Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  nordlig senapsmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Rhigognostis kuusamoensis
Nordlig senapsmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En ganska oansenlig senapsmal med svaga teckningar. Huvudet är vanligen ljusgrått och mellankroppen brunaktig. Framvingarna har en ljusbrun bakkant med en vågig begränsning mot en mörkt rödbrun längsstrimma under vingvecket. Framför vingvecket är vingen gråbrun med ett mot framkanten tilltagande melerat mönster, så att framkanten ser småfläckig ut. Fransarna har två mörka delningslinjer. Arten påminner mycket om skogssenapsmal R. schmaltzella, som förekommer delvis i samma område men också söderut i landet. Skogssenapsmal har emellertid en skarpare vit begränsning mot det mörkare partiet under vingvecket.Vingspann 15-19 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för nordlig senapsmal Observationer i Sverige för nordlig senapsmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Nordlig senapsmal är en sällan sedd art, som bara är påträffad i Åsele lappmark, vid Haparanda, i Kirunatrakten och på fjället Pältsa längst uppe i norr. Den är bara funnen i ett fåtal exemplar, men på grund av det nordliga läget och den sena resp. tidiga flygtiden är kunskapen om artens förekomst i Sverige dålig. I Norge har den påträffats på ett knappt tiotal lokaler, från det inre av ”norska huvudet” (exempelvis Kongsvold i Dovre) och norrut till västra Finnmarka. Den är inte rödlistad i Norge. I Finland förekommer nordlig senapsmal i ett bälte från den ryska gränsen vid Kuusamo, som är typlokalen för arten, till Kittilä och Sompio lappmarker. Den är klassad som sårbar (VU) i Finland. För övrigt är den bara rapporterad från norra Ryssland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
De svenska iakttagelserna tyder på att nordlig senapsmal gynnas av störda miljöer där grus och sand kommer i dagen, vilket gör att exempelvis olika senapsväxter (Brassicaceae) under en tid kan etablera sig där och fullkomligt översvämma vägkanter, utfyllnader, järnvägsbankar och liknande habitat. Fjärilen flyger på hösten och efter övervintring åter på våren och försommaren fram till i juni, beroende på vädret. Den är mest aktiv på kvällen och natten. Larven har med all sannolikhet flera värdväxter, men i Sverige har hittills bara registrerats på olika gyllen Barbarea spp. och fjälltrav Arabis alpina. Larven lever främst i blommorna.
Landskapstyper
Fjäll
Fjäll
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Blottad mark
Blottad mark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· fjälltrav
· fjälltrav
· gyllnar
· gyllnar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Plutellidae (senapsmalar), Släkte Rhigognostis, Art Rhigognostis kuusamoensis Kyrki, 1989 - nordlig senapsmal Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En ganska oansenlig senapsmal med svaga teckningar. Huvudet är vanligen ljusgrått och mellankroppen brunaktig. Framvingarna har en ljusbrun bakkant med en vågig begränsning mot en mörkt rödbrun längsstrimma under vingvecket. Framför vingvecket är vingen gråbrun med ett mot framkanten tilltagande melerat mönster, så att framkanten ser småfläckig ut. Fransarna har två mörka delningslinjer. Arten påminner mycket om skogssenapsmal R. schmaltzella, som förekommer delvis i samma område men också söderut i landet. Skogssenapsmal har emellertid en skarpare vit begränsning mot det mörkare partiet under vingvecket.Vingspann 15-19 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för nordlig senapsmal

Länsvis förekomst och status för nordlig senapsmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för nordlig senapsmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Nordlig senapsmal är en sällan sedd art, som bara är påträffad i Åsele lappmark, vid Haparanda, i Kirunatrakten och på fjället Pältsa längst uppe i norr. Den är bara funnen i ett fåtal exemplar, men på grund av det nordliga läget och den sena resp. tidiga flygtiden är kunskapen om artens förekomst i Sverige dålig. I Norge har den påträffats på ett knappt tiotal lokaler, från det inre av ”norska huvudet” (exempelvis Kongsvold i Dovre) och norrut till västra Finnmarka. Den är inte rödlistad i Norge. I Finland förekommer nordlig senapsmal i ett bälte från den ryska gränsen vid Kuusamo, som är typlokalen för arten, till Kittilä och Sompio lappmarker. Den är klassad som sårbar (VU) i Finland. För övrigt är den bara rapporterad från norra Ryssland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Yponomeutoidea  
 • Familj
  Plutellidae - senapsmalar 
 • Släkte
  Rhigognostis  
 • Art
  Rhigognostis kuusamoensisKyrki, 1989 - nordlig senapsmal

De svenska iakttagelserna tyder på att nordlig senapsmal gynnas av störda miljöer där grus och sand kommer i dagen, vilket gör att exempelvis olika senapsväxter (Brassicaceae) under en tid kan etablera sig där och fullkomligt översvämma vägkanter, utfyllnader, järnvägsbankar och liknande habitat. Fjärilen flyger på hösten och efter övervintring åter på våren och försommaren fram till i juni, beroende på vädret. Den är mest aktiv på kvällen och natten. Larven har med all sannolikhet flera värdväxter, men i Sverige har hittills bara registrerats på olika gyllen Barbarea spp. och fjälltrav Arabis alpina. Larven lever främst i blommorna.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Fjäll

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Blottad mark, Exploaterad miljö, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· fjälltrav - Arabis alpina (Viktig)
· gyllnar - Barbarea (Viktig)
Det är svårt att uttala sig om artens utdöenderisk, då inga systematiska studier har gjorts. Sannolikt har arten en vidare utbredning än vad bilden i dagsläget visar.
En undersökning av artens utbredning och ekologi bör göras. Det är lättast att finna larven, som uppträder om sommaren, även om man vid ett sådant sökande vanligen finner larver av andra senapsmalar, som lever på samma växter. Som exempel kan nämnas kålmal Plutella maculipennis, som vissa år kan vara enormt riklig, men också den sällsyntare grå senapsmal Rhigognostis senilella, den förra en kosmopolit, den senare en nordlig art.

Bengtsson, B. Å. 2011. Plutella kuusamoensis nordlig senapsmalsmal, s. 373. - I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Bronsmalar-rullvingemalar. Lepidoptera: Roeslerstammiidae-Lyonetiidae. Artdatabanken, SLU, Uppsala.

Kyrki, J. Reassessment of the genus Rhigognostis Zeller, with descriptions of two new and notes on further seven Palaearctic species (Lepidoptera: Plutellidae). - Entomologica scandinavica 19: 437-453.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2011. © ArtDatabanken

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Yponomeutoidea  
 • Familj
  Plutellidae - senapsmalar 
 • Släkte
  Rhigognostis  
 • Art
  Rhigognostis kuusamoensis, Kyrki, 1989 - nordlig senapsmal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2011. © ArtDatabanken