Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  norsk bäckmossa

Organismgrupp Mossor Hygrohypnum norvegicum
Norsk bäckmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Växer i blekgröna kuddar eller krypande över underlaget. Skotten är 1-4 cm långa och oregelbundet förgrenade. Stambladen är brett äggrunda, kupade till svagt kupade, från nedom bladmitten gradvis avsmalnande till tämligen bred spets eller trubbiga. Bladen är nästan upprätta till något utstående, raka eller svagt krökta, samt långt nedlöpande. Bladnerven är kluven strax ovan bladfästet, når 25-60 % upp i bladet och slutar ibland i en trubbig tagg på bladryggen. Bladkanten är fintandad i övre delen, genomgående eller delvis smalt tillbakaböjd. Cellerna i bladmitten är 17-59 µm långa. De kvadratiska eller rektangulära bashörnsgrupperna längs bladkanten är något otydligt avgränsade, och består av kvadratiska till avlångt rektangulära, måttligt vidgade och något tjockväggiga celler. Stammen saknar hyalodermis. Arten är samkönad. De inre honbladens kant är fintandad nära bladspetsen och bladskivans celler är släta. Sporerna är 10-15 µm.
Norsk bäckmossa liknar mest skedbäckmossa Hygrohypnum cochlearifolium, men denna är större samt har bredare och mer kupade blad, och en bredare, ofta rundat, trubbig bladspets. Arten kan även likna kvarnbäckmossa H. luridum och mjuk bäckmossa H. molle, vilka dock är större och har inböjda eller plana bladkanter. Kvarnbäckmossan har också väl differentierade bashörnsgrupper, något som den norska bäckmossan saknar.
Utbredning
Länsvis förekomst för norsk bäckmossa Observationer i Sverige för norsk bäckmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten finns sällsynt i fjällkedjan, samt på några få växtplatser i Norrlands inland. Den är känd från Norge och Finland. Mårtensson (1956) menar att arten antagligen är förbisedd i Norden. I övriga Europa finns tveksamma fynd från Tatrabergen i Polen. Arten är också känd från norra Asien och norra Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Arten växer på översilade klippor och på stenar i små bäckar i fjällen ned till skogslandet. De mycket få aktuella lokalerna finns gör arten sårbar. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (60-3000). Antalet lokalområden i landet skattas till 4. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 14000 km² och förekomstarean (AOO) till 100 (4-600) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Norsk bäckmossa växer i bäckar, på klippor med sippervatten och någon gång i våta håligheter. Den påträffas från skogslandet till lågalpin nivå, främst i kalkrika områden.
Landskapstyper
Skog
Skog
Fjäll
Fjäll
Sötvatten
Sötvatten
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sjöar
Sjöar
Vattendrag
Vattendrag
Barrskog
Barrskog
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Fjällbiotoper
Fjällbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Hypnales, Familj Amblystegiaceae, Släkte Hygrohypnum (bäckmossor), Art Hygrohypnum norvegicum (Schimp.) J.J.Amann - norsk bäckmossa Synonymer Limnobium norvegicum Schimp., Hygrohypnum norvegicum (Schimp. ) Amann

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Arten växer på översilade klippor och på stenar i små bäckar i fjällen ned till skogslandet. De mycket få aktuella lokalerna finns gör arten sårbar. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (60-3000). Antalet lokalområden i landet skattas till 4. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 14000 km² och förekomstarean (AOO) till 100 (4-600) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Växer i blekgröna kuddar eller krypande över underlaget. Skotten är 1-4 cm långa och oregelbundet förgrenade. Stambladen är brett äggrunda, kupade till svagt kupade, från nedom bladmitten gradvis avsmalnande till tämligen bred spets eller trubbiga. Bladen är nästan upprätta till något utstående, raka eller svagt krökta, samt långt nedlöpande. Bladnerven är kluven strax ovan bladfästet, når 25-60 % upp i bladet och slutar ibland i en trubbig tagg på bladryggen. Bladkanten är fintandad i övre delen, genomgående eller delvis smalt tillbakaböjd. Cellerna i bladmitten är 17-59 µm långa. De kvadratiska eller rektangulära bashörnsgrupperna längs bladkanten är något otydligt avgränsade, och består av kvadratiska till avlångt rektangulära, måttligt vidgade och något tjockväggiga celler. Stammen saknar hyalodermis. Arten är samkönad. De inre honbladens kant är fintandad nära bladspetsen och bladskivans celler är släta. Sporerna är 10-15 µm.
Norsk bäckmossa liknar mest skedbäckmossa Hygrohypnum cochlearifolium, men denna är större samt har bredare och mer kupade blad, och en bredare, ofta rundat, trubbig bladspets. Arten kan även likna kvarnbäckmossa H. luridum och mjuk bäckmossa H. molle, vilka dock är större och har inböjda eller plana bladkanter. Kvarnbäckmossan har också väl differentierade bashörnsgrupper, något som den norska bäckmossan saknar.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för norsk bäckmossa

Länsvis förekomst och status för norsk bäckmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för norsk bäckmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten finns sällsynt i fjällkedjan, samt på några få växtplatser i Norrlands inland. Den är känd från Norge och Finland. Mårtensson (1956) menar att arten antagligen är förbisedd i Norden. I övriga Europa finns tveksamma fynd från Tatrabergen i Polen. Arten är också känd från norra Asien och norra Nordamerika.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Hypnanae  
 • Ordning
  Hypnales  
 • Familj
  Amblystegiaceae  
 • Släkte
  Hygrohypnum - bäckmossor 
 • Art
  Hygrohypnum norvegicum(Schimp.) J.J.Amann - norsk bäckmossa
  Synonymer
  Limnobium norvegicum Schimp.
  Hygrohypnum norvegicum (Schimp. ) Amann

Norsk bäckmossa växer i bäckar, på klippor med sippervatten och någon gång i våta håligheter. Den påträffas från skogslandet till lågalpin nivå, främst i kalkrika områden.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Fjäll, Sötvatten, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Sjöar, Vattendrag

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog, Myrbiotoper, Öppna strandbiotoper, Öppen fastmark, Blottad mark, Fjällbiotoper

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)
Trots att arten verkar vara sällsynt, växer den i en miljö som inte är särskilt ovanlig i fjällområdet. Detta gör att det är svårt att peka ut specifika hot mot den norska bäckmossan. Exploatering i de områden där arten förekommer, samt nedfall av luftburna försurande ämnen är möjliga hot.

Påverkan
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Vattenreglering (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
I de fjällområden där de kända lokalerna för norsk bäckmossa är belägna bör dess möjligheter att fortleva beaktas i samband med exploatering för ökad turism, vägar och liknande. I övrigt bör en inventering av artens status på kända lokaler genomföras, och dess växtmiljö i Sverige undersökas för att möjliggöra en mer exakt bedömning av hoten mot arten. Eftersom den inte verkar vara vanlig någonstans i sitt förekomstområde bör Sveriges ansvar för arten i ett globalt perspektiv undersökas.
Utländska namn - NO: Svabekkemose, FI: Pikkupurosammal.

Frisvoll, A. A. & Blom, H. 1993. Trua moser i Norge med Spetsbergen; raud liste. NINA Utredning 42: 1-55.

Hedenäs, L. 2014. Hygrohypnum norvegicum norsk bäckmossa s. 82. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. [AJ 37-57], Bladmossor: skirmossor-baronmossor : Bryophyta: Hookeria-Anomodon. Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

Jamieson, D. W. 1976. A monograph of the genus Hygrohypnum (Musci). Doktorsavhandling, University of British Columbia.

Mårtensson, O. 1956. Bryophytes of the Torneträsk area, northern Swedish Lappland. II. Musci. Kungl. Svenska Vetenskapsakademiens Avhandlingar i Naturskyddsärenden 14.

Urmi, E. m.fl. 1992. Rote Liste. Die gefährdeten und seltenen Moose der Schweiz. BUWAL, EDMZ, Bern.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Hedenäs 1994. Uppdaterad 2010. Rev. Lars Hedenäs 2014.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Hypnanae  
 • Ordning
  Hypnales  
 • Familj
  Amblystegiaceae  
 • Släkte
  Hygrohypnum - bäckmossor 
 • Art
  Hygrohypnum norvegicum, (Schimp.) J.J.Amann - norsk bäckmossa
  Synonymer
  Limnobium norvegicum Schimp.
  Hygrohypnum norvegicum (Schimp. ) Amann
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Hedenäs 1994. Uppdaterad 2010. Rev. Lars Hedenäs 2014.