sig från de östra delarna av Mellaneuropa (Tjeckien, Österrike) österut till västra Ryssland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Elateroidea  
 • Familj
  Elateridae - knäppare 
 • Underfamilj
  Elaterinae  
 • Tribus
  Ampedini  
 • Släkte
  Ampedus  
 • Art
  Ampedus karpathicus(Buysson, 1886) - nordlig rödrock
  Synonymer
  Ampedus borealis (Palm, 1947) nec (Paykull, 1800)
  Elater borealis Palm, 1947 nec (Paykull, 1800)
  Ampedus suecicus Palm, 1976

Larvutvecklingen sker främst i murkna, gärna något solexponerade granlågor, men arten är även påträffad i murkna björk- och asplågor och någon gång även i stubbar ute på hyggen. Larven lever åtminstone delvis som rovdjur på andra larver av vedlevande insekter. De fullbildade skalbaggarna övervintrar och anträffas under värdträdens bark tidigt på våren.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor), Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Löv-/barrblandskog, Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Lövskog, Triviallövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· gran - Picea abies (Viktig)
· popplar - Populus (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· gran - Picea abies (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Har betydelse)
Svampar och lavar (Viktig)
· svampar - Fungi (Har betydelse)
Det faktum att för arten lämpliga skogsbestånd blivit allt ovanligare gör att den på sikt är hotad. Den starkaste populationen finns idag på urskogsöarna vid nedre Dalälven och inom några små områden i nordöstra Uppland.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Urskogsliknande bestånd inom utbredningsområdet bör avsättas som reservat och lämnas för fri utveckling.

Baranowski, R. 1975. Några bidrag till kännedomen om coleopterfaunan vid nedre Dalälven. 1. Ent. Tidskr. 96: 97–115.

Baranowski, R. 1977. Natur vid Nedre Dalälven. 2. Insektsinventering. Statens Naturvårdsverk PM 849.

Baranowski, R. 1980. Några bidrag till kännedomen om coleopterfaunan vid nedre Dalälven. 2. Ent. Tidskr. 101: 29–42.

Palm, T. 1947. Systematiska studier över svenska Elater-arter (Col. Elateridae.). Ent. Tidskr. 68: 155–170.

Palm, T. 1951. Die Holz- und Rinden-Käfer der nordschwedischen Laubbäume. Meddelanden från Statens Skogsforskningsinstitut 40:2.

Palm, T. 1955. Bidrag till kännedomen om svenska skalbaggars biologi och systematik. 10–14. Ent. Tidskr. 76: 143–158.

Wirén, E. 1947. Bidrag till kännedomen om coleopterfaunan i norra delen av det nordsvenska barrskogsområdet – från insamlingar vid Pålkem. II. Ent. Tidskr. 68: 189–192.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1994. Rev. Bengt Ehnström 1999.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Elateroidea  
 • Familj
  Elateridae - knäppare 
 • Underfamilj
  Elaterinae  
 • Tribus
  Ampedini  
 • Släkte
  Ampedus  
 • Art
  Ampedus karpathicus, (Buysson, 1886) - nordlig rödrock
  Synonymer
  Ampedus borealis (Palm, 1947) nec (Paykull, 1800)
  Elater borealis Palm, 1947 nec (Paykull, 1800)
  Ampedus suecicus Palm, 1976
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1994. Rev. Bengt Ehnström 1999.