Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  norskoxel

Organismgrupp Kärlväxter Sorbus obtusifolia
Norskoxel Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Norskoxel är ett litet träd eller en buske och blir upp till 4 m hög. Bladen är hela och grått filtludna på undersidan. Den blommar i juni. Norskoxel är lik klippoxel Sorbus rupicola men bladen är brett elliptiska och frukten är 10 mm lång. Hos klippoxel är bladen smalare och omvänt äggrunda och frukten är 12 mm lång. Norskoxel är apomiktisk, dvs. den sätter frö utan könlig befruktning.
Utbredning
Länsvis förekomst för norskoxel Observationer i Sverige för norskoxel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Världsutbredningen för norskoxel omfattar endast Sverige och Norge. I Sverige förekommer arten i norra Bohuslän och Dalsland. I Bohuslän har den hittats på ett fyrtiotal lokaler, varav drygt 30 är noterade på 2000-talet. I Dalsland är den endast känd från en lokal, där den upptäcktes 1952. Den noterades av Dalslands floraväktare på 1970-talet, men aktuell status är oklar. I Norge finns arten kring Oslofjorden och längs kusten norrut till Sogn och Fjordane.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Förekommer främst i Bohuslän. Främsta hotet mot norskoxel är avverkning och röjning, ofta på grund av okunskap. Antalet reproduktiva individer skattas till 50 (10-200). Antalet lokalområden i landet skattas till 35 (30-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 3272 (3000-3500) km² och förekomstarean (AOO) till 172 (150-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Norskoxel växer både öppet och i mer sluten skog eller i buskvegetation på berg. På några platser växer den i lövbården nedanför stup. Den verkar kunna tåla att växa i sluten skog betydligt bättre än klippoxel.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Rosales (rosordningen), Familj Rosaceae (rosväxter), Släkte Sorbus (oxlar), Art Sorbus obtusifolia (DC.) Hedl. - norskoxel Synonymer norsk oxel, Sorbus norvegica Hedl., Pyrus aria var. obtusifolia DC., Aria obtusifolia (DC.) Sennikov & Kurtto

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Förekommer främst i Bohuslän. Främsta hotet mot norskoxel är avverkning och röjning, ofta på grund av okunskap. Antalet reproduktiva individer skattas till 50 (10-200). Antalet lokalområden i landet skattas till 35 (30-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 3272 (3000-3500) km² och förekomstarean (AOO) till 172 (150-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).

Fridlysning Norskoxel (Sorbus norvegica) är fridlyst enligt 8 § i hela landet. Undantag (13 §): Trots förbuden i 6, 8 och 9 §§ får enstaka exemplar av djurarterna bred gulbrämad dykare, bred kärrtrollslända, bred paljettdykare, brun gräsfjäril, citronfläckad kärrtrollslända, grön mosaiktrollslända och pudrad kärrtrollslända samt enstaka exemplar av växtarterna norskoxel, skogsrör, styvnate, grön sköldmossa, hårklomossa, käppkrokmossa, långskaftad svanmossa, nordisk klipptuss och pyramidmossa samlas in, om 1. det har betydelse för dokumentering av arten, 2. det inte finns något annat tillfredsställande alternativ och den berörda populationens fortbestånd inte påverkas negativt, 3. den som är ansvarig för insamlingen senast den 31 januari kalenderåret efter insamlingen redovisar till länsstyrelsen a) vilken eller vilka arter som omfattas av insamlingen, b) antalet insamlade exemplar av varje art, c) var exemplaren har tagits, och d) syftet med insamlingen, 4. den som är ansvarig för insamlingen anmäler till Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet a) fullständiga fynduppgifter för påträffade nya lokaler för arten, och b) var de insamlade exemplaren förvaras, och 5. det insamlade materialet hålls tillgängligt för forskning.
Norskoxel är ett litet träd eller en buske och blir upp till 4 m hög. Bladen är hela och grått filtludna på undersidan. Den blommar i juni. Norskoxel är lik klippoxel Sorbus rupicola men bladen är brett elliptiska och frukten är 10 mm lång. Hos klippoxel är bladen smalare och omvänt äggrunda och frukten är 12 mm lång. Norskoxel är apomiktisk, dvs. den sätter frö utan könlig befruktning.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för norskoxel

Länsvis förekomst och status för norskoxel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för norskoxel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Världsutbredningen för norskoxel omfattar endast Sverige och Norge. I Sverige förekommer arten i norra Bohuslän och Dalsland. I Bohuslän har den hittats på ett fyrtiotal lokaler, varav drygt 30 är noterade på 2000-talet. I Dalsland är den endast känd från en lokal, där den upptäcktes 1952. Den noterades av Dalslands floraväktare på 1970-talet, men aktuell status är oklar. I Norge finns arten kring Oslofjorden och längs kusten norrut till Sogn och Fjordane.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Rosales - rosordningen 
 • Familj
  Rosaceae - rosväxter 
 • Släkte
  Sorbus - oxlar 
 • Art
  Sorbus obtusifolia(DC.) Hedl. - norskoxel
  Synonymer
  norsk oxel
  Sorbus norvegica Hedl.
  Pyrus aria var. obtusifolia DC.
  Aria obtusifolia (DC.) Sennikov & Kurtto

Norskoxel växer både öppet och i mer sluten skog eller i buskvegetation på berg. På några platser växer den i lövbården nedanför stup. Den verkar kunna tåla att växa i sluten skog betydligt bättre än klippoxel.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog, Öppen fastmark, Blottad mark

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
De främsta hoten mot norskoxel är avverkning och röjning, som riskerar att ske på grund av okunskap om arten och dess förekomster.


Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Jakt/insamling (Viss negativ effekt)
Viktigaste åtgärden för att gynna norskoxel är att informera markägarna om förekomsterna så att inga bestånd försvinner av ren okunskap. Arten bör även övervakas av floraväktare.
Norskoxel är fridlyst.

Utländska namn – NO: Norsk asal, DK: Norsk Røn.

Andersson, P.-A. 1981. Flora över Dal. Kärlväxternas utbredning i Dalsland. Stockholm.

Blomgren, E. 2005. Floraväktarverksamheten i Bohuslän. Årsrapport 2004. Föreningen Bohusläns flora.

Fries, H. 1971. Göteborgs och Bohus läns fanerogamer och ormbunkar. 2 uppl. Uddevalla.

Sunesson, S. 1968. Vegetation och flora i Skaftö socken i mellersta Bohuslän. Svensk Bot. Tidskr. 62: 1–120.

Suneson, S. 1986. Nya bidrag till Skaftö flora. Svensk Bot. Tidskr. 80: 411–420.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 1992. Rev. Mora Aronsson & Erik Ljungstrand 1998, Margareta Edqvist 2006, Anna Stenström 2018. © ArtDatabanken, SLU 2018.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Rosales - rosordningen 
 • Familj
  Rosaceae - rosväxter 
 • Släkte
  Sorbus - oxlar 
 • Art
  Sorbus obtusifolia, (DC.) Hedl. - norskoxel
  Synonymer
  norsk oxel
  Sorbus norvegica Hedl.
  Pyrus aria var. obtusifolia DC.
  Aria obtusifolia (DC.) Sennikov & Kurtto
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 1992. Rev. Mora Aronsson & Erik Ljungstrand 1998, Margareta Edqvist 2006, Anna Stenström 2018. © ArtDatabanken, SLU 2018.