Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  nordlig strimharkrank

Organismgrupp Tvåvingar, Myggor Diogma caudata
Nordlig strimharkrank Tvåvingar, Myggor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Nordlig strimharkrank har en grönaktigt gul kroppsfärg med svarta markeringar. Huvudet är mörkt brunt utom i området kring antennbaserna som är snövitt. Mellankroppen grönaktigt gul med tre breda svarta band, sidobanden smalare än mittbandet. Vingarna är klara med en svagt gråaktig ton, vinglängd 12 mm (hane). Bakkroppen grönaktigt brun på levande individer, men mörknar på döda djur. Kroppslängd 15 mm (hane). Arten liknar mycket den närbesläktade Diogma glabrata vilket gör det nödvändigt att studera den sista bakkroppsleden, hypopygiet, för säker bestämning.
Utbredning
Länsvis förekomst för nordlig strimharkrank Observationer i Sverige för nordlig strimharkrank
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är arten bara påträffad i Västerbotten och Lule lappmark, Messaure. Arten är utanför Sveriges dessutom känd från norra Finland (Kuusamo) och i Ryssland (Ural). Förutom dessa fynd är arten dessutom känd från en hane på typlokalen i norra Japan. Arten är troligen förbisedd och mörkertalet kan vara stort men det rör sig sannolikt om en sällsynt art.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Känd från Västerbotten och Lule lappmark, men relativt sent beskriven och svårbestämd, vilket gör att den kan vara förbisedd. Larven lever sannolikt av akvatiska mossor i skogsbäckar i skogsbestånd med lång kontinuitet. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Larven är okänd men livnär sig liksom närbesläktade arter sannolikt på akvatiska mossor. Vuxna individer är funna i juni–juli.
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Vattendrag
Vattendrag
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Vattenmassa
Vattenmassa
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Barrskog
Barrskog
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bladmossor
· bladmossor
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Cylindrotomidae (mellanharkrankar), Släkte Diogma, Art Diogma caudata Takahashi, 1960 - nordlig strimharkrank Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Känd från Västerbotten och Lule lappmark, men relativt sent beskriven och svårbestämd, vilket gör att den kan vara förbisedd. Larven lever sannolikt av akvatiska mossor i skogsbäckar i skogsbestånd med lång kontinuitet. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Nordlig strimharkrank har en grönaktigt gul kroppsfärg med svarta markeringar. Huvudet är mörkt brunt utom i området kring antennbaserna som är snövitt. Mellankroppen grönaktigt gul med tre breda svarta band, sidobanden smalare än mittbandet. Vingarna är klara med en svagt gråaktig ton, vinglängd 12 mm (hane). Bakkroppen grönaktigt brun på levande individer, men mörknar på döda djur. Kroppslängd 15 mm (hane). Arten liknar mycket den närbesläktade Diogma glabrata vilket gör det nödvändigt att studera den sista bakkroppsleden, hypopygiet, för säker bestämning.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för nordlig strimharkrank

Länsvis förekomst och status för nordlig strimharkrank baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för nordlig strimharkrank

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är arten bara påträffad i Västerbotten och Lule lappmark, Messaure. Arten är utanför Sveriges dessutom känd från norra Finland (Kuusamo) och i Ryssland (Ural). Förutom dessa fynd är arten dessutom känd från en hane på typlokalen i norra Japan. Arten är troligen förbisedd och mörkertalet kan vara stort men det rör sig sannolikt om en sällsynt art.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Nematocera - myggor 
 • Överfamilj
  Tipuloidea - harkrankar 
 • Familj
  Cylindrotomidae - mellanharkrankar 
 • Underfamilj
  Cylindrotominae  
 • Släkte
  Diogma  
 • Art
  Diogma caudataTakahashi, 1960 - nordlig strimharkrank

Larven är okänd men livnär sig liksom närbesläktade arter sannolikt på akvatiska mossor. Vuxna individer är funna i juni–juli.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Våtmark, Sötvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Vattendrag, Öppna strandbiotoper, Sötvattensstrand, Vattenmassa

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Barrskog, Myrbiotoper

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bladmossor - Bryophyta (Viktig)
Allt för lite är känt om artens biologi för att kunna specificera några hot.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Vattengrumling (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas på lämpliga lokaler. Arten har sannolikt krav på naturskogar med kontinuitet.

Catalogue of Craneflies of the World, Oct 2005. http://ip30.eti.uva.nl/ccw/

Oosterbroek, P., Dufour, C., & Pilipenko, V. 2001. On the presence of Dolichopeza (subgenus Oropeza) in the westpalaearctic (Diptera, Tipulidae). Bulletin de la Societe Neuchateloise des Sciences Naturelles 124: 119–123.

Paramonov, N.M. 2006. Key to the Insects of Russian Far East. 6. Diptera and Siphanoptera. 4. Supplement.

Dalnauka, Leley, A.S. (ed.), Vladivostok: 887–889 (på Ryska).

Takahashi, M. 1960. A revision of japanese Cylindrotominae (Diptera: Tipulidae). Transactions of the Shikoku Entomological Society 6: 81–91.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2008.

© ArtDatabanken, SLU 2008.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Nematocera - myggor 
 • Överfamilj
  Tipuloidea - harkrankar 
 • Familj
  Cylindrotomidae - mellanharkrankar 
 • Underfamilj
  Cylindrotominae  
 • Släkte
  Diogma  
 • Art
  Diogma caudata, Takahashi, 1960 - nordlig strimharkrank
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2008.

© ArtDatabanken, SLU 2008.