Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  nordlig trägnagare

Organismgrupp Skalbaggar, Ängrar, trägnagare m.fl. Hadrobregmus confusus
Nordlig trägnagare Skalbaggar, Ängrar, trägnagare m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 6 mm lång långsmal, cylindriskt byggd skalbagge. Färgen är brun med rödbruna ben och antenner. På täckvingarna syns tydliga punktrader. De tre sista antennlederna är kraftigt förlängda.
Utbredning
Länsvis förekomst för nordlig trägnagare Observationer i Sverige för nordlig trägnagare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Uppland, Dalarna, Hälsingland, Västerbotten, Norrbotten, Pite och Lule lappmark. Närmast i Finland och Lettland, vidare utbredd från Polen österut till östra Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Larvutvecklingen sker i torr och barkfallen, död barrträdsved, både ute i skogen och inne i gamla trähus, där takbjälkar, timmerväggar och möbler kan angripas. Arten spelar dock en underordnad roll som inomhusskadegörare. Känd från Uppland, Dalarna, Hälsingland, Västerbotten, Norrbotten samt Pite och Lule lappmark. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-800) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i torr och barkfallen, död barrträdsved, både ute i skogen och inne i gamla trähus, där takbjälkar, timmerväggar och möbler kan angripas. Arten spelar dock en underordnad roll som inomhusskadegörare. Larvutvecklingen försiggår inne i den gamla döda veden och tar två år i anspråk. Förpuppningen kan ibland ske redan på hösten, varvid den fullbildade skalbaggen övervintrar i veden och kan visa sig i fönster av boningshus redan i början av maj.
Landskapstyper
Skog
Skog
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Inomhusmiljöer
Inomhusmiljöer
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· björkar
· björkar
· gran
· gran
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Ptinidae (trägnagare), Släkte Hadrobregmus, Art Hadrobregmus confusus (Kraatz, 1881) - nordlig trägnagare Synonymer Anobium confusum (Kraatz, 1881), förvånad trägnagare

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Larvutvecklingen sker i torr och barkfallen, död barrträdsved, både ute i skogen och inne i gamla trähus, där takbjälkar, timmerväggar och möbler kan angripas. Arten spelar dock en underordnad roll som inomhusskadegörare. Känd från Uppland, Dalarna, Hälsingland, Västerbotten, Norrbotten samt Pite och Lule lappmark. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-800) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En 6 mm lång långsmal, cylindriskt byggd skalbagge. Färgen är brun med rödbruna ben och antenner. På täckvingarna syns tydliga punktrader. De tre sista antennlederna är kraftigt förlängda.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för nordlig trägnagare

Länsvis förekomst och status för nordlig trägnagare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för nordlig trägnagare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Uppland, Dalarna, Hälsingland, Västerbotten, Norrbotten, Pite och Lule lappmark. Närmast i Finland och Lettland, vidare utbredd från Polen österut till östra Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Bostrichoidea  
 • Familj
  Ptinidae - trägnagare 
 • Underfamilj
  Anobiinae  
 • Tribus
  Hadrobregmini  
 • Släkte
  Hadrobregmus  
 • Art
  Hadrobregmus confusus(Kraatz, 1881) - nordlig trägnagare
  Synonymer
  Anobium confusum (Kraatz, 1881)
  förvånad trägnagare

Larvutvecklingen sker i torr och barkfallen, död barrträdsved, både ute i skogen och inne i gamla trähus, där takbjälkar, timmerväggar och möbler kan angripas. Arten spelar dock en underordnad roll som inomhusskadegörare. Larvutvecklingen försiggår inne i den gamla döda veden och tar två år i anspråk. Förpuppningen kan ibland ske redan på hösten, varvid den fullbildade skalbaggen övervintrar i veden och kan visa sig i fönster av boningshus redan i början av maj.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Inomhusmiljöer

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· gran - Picea abies (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Arten hotas av att mängden torra, döda barrträd minskar i den svenska skogsmarken. Inte heller torde våra moderna boningshus kunna ge den någon fristad.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Andelen död barrträdsved bör generellt höjas i barrskogsregionen. Vi bör även bevara äldre, heltimrade trähus.

Huggert, L. & Ulefors, S.-O. 1971. Anteckningar om svenska Coleoptera: Ent. Tidskr. 92: 63.

Lundberg, S. 1974. Skalbaggar funna i Messaureområdet, Lule lappmark (Coleoptera). Ent. Tidskr. 95: 91.

Sjöberg, O. 1962. Coleoptera från Hälsingland och Hamra kapellag. Ent. Tidskr. Suppl. 2: 115.

Tjeder, B. 1928. Bidrag till kännedomen om några svenska skalbaggars utbredning. Ent. Tidskr. 49: 37.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Bostrichoidea  
 • Familj
  Ptinidae - trägnagare 
 • Underfamilj
  Anobiinae  
 • Tribus
  Hadrobregmini  
 • Släkte
  Hadrobregmus  
 • Art
  Hadrobregmus confusus, (Kraatz, 1881) - nordlig trägnagare
  Synonymer
  Anobium confusum (Kraatz, 1881)
  förvånad trägnagare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.