Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  nordslamkrypa

Organismgrupp Kärlväxter Elatine orthosperma
Nordslamkrypa Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Nordslamkrypa är en liten oansenlig vattenväxt med 5–10 cm långa skott tryckta mot botten. De små, rödaktiga blommorna är fyrtaliga. Från den närstående korsslamkrypan E. hydropiper skiljs den genom endast svagt böjda (istället för hästskoformade) frön och uppifrån plattad kapsel (istället för rund).
Utbredning
Länsvis förekomst för nordslamkrypa Observationer i Sverige för nordslamkrypa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Nordslamkrypan förekommer i Halland, Värmland, Närke och från Dalarna och Uppland till Norrbotten och Lule lappmark. Arten har gått starkt tillbaka särskilt i Mellansverige och är utgången från Bohuslän, Västergötland, Södermanland och Västmanland. Rikast förekommer den i övre Norrland t ex i Norrbottens kustland där den lokalt kan vara vanlig.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Nordslamkrypan förekommer sällsynt i Halland och Bohuslän. Samt från Värmland och Uppland till Norrbotten och Lule lappmark. Nordslamkrypa växer på långgrunda finsedimentstränder vid större sjöar, vattendrag och avsnörda havsvikar. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 350 (200-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(ii,iii,iv,v)).
Ekologi
Nordslamkrypan växer på långgrunda finsedimentstränder vid större sjöar och vattendrag. Arten kräver blottad mineraljord för att trivas och påträffas oftast på lerjord överdragen med ett slamskikt. Arten föredrar något finkornigare substrat än korsslamkrypa och tretalig slamkrypa men ofta förekommer den tillsammans med någon eller båda arterna. Den ingår, tillsammans med andra småvuxna vattenväxter som sylört, ävjepilört, nålsäv och strandranunkel, i den sk ävjebroddsvegetationen. Nordslamkrypan och dess växtsamhälle förekommer naturligt vid sjöar och vattendrag (kring Bottenviken även avsnörda havsvikar) med mycket stor årsamplitud och regelbundet sommarlågvatten eller flodområden utsatta för erosion eller stark pålagring av finsediment. Den är mindre salttolerant än korsslamkrypan. På många lokaler, som efter reglering fått utjämnad vattenregim, klarar sig arten inte utan hårt bete och kreaturstramp.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Våtmark
Våtmark
Brackvatten
Brackvatten
Havsstrand
Havsstrand
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Vattendrag
Vattendrag
Sjöar
Sjöar
Havsstrand
Havsstrand
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Malpighiales (malpigiaordningen), Familj Elatinaceae (slamkrypeväxter), Släkte Elatine (slamkrypor), Art Elatine orthosperma Düben - nordslamkrypa Synonymer Elatine hydropiper var. orthosperma (Düben) Hartm.

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Nordslamkrypan förekommer sällsynt i Halland och Bohuslän. Samt från Värmland och Uppland till Norrbotten och Lule lappmark. Nordslamkrypa växer på långgrunda finsedimentstränder vid större sjöar, vattendrag och avsnörda havsvikar. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 350 (200-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(ii,iii,iv,v)).
Konventioner Typisk art i 3130 Ävjestrandsjöar (Alpin region (ALP) och Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON)), Typisk art i 3210 Större vattendrag (Boreal region (BOR))
Nordslamkrypa är en liten oansenlig vattenväxt med 5–10 cm långa skott tryckta mot botten. De små, rödaktiga blommorna är fyrtaliga. Från den närstående korsslamkrypan E. hydropiper skiljs den genom endast svagt böjda (istället för hästskoformade) frön och uppifrån plattad kapsel (istället för rund).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för nordslamkrypa

Länsvis förekomst och status för nordslamkrypa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för nordslamkrypa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Nordslamkrypan förekommer i Halland, Värmland, Närke och från Dalarna och Uppland till Norrbotten och Lule lappmark. Arten har gått starkt tillbaka särskilt i Mellansverige och är utgången från Bohuslän, Västergötland, Södermanland och Västmanland. Rikast förekommer den i övre Norrland t ex i Norrbottens kustland där den lokalt kan vara vanlig.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Malpighiales - malpigiaordningen 
 • Familj
  Elatinaceae - slamkrypeväxter 
 • Släkte
  Elatine - slamkrypor 
 • Art
  Elatine orthospermaDüben - nordslamkrypa
  Synonymer
  Elatine hydropiper var. orthosperma (Düben) Hartm.

Nordslamkrypan växer på långgrunda finsedimentstränder vid större sjöar och vattendrag. Arten kräver blottad mineraljord för att trivas och påträffas oftast på lerjord överdragen med ett slamskikt. Arten föredrar något finkornigare substrat än korsslamkrypa och tretalig slamkrypa men ofta förekommer den tillsammans med någon eller båda arterna. Den ingår, tillsammans med andra småvuxna vattenväxter som sylört, ävjepilört, nålsäv och strandranunkel, i den sk ävjebroddsvegetationen. Nordslamkrypan och dess växtsamhälle förekommer naturligt vid sjöar och vattendrag (kring Bottenviken även avsnörda havsvikar) med mycket stor årsamplitud och regelbundet sommarlågvatten eller flodområden utsatta för erosion eller stark pålagring av finsediment. Den är mindre salttolerant än korsslamkrypan. På många lokaler, som efter reglering fått utjämnad vattenregim, klarar sig arten inte utan hårt bete och kreaturstramp.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten, Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Brackvatten, Havsstrand, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Hav, Vattendrag, Sjöar, Havsstrand, Sötvattensstrand

Substrat/Föda:
Vatten (Har betydelse)
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Vattenreglering, övergödning och upphörande bete är de främsta hoten mot nordslamkrypan.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Outbyggda vattendragssträckor där arten förekommer bör skyddas genom reservatsbildning. På lokaler där bete är en förutsättning för artens överlevnad är det nödvändigt att skyddet kombineras med avtal och stöd till brukaren så att en kontinuerlig hävd garanteras. Arten bör övervakas av floraväktarna.
Utländska namn – NO: Nordleg evjeblom, DK: Nordlig Bækarve, FI: Oikovesirikko.

Bertilsson, A. m fl 2002. Västergötlands flora. Lund.

Bratt, L. m fl (red.) 1993. Hotade och sällsynta växter i Dalarna. Dalarnas Botaniska Sällskap.

Ekman, J., Frostberg, K. & Svenson, A. 2005. Floraväkteriet i Sörmland och Uppland fram t.o.m. 2004. Daphne 16: 3–111.

Fægri, K. & Danielsen, A. 1996. Maps of Distribution of Norwegian Vascular Plants. III. The southeastern element. Bergen.

Georgson, K. m fl 1997. Hallands flora. Lund.

Stridh, B. 1990. Slamkrypor, VÄX 8(3): 23–26.

Uotila, P. 1974. Elatine hydropiper L. aggr. in northern Europe. Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica 50: 113–123.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Peter Ståhl 1995. ©ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Malpighiales - malpigiaordningen 
 • Familj
  Elatinaceae - slamkrypeväxter 
 • Släkte
  Elatine - slamkrypor 
 • Art
  Elatine orthosperma, Düben - nordslamkrypa
  Synonymer
  Elatine hydropiper var. orthosperma (Düben) Hartm.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Peter Ståhl 1995. ©ArtDatabanken, SLU 2007.