Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  nordlig senapsmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Rhigognostis kuusamoensis
Nordlig senapsmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En brungrå, ganska svagt tecknad senapsmal som förekommer sällsynt i norra Sverige i mer eller mindre öppna, gärna störda miljöer med korsblommiga växter. Den fullbildade ­fjärilen övervintrar och påträffas vanligen under för­sommaren.

Vingspann 15–19 mm. Huvudet är vitaktigt eller ljusgrått och mellankroppen brunaktig. Antennerna är mörkt gråbruna med svag antydan till svarta fläckar i yttre halvan. Framvingens främre hälft är grå med en till tre rader av små, svarta prickar. I vingvecket finns ett brett, mörkt gråbrunt till rent brunt streck som når till eller strax bortom mitten, och vingens spetsområde är vanligen ljusgrått med en diffus, orangebrun fläck innanför bakhörnet och en till tre diffusa, svartbruna framkantsfläckar. Utmed bakkanten finns en grå strimma med svagt brun ton, och längs själva kanten finns en rad med tätt liggande, svarta prickar. Arten liknar skogssenapsmal Rhigo­gnostis schmaltzella men är gråare och svagare tecknad.

Genitalier: Övre kanten på hanens ­genitalklaffar har en inbuktning som är så djup att klaffarna blir krokformiga. Aedeagus har omkring tio tydliga ­tänder på ena sidan under spetsen. Honans ductus bursae är svagt tvärveckad i den halva som ligger närmast corpus bursae.
Utbredning
Länsvis förekomst för nordlig senapsmal Observationer i Sverige för nordlig senapsmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Nordlig senapsmal förekommer sällsynt i norra Sverige. Sannolikt har den en mer sammanhängande utbredning än vad kartan visar. Det sydligaste fyndet är från Åsele lappmark och det nordligaste från fjället Pältsa. Den är bara funnen i ett fåtal exemplar, men på grund av det nordliga läget och den sena respektive tidiga flygtiden är kunskapen om artens förekomst i Sverige dålig. I Norge finns spridda fynd från Hedmark, Oppland och Sör-Tröndelag men också från västra delen av Finnmark. I Finland förekommer arten i ett band från typlokalen Kuusamo till Kittilä och Sompio lappmarker. I övrigt är den bara påträffad i norra Ryssland.

 
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Nordlig senapsmal finns huvudsakligen i björkregionen och i den öppna nordliga tajgan. Den tycks gynnas av vägbyggen och andra störningar i grusmarker, där korsblommiga växter trivs under en kortare eller längre period. Fjärilen flyger på hösten och efter övervintring åter i maj–juni, ibland till mitten av juli. Den är mest aktiv på kvällen och natten. Larven lever på gyllen Barbarea spp., fjälltrav Arabis alpina och säkerligen även andra korsblommiga växter.

 
Landskapstyper
Fjäll
Fjäll
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Blottad mark
Blottad mark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· fjälltrav
· fjälltrav
· gyllnar
· gyllnar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Plutellidae (senapsmalar), Släkte Rhigognostis, Art Rhigognostis kuusamoensis Kyrki, 1989 - nordlig senapsmal Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En brungrå, ganska svagt tecknad senapsmal som förekommer sällsynt i norra Sverige i mer eller mindre öppna, gärna störda miljöer med korsblommiga växter. Den fullbildade ­fjärilen övervintrar och påträffas vanligen under för­sommaren.

Vingspann 15–19 mm. Huvudet är vitaktigt eller ljusgrått och mellankroppen brunaktig. Antennerna är mörkt gråbruna med svag antydan till svarta fläckar i yttre halvan. Framvingens främre hälft är grå med en till tre rader av små, svarta prickar. I vingvecket finns ett brett, mörkt gråbrunt till rent brunt streck som når till eller strax bortom mitten, och vingens spetsområde är vanligen ljusgrått med en diffus, orangebrun fläck innanför bakhörnet och en till tre diffusa, svartbruna framkantsfläckar. Utmed bakkanten finns en grå strimma med svagt brun ton, och längs själva kanten finns en rad med tätt liggande, svarta prickar. Arten liknar skogssenapsmal Rhigo­gnostis schmaltzella men är gråare och svagare tecknad.

Genitalier: Övre kanten på hanens ­genitalklaffar har en inbuktning som är så djup att klaffarna blir krokformiga. Aedeagus har omkring tio tydliga ­tänder på ena sidan under spetsen. Honans ductus bursae är svagt tvärveckad i den halva som ligger närmast corpus bursae.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för nordlig senapsmal

Länsvis förekomst och status för nordlig senapsmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för nordlig senapsmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Nordlig senapsmal förekommer sällsynt i norra Sverige. Sannolikt har den en mer sammanhängande utbredning än vad kartan visar. Det sydligaste fyndet är från Åsele lappmark och det nordligaste från fjället Pältsa. Den är bara funnen i ett fåtal exemplar, men på grund av det nordliga läget och den sena respektive tidiga flygtiden är kunskapen om artens förekomst i Sverige dålig. I Norge finns spridda fynd från Hedmark, Oppland och Sör-Tröndelag men också från västra delen av Finnmark. I Finland förekommer arten i ett band från typlokalen Kuusamo till Kittilä och Sompio lappmarker. I övrigt är den bara påträffad i norra Ryssland.

 
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Yponomeutoidea  
 • Familj
  Plutellidae - senapsmalar 
 • Släkte
  Rhigognostis  
 • Art
  Rhigognostis kuusamoensisKyrki, 1989 - nordlig senapsmal

Nordlig senapsmal finns huvudsakligen i björkregionen och i den öppna nordliga tajgan. Den tycks gynnas av vägbyggen och andra störningar i grusmarker, där korsblommiga växter trivs under en kortare eller längre period. Fjärilen flyger på hösten och efter övervintring åter i maj–juni, ibland till mitten av juli. Den är mest aktiv på kvällen och natten. Larven lever på gyllen Barbarea spp., fjälltrav Arabis alpina och säkerligen även andra korsblommiga växter.

 

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Fjäll

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Blottad mark, Exploaterad miljö, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· fjälltrav - Arabis alpina (Viktig)
· gyllnar - Barbarea (Viktig)
Det är svårt att uttala sig om artens utdöenderisk, då inga systematiska studier har gjorts. Sannolikt har arten en vidare utbredning än vad bilden i dagsläget visar.
En undersökning av artens utbredning och ekologi bör göras. Det är lättast att finna larven, som uppträder om sommaren, även om man vid ett sådant sökande vanligen finner larver av andra senapsmalar, som lever på samma växter. Som exempel kan nämnas kålmal Plutella maculipennis, som vissa år kan vara enormt riklig, men också den sällsyntare grå senapsmal Rhigognostis senilella, den förra en kosmopolit, den senare en nordlig art.
Namngivning: Rhigognostis kuusamoensis Kyrki, 1989. Ent. Scand. 19: 451.

Etymologi: kuusamoensis = från Kuusamo; ortnamnet Kuusamo (östra Finland); syftar på artens typlokal; suffixet ­-ensis (lat.).

Uttal: [Rigognóstis kosamoénsis]

Bengtsson, B.Å. 2011. Plutella kuusamoensis nordlig senapsmalsmal, s. 373. – I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Bronsmalar–rullvingemalar. Lepidoptera: Roeslerstammiidae–Lyonetiidae. Artdatabanken, SLU, Uppsala.

Kyrki, J. Reassessment of the genus Rhigognostis Zeller, with descriptions of two new and notes on further seven Palaearctic species (Lepidoptera: Plutellidae). – Entomologica scandinavica 19: 437–453.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2011. 

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Yponomeutoidea  
 • Familj
  Plutellidae - senapsmalar 
 • Släkte
  Rhigognostis  
 • Art
  Rhigognostis kuusamoensis, Kyrki, 1989 - nordlig senapsmal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2011.