Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  nubbskinn

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Subulicium minus
Nubbskinn Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Nubbskinn är en mycket tunn, hinnartad skinnsvamp. Under lupp ser den skäggig ut tack var den stora mängden utskjutande cystider. Dessa cystider är något tjockväggiga, långsmalt koniska och spetsiga. De är i regel fästa vid hyferna vid mer än en punkt och kan alltså uppfattas som laterala utväxter på hyferna. De flesta cystider är annars strikt terminala. Hyferna saknar söljor. Sporerna är runda och små. Släktet har ytterligare två arter. Spikskinn Subulicium lautum är mycket lik nubbskinn men sporer och cystider är väsentligt större. Den tredje arten, Subulicium rallum, har smalare, terminala cystider och sporer av samma storlek som spikskinn. Cystidietypen förekommer också i släktena Litschauerella, Tubulicium och Subulicystidium. Arterna i de båda senare släktena har stora, långsmala sporer. Fakirskinn Litschauerella clematitis skiljer sig genom att ha söljor på hyferna och större sporer och cystider.
Utbredning
Länsvis förekomst för nubbskinn Observationer i Sverige för nubbskinn
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är funnen på Omberg i Östergötland 1979 och är bara känd från denna enda lokal i världen. Fyndet gjordes inom ett naturreservat.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Nedbrytare i murken ved på grov liggande stam av gran i ängsgranskog. Endast känd från en lokal i landet (och i hela världen!), i Östergötland. Status oklar. Arten beskrevs 1984 på material från denna lokal. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Nubbskinn är en vedsvamp som är påträffad på multnande stammar av gran. Den svenska fyndplatsen är en mycket rik ängsgranskog i ett klimatiskt gynnsamt läge.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
Dött träd
Dött träd
· gran
· gran
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Hymenochaetales, Familj Hymenochaetales, genera incertae sedis, Släkte Subulicium, Art Subulicium minus Hjortstam - nubbskinn Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Nedbrytare i murken ved på grov liggande stam av gran i ängsgranskog. Endast känd från en lokal i landet (och i hela världen!), i Östergötland. Status oklar. Arten beskrevs 1984 på material från denna lokal. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Nubbskinn är en mycket tunn, hinnartad skinnsvamp. Under lupp ser den skäggig ut tack var den stora mängden utskjutande cystider. Dessa cystider är något tjockväggiga, långsmalt koniska och spetsiga. De är i regel fästa vid hyferna vid mer än en punkt och kan alltså uppfattas som laterala utväxter på hyferna. De flesta cystider är annars strikt terminala. Hyferna saknar söljor. Sporerna är runda och små. Släktet har ytterligare två arter. Spikskinn Subulicium lautum är mycket lik nubbskinn men sporer och cystider är väsentligt större. Den tredje arten, Subulicium rallum, har smalare, terminala cystider och sporer av samma storlek som spikskinn. Cystidietypen förekommer också i släktena Litschauerella, Tubulicium och Subulicystidium. Arterna i de båda senare släktena har stora, långsmala sporer. Fakirskinn Litschauerella clematitis skiljer sig genom att ha söljor på hyferna och större sporer och cystider.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för nubbskinn

Länsvis förekomst och status för nubbskinn baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för nubbskinn

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är funnen på Omberg i Östergötland 1979 och är bara känd från denna enda lokal i världen. Fyndet gjordes inom ett naturreservat.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Hymenochaetales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Subulicium  
 • Art
  Subulicium minusHjortstam - nubbskinn

Nubbskinn är en vedsvamp som är påträffad på multnande stammar av gran. Den svenska fyndplatsen är en mycket rik ängsgranskog i ett klimatiskt gynnsamt läge.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Dött träd (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Så länge arten bara är känd från en lokal är dess långsiktiga överlevnad inte säkrad.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Fyndområdet bör återinventeras för att kontrollera om arten går att återfinna. Det bör undersökas om det skyddade området på Omberg kan utvidgas. Områdets skötselplan måste innehålla bestämmelser som hindrar att lågor och annan död ved tas bort.

Hjortstam, K. 1984. Notes on Corticiaceae (Basidiomycetes) XIII. Mycotaxon 19: 505–513.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Hymenochaetales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Subulicium  
 • Art
  Subulicium minus, Hjortstam - nubbskinn
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.