Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  nordtrattspindel

Organismgrupp Spindeldjur, Spindlar Arctobius agelenoides
Nordtrattspindel Spindeldjur, Spindlar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Kroppslängd hos hannar omkring 6–7 mm. Framkroppen gulbrun, huvudets sidor bruna. Brunaktiga linjer utgår radiärt från ovansidans mitt. Bakkroppen ljusbrun med ett rektangulärt, rostbrunt märke framtill. kantat av gult. Bakkroppssidorna är nästan svarta. På undersidans bakre del syns en tudelad kardplatta (calamistrum). Artbestämning kräver undersökning av kopulationsorganen (se Almquist 2005 och Heimer & Nentwig 1991).Hanens palptibian har två apophyser.
Utbredning
Länsvis förekomst för nordtrattspindel Observationer i Sverige för nordtrattspindel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Det finns endast ett svenskt fynd från Messaure, Lule Lappmark. Utanför Sverige är arten känd från Inari i Finland, norra Norge, i Ryssland både från Kolahalvön och från Bajkalbergen och från Nordamerika från västra Canada och Alaska. Rödlistad i Norge (VU, 2006)
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Arten har en paleoboreal utbredning med fynd i Norge och Finland. Det enda svenska fyndet, en hane, gjordes vid Messaure, Lule Lappmark (1972). I Sverige funnen under stenar i rasbranter, i Finland under stenar i tät barrskog, i Norge i en brant. I Nordamerika i blockrik skog. Observerat levnadssätt från bl.a. Norge indikerar att utbredningen i Sverige kan vara relativt begränsad men arten är ändå troligen till stor del förbisedd. Oklart hur modernt skogsbruk påverkar arten. Mörkertalet är stort då arten är dåligt eftersökt. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Det enda svenska fyndet är från en rasbrant. Flertalet fynd i norden har gjorts i likartade miljöer, under block eller stenar i rasbranter. Dessutom har fynd gjorts under stenar i tät barrskog.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Levande djur
Levande djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Araneae (spindlar), Familj Amaurobiidae (mörkerspindlar), Släkte Arctobius, Art Arctobius agelenoides (Emerton, 1919) - nordtrattspindel Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Arten har en paleoboreal utbredning med fynd i Norge och Finland. Det enda svenska fyndet, en hane, gjordes vid Messaure, Lule Lappmark (1972). I Sverige funnen under stenar i rasbranter, i Finland under stenar i tät barrskog, i Norge i en brant. I Nordamerika i blockrik skog. Observerat levnadssätt från bl.a. Norge indikerar att utbredningen i Sverige kan vara relativt begränsad men arten är ändå troligen till stor del förbisedd. Oklart hur modernt skogsbruk påverkar arten. Mörkertalet är stort då arten är dåligt eftersökt. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Kroppslängd hos hannar omkring 6–7 mm. Framkroppen gulbrun, huvudets sidor bruna. Brunaktiga linjer utgår radiärt från ovansidans mitt. Bakkroppen ljusbrun med ett rektangulärt, rostbrunt märke framtill. kantat av gult. Bakkroppssidorna är nästan svarta. På undersidans bakre del syns en tudelad kardplatta (calamistrum). Artbestämning kräver undersökning av kopulationsorganen (se Almquist 2005 och Heimer & Nentwig 1991).Hanens palptibian har två apophyser.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för nordtrattspindel

Länsvis förekomst och status för nordtrattspindel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för nordtrattspindel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Det finns endast ett svenskt fynd från Messaure, Lule Lappmark. Utanför Sverige är arten känd från Inari i Finland, norra Norge, i Ryssland både från Kolahalvön och från Bajkalbergen och från Nordamerika från västra Canada och Alaska. Rödlistad i Norge (VU, 2006)
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Amaurobiidae - mörkerspindlar 
 • Släkte
  Arctobius  
 • Art
  Arctobius agelenoides(Emerton, 1919) - nordtrattspindel

Det enda svenska fyndet är från en rasbrant. Flertalet fynd i norden har gjorts i likartade miljöer, under block eller stenar i rasbranter. Dessutom har fynd gjorts under stenar i tät barrskog.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark, Blottad mark

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Levande djur (Viktig)
På grund av kunskapsbrist är hotet dåligt känt. Om arten förekommer även i tätare skogsmiljö i Sverge är sannolikt rationellt skogsbruk ett hot.
Fyndområdet bör undantas från ingrepp. Arten bör inventeras och status och hotbild fastställas.

Aakra, K., Hansen, L.O. & Rinden, H. 2002. Three species of spiders (Araneae) new to Norway. Norw. J. Entomol. 49: 59-61.

Danilov, S. N. 1994. Cribellate spiders (Aranei, Cribellatae) of Transbaicalia. Ent. Obozr. 73: 200–209.

Koponen, S. 1974. Spindlar (Araneae) och låckespindlar (Phalangida) i Messaureområdet. Norrbottens Natur 1: 1–3.

Leech, R. E. 1972. A revision of the Nearctic Amaurobiidae (Arachnida:Araneida). Mem. ent. Soc. Can. 84: 1–182.

Palmgren, P. 1977. Die Spinnenfauna Finnlands und Ostfenoskandiens. VIII. Argyronetidae,Agelenetidae, Hahniidae, Dictynidae, Amaurobiidae, Titanoecidae, Segestriidae, Pholcidae und Sicariidae. Fauna fenn. 30: 1–50.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sven Almquist 2001, rev Jonas Sandström 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Amaurobiidae - mörkerspindlar 
 • Släkte
  Arctobius  
 • Art
  Arctobius agelenoides, (Emerton, 1919) - nordtrattspindel
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sven Almquist 2001, rev Jonas Sandström 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.