Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  nordtätskinn

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Peniophora septentrionalis
Nordtätskinn Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ett resupinat skinn på grenar och nyligen fallna stammar av gran. Fruktkropparna är släta, 0,1-0,4 mm tjock, vidväxta utom längs kanten där fruktkroppen kan lossna litet från underlaget. Färgen ljust gråröd till gråbrun eller ljust kanelbrun, medan den tunna, aktivt växande kanten är vit. Arten kommer in tidigt i nedbrytningsförloppet där barken fortfarande sitter fast på veden och fruktkropparna utvecklas på bark. Svampen bör mikroskopieras för säker bestämning och för att skilja den från närstående Peniophora-arter på gran (grantätskinn, ädelgranskinn). Särskiljande mikrokaraktärer är de ganska små, oftast färglösa inkrusterade cystiderna samt förekomst av sulfocystider. En stor del av basalskiktet är färglöst i mikroskop. Med viss erfarenhet kan man dock identifiera den i direkt i fält, som en typisk Peniophora på granbark, med ljust brunaktigt hymenium och vit kant som lossnar från underlaget.
Utbredning
Länsvis förekomst för nordtätskinn Observationer i Sverige för nordtätskinn
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Nordtätskinn förekommer i Europa bara på gran i urskogsliknande miljöer, och endast i norra - nordöstra delen av kontinenten (nordsverige, norra Finland, norra Ryssland, vidare circumpolärt till Kanada). Arten tillhör primärkolonisatörerna på gran men trots att den eftersökts längre söderut i lämpliga miljöer har den inte påträffats. Generellt kan man säga att den har en spridd förekomst i starkt boreokontinentala granskogar. I vårt land är den sällsynt förekommande.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Nedbrytare som växer på undersidan av grova, liggande stammar av gran i urskogsartad blåbärsgranskog, delvis även i fjällgranskog. Knappt 10-talet kända fynd i norra Sverige varav mycket få sentida. En ganska stor andel av fynden är gjorda i Muddus NP. Minskar förmodligen i takt med att kontinuitetsskog avverkas men omfattningen är svår att bedöma pga dåligt faktaunderlag. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Fruktkropparna växer på barken, av kvarsittande eller fallna grangrenar eller på fallna stammar av gran, i mossrika granurskogar. I den ryska taigan är den spridd i glesa tundraskogar och i skogbeväxta floddalar. I Kanada förekommer den på olika barrträdsarter och är även uppgiven som parasit på levande träd. Arten tillhör kategorin primära nedbrytare.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
Dött träd
Dött träd
· gran
· gran
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Russulales, Familj Peniophoraceae, Släkte Peniophora (tätskinn (släktet)), Art Peniophora septentrionalis Laurila - nordtätskinn Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Nedbrytare som växer på undersidan av grova, liggande stammar av gran i urskogsartad blåbärsgranskog, delvis även i fjällgranskog. Knappt 10-talet kända fynd i norra Sverige varav mycket få sentida. En ganska stor andel av fynden är gjorda i Muddus NP. Minskar förmodligen i takt med att kontinuitetsskog avverkas men omfattningen är svår att bedöma pga dåligt faktaunderlag. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ett resupinat skinn på grenar och nyligen fallna stammar av gran. Fruktkropparna är släta, 0,1-0,4 mm tjock, vidväxta utom längs kanten där fruktkroppen kan lossna litet från underlaget. Färgen ljust gråröd till gråbrun eller ljust kanelbrun, medan den tunna, aktivt växande kanten är vit. Arten kommer in tidigt i nedbrytningsförloppet där barken fortfarande sitter fast på veden och fruktkropparna utvecklas på bark. Svampen bör mikroskopieras för säker bestämning och för att skilja den från närstående Peniophora-arter på gran (grantätskinn, ädelgranskinn). Särskiljande mikrokaraktärer är de ganska små, oftast färglösa inkrusterade cystiderna samt förekomst av sulfocystider. En stor del av basalskiktet är färglöst i mikroskop. Med viss erfarenhet kan man dock identifiera den i direkt i fält, som en typisk Peniophora på granbark, med ljust brunaktigt hymenium och vit kant som lossnar från underlaget.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för nordtätskinn

Länsvis förekomst och status för nordtätskinn baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för nordtätskinn

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Nordtätskinn förekommer i Europa bara på gran i urskogsliknande miljöer, och endast i norra - nordöstra delen av kontinenten (nordsverige, norra Finland, norra Ryssland, vidare circumpolärt till Kanada). Arten tillhör primärkolonisatörerna på gran men trots att den eftersökts längre söderut i lämpliga miljöer har den inte påträffats. Generellt kan man säga att den har en spridd förekomst i starkt boreokontinentala granskogar. I vårt land är den sällsynt förekommande.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Russulales  
 • Familj
  Peniophoraceae  
 • Släkte
  Peniophora - tätskinn (släktet) 
 • Art
  Peniophora septentrionalisLaurila - nordtätskinn

Fruktkropparna växer på barken, av kvarsittande eller fallna grangrenar eller på fallna stammar av gran, i mossrika granurskogar. I den ryska taigan är den spridd i glesa tundraskogar och i skogbeväxta floddalar. I Kanada förekommer den på olika barrträdsarter och är även uppgiven som parasit på levande träd. Arten tillhör kategorin primära nedbrytare.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Dött träd (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Tillgången på mossrika granurskogar norr om polcirkeln är avgörande för artens överlevnad i vårt land. Även där lämpliga biotoper finns så kommer arten att endast ha en spridd förekomst.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Skydd mot avverkning av gamla, mossrika granskogar i nordligaste Sverige, i synnerhet i det inre av Norrland utanför fjällregionen. Ytterligare inventeringar vore värdefulla.
Det inre av övre Norrland är uppenbarligen den västligaste utposten för en i övrigt circumpolar, starkt boreokontinental art.

Eriksson, J., Hjortstam, K. & Ryvarden, L. 1978. The Corticiaceae of North Europe, vol. 5. Mycoaciella - Phaneraochaete. Fungiflora, Oslo (BILD s. 980, mikrokaraktärer)

Eriksson, J. 1950. Peniophora Cke sect. Coloratae Bourd. & Galz.. Symbolae Botanicae Upsalienses X:5

Hansen, Lise & Knudsen, Henning (eds.). 1997. Nordic Macromycetes, vol. 3: Heterobasidioid, aphyllophoroid and gastromycetoid basidiomycetes. Nordsvamp - Copenhagen

Yurchenko, E.O.. 2010. The genus Peniophora of Eastern Europe. Belorusskaja nauka - Minsk

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Nils Hallenberg 2013.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Russulales  
 • Familj
  Peniophoraceae  
 • Släkte
  Peniophora - tätskinn (släktet) 
 • Art
  Peniophora septentrionalis, Laurila - nordtätskinn
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Nils Hallenberg 2013.