Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  norrlandsspindling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cortinarius norrlandicus
Norrlandsspindling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Norrlandsspindling är en rätt anonym art i undersläktet Phlegmacium. Hatten är matt, svagt fibrig och mer eller mindre torr. Färgen är gulbrun med radiära mörkare strimmor. Skivorna är medeltäta och ljust gråvita utan blåton. Foten är jämntjock eller svagt vidgad, vit till ockragul och brunar något med tiden. Velum är ljust gulbrunt, svagt och fibrigt. Sporerna är små (8–9 x 5–6 µm) och hatthuden är rätt svagt differentierad. Närstående är bl a C. saginus, grankransspindling, och C. pini, jämtlandsspindling.
Utbredning
Länsvis förekomst för norrlandsspindling Observationer i Sverige för norrlandsspindling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är överallt sällsynt och hittills i Sverige känd från mellersta delen, Ångermanland, Medelpad, Jämtland, samt från Västra Götalands län. Fem aktuella lokaler är kända. Förutom Sverige är den bara känd från några få lokaler i Norge (Oppland). Ett något osäkert fynd finns också från Finland. Sannolikt kan denna rätt okända spindling förväntas hittas på ytterligare en del lokaler i norra och mellersta Sverige.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
A2c+3c+4c; C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Bildar mykorrhiza med gran i äldre ängsgranskog på fuktig och näringsrik mark. Total population i landet liten och bedöms ha minskat kraftigt och fortsatt att minska p.g.a. slutavverkningar och minskad areal av kontinuitetsskog. Antalet reproduktiva individer skattas till 1200 (120-2400). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (60). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (6-120). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (28-200) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (A2c+3c+4c; C1+2a(i)).
Ekologi
Så vitt känt är arten bunden till gran (Picea). Uppträder i äldre, örtrik granskog på rikare mark. På flera lokaler förekommer den med högörter. Tycks föredra skuggiga, friska till något fuktiga lokaler, t ex kustnära eller i raviner (lokalmaritimt klimat). Arten uppträder enstaka eller i mindre grupper.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· gran
· gran
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cortinariaceae, Släkte Cortinarius (spindlingar), Art Cortinarius norrlandicus Brandrud - norrlandsspindling Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier A2c+3c+4c; C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med gran i äldre ängsgranskog på fuktig och näringsrik mark. Total population i landet liten och bedöms ha minskat kraftigt och fortsatt att minska p.g.a. slutavverkningar och minskad areal av kontinuitetsskog. Antalet reproduktiva individer skattas till 1200 (120-2400). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (60). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (6-120). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (28-200) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (A2c+3c+4c; C1+2a(i)).
Norrlandsspindling är en rätt anonym art i undersläktet Phlegmacium. Hatten är matt, svagt fibrig och mer eller mindre torr. Färgen är gulbrun med radiära mörkare strimmor. Skivorna är medeltäta och ljust gråvita utan blåton. Foten är jämntjock eller svagt vidgad, vit till ockragul och brunar något med tiden. Velum är ljust gulbrunt, svagt och fibrigt. Sporerna är små (8–9 x 5–6 µm) och hatthuden är rätt svagt differentierad. Närstående är bl a C. saginus, grankransspindling, och C. pini, jämtlandsspindling.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för norrlandsspindling

Länsvis förekomst och status för norrlandsspindling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för norrlandsspindling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är överallt sällsynt och hittills i Sverige känd från mellersta delen, Ångermanland, Medelpad, Jämtland, samt från Västra Götalands län. Fem aktuella lokaler är kända. Förutom Sverige är den bara känd från några få lokaler i Norge (Oppland). Ett något osäkert fynd finns också från Finland. Sannolikt kan denna rätt okända spindling förväntas hittas på ytterligare en del lokaler i norra och mellersta Sverige.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius norrlandicusBrandrud - norrlandsspindling

Så vitt känt är arten bunden till gran (Picea). Uppträder i äldre, örtrik granskog på rikare mark. På flera lokaler förekommer den med högörter. Tycks föredra skuggiga, friska till något fuktiga lokaler, t ex kustnära eller i raviner (lokalmaritimt klimat). Arten uppträder enstaka eller i mindre grupper.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Norrlandsspindling är bara känd från ett fåtal lokaler, men sannolikt något förbisedd. De äldre, näringsrika granskogar där arten har sin hemvist är produktiva och avverkas i hög utsträckning. Den är inte funnen nyetablerad i ungskog. Arten tycks också mycket beroende av en fuktig miljö och missgynnas av uthuggningar och förändrad hydrologi.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Denna spindling är sällsynt och några lokaler bör skyddas, t ex några av de örtrika skogarna i södra Ångermanland (Häggdånger), där den är funnen på flera ställen. Det är också därifrån arten ursprungligen är beskriven.
Utländska namn – NO: Trollslørsopp.

Brandrud, T. E. 1996. Cortinarius subgenus Phlegmacium section Phlegmacium in Europe. Descriptive part. Edinb. J. Bot. 53 (3): 331–400.

Brandrud, T. E., Lindström, H., Marklund, H., Melot, J & Muskos, S. 1990-98. Cortinarius, Flora Photographica Vol 1 (1990) pl. A26

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Lindström 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius norrlandicus, Brandrud - norrlandsspindling
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Lindström 2005.