Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  nordstarrbock

Organismgrupp Skalbaggar, Bladbaggar Plateumaris weisei
Nordstarrbock Skalbaggar, Bladbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Längd 6–9 mm. Kropp oftast med ljust koppar- eller grönaktig metallglans, ibland mörkare bronsfärgad, ben och antenner rödbruna med fotsegment och de yttre antennsegmenten delvis mörka. Halssköld hjärtformad med tandformigt utstående framhörn. I kroppsform mest lik P. discolor, men lätt skild från denna på de ljusa benen.
Utbredning
Länsvis förekomst för nordstarrbock Observationer i Sverige för nordstarrbock
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Norrbotten och Lule lappmark. Få lokaler har varit kända, men artens livsmiljö är ofta svårtillgänglig, och den är med största sannolikhet förbisedd. Vid riktade eftersök under 2016 påträffades arten vid 11 av 24 undersökta tjärnar. Närmast i Finland, där den är utbredd och funnen även i den södra delen. Världsutbredningen sträcker sig från norra Europa till Japan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Lever på starr i myrar och vid små vattensamlingar. Känd från ett fåtal lokaler i Norrbotten och Lule lappmark. Få kända lokaler, men mörkertalet lär vara högt. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (20-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (80-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker under vattnet, men värdväxten är ännu ej känd. Arten är påträffad på lösa vitmossgungflyn med lågvuxen vegetation, vid näringsfattiga småvatten såsom skogstjärnar, myrgölar och blöta höljor i gungflyn. Gemensamt för fyndplatserna är förekomst av kallgräs (Scheuchzeria palustris), antingen i rena bestånd eller tillsammans med t.ex. dystarr (Carex limosa). Den fullbildade skalbaggen påträffas främst i juli, och har observerats gnagande på blad av t.ex. dystarr.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Vattendrag
Vattendrag
Sjöar
Sjöar
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· starrar
· starrar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Chrysomelidae (bladbaggar), Släkte Plateumaris (starrbockar), Art Plateumaris weisei (Duvivier, 1885) - nordstarrbock Synonymer nordlig rörbock

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Lever på starr i myrar och vid små vattensamlingar. Känd från ett fåtal lokaler i Norrbotten och Lule lappmark. Få kända lokaler, men mörkertalet lär vara högt. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (20-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (80-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Längd 6–9 mm. Kropp oftast med ljust koppar- eller grönaktig metallglans, ibland mörkare bronsfärgad, ben och antenner rödbruna med fotsegment och de yttre antennsegmenten delvis mörka. Halssköld hjärtformad med tandformigt utstående framhörn. I kroppsform mest lik P. discolor, men lätt skild från denna på de ljusa benen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för nordstarrbock

Länsvis förekomst och status för nordstarrbock baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för nordstarrbock

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Norrbotten och Lule lappmark. Få lokaler har varit kända, men artens livsmiljö är ofta svårtillgänglig, och den är med största sannolikhet förbisedd. Vid riktade eftersök under 2016 påträffades arten vid 11 av 24 undersökta tjärnar. Närmast i Finland, där den är utbredd och funnen även i den södra delen. Världsutbredningen sträcker sig från norra Europa till Japan.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Donaciinae - bladbockar 
 • Tribus
  Plateumarini  
 • Släkte
  Plateumaris - starrbockar 
 • Art
  Plateumaris weisei(Duvivier, 1885) - nordstarrbock
  Synonymer
  nordlig rörbock

Larvutvecklingen sker under vattnet, men värdväxten är ännu ej känd. Arten är påträffad på lösa vitmossgungflyn med lågvuxen vegetation, vid näringsfattiga småvatten såsom skogstjärnar, myrgölar och blöta höljor i gungflyn. Gemensamt för fyndplatserna är förekomst av kallgräs (Scheuchzeria palustris), antingen i rena bestånd eller tillsammans med t.ex. dystarr (Carex limosa). Den fullbildade skalbaggen påträffas främst i juli, och har observerats gnagande på blad av t.ex. dystarr.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Myrbiotoper, Sötvattensstrand, Vattendrag, Sjöar

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· starrar - Carex (Viktig)
Habitatkrav, nuvarande status och eventuella hot är otillräckligt utredda.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas även längre söderut.

Ljungberg, H. 2016. Ny kunskap om biologi och förekomst hos tre dåligt kända bladbockar (Coleoptera, Chrysomelidae). - Entomologisk Tidskrift 137 (3): 65-77.

Lundberg, S. 1961. Bidrag till kännedom om svenska Coleoptera. 4. - Entomologisk Tidskrift 82: 64-68.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005, 2012, 2016. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Donaciinae - bladbockar 
 • Tribus
  Plateumarini  
 • Släkte
  Plateumaris - starrbockar 
 • Art
  Plateumaris weisei, (Duvivier, 1885) - nordstarrbock
  Synonymer
  nordlig rörbock
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005, 2012, 2016. © ArtDatabanken, SLU 2012.