Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  nyckelpigespindel

Organismgrupp Spindeldjur, Spindlar Eresus sandaliatus
Nyckelpigespindel Spindeldjur, Spindlar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En ganska stor spindel, honan 10–15 mm, hanen 7–10 mm. Honan mörk, nästan svart, med glänsande behåring. Hanen med en iögonfallande röd bakkropp med fyra stora och ett par mindre svarta fläckar, den liknar en nyckelpiga. Även de juvenila är mörka som honan. Båda könen har ett kraftigt och kantigt huvud som påminner om de hos hoppspindlar, men de saknar hoppspindlarnas stora ögon. Bra figurer hos bl a Bellmann och Roberts. Hanarna av E. sandaliatus skiljs på de bakre benens färg från den närstående E. cinnnebarinus. Bakbenen hos E. sandaliatus är helt svarta med vita tvärringar vid lederna, medan bakbenen hos E. cinnaberinus är röda med vita tvärringar.
Utbredning
Länsvis förekomst för nyckelpigespindel Observationer i Sverige för nyckelpigespindel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En hane av denna vackra spindel påträffades för första gången i Sverige sydväst om Sjöbo i Skåne 1994, två år senare hittades ytterligare hane i en fallfälla på samma lokal. Arten har sedan övervakats på lokalen sedan 2004. I Göteborgs naturhistoriska museum finns en juvenil hona insamlad i slutet av 1800-talet i Skara-trakten. I Europa norr om Alperna finns två arter av Eresus, en sydligare Eresus cinnaberinus (Olivier), även kallad Eresus niger (Petagna) och en nordligare Eresus sandaliatus. Populationen i Eriksdal tillhör Eresus sandaliatus. I Danmark finns Eresus på ett antal lokaler på Jylland. Även de danska nyckelpigspindlarna är E. sandaliatus. I Tyskland finns båda arterna, ibland inte så långt från varandra. E. sandaliatus finns också i England, Alperna och Pyreneerna. Fynd av Eresus i Litauen bör även vara E. sandaliatus. Mycket tyder på att arten i många länder minskat kraftigt eftersom lämpliga öppna marker med gles vegetation minskat mycket. I både Sverige och England finns endast vardera en population av arten. Arten är numera fridlyst i Sverige och i Storbritannien. Rödlistad Danmark (EN) och England (endangered). I Tyskland är båda arterna av Eresus ansedda som starkt hotade.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B1ac(iv)+2ac(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Arten har en sydlig utbredning, och är i Sverige endast känd från en lokal i Skåne. Denna vackra spindel påträffades först 1994 så sannolikt har inte arten haft någon större utbredning under det senaste århundradet. På den aktuella lokalen har arten endast en mycket begränsad utbredning (<1 hektar). Lever på sandmark med sydvända branter bevuxna med gräs eller ljung (Danmark) och med fläckvisa blottor. Arten är beroende av hävd. Arten omfattas av ett ÅGP 2005-2014. Fagning, slåtter, röjning har utförts på artens enda lokal vilket bidragit till en sannolikt förbättrad situation för arten. Omfattande eftersök av arten sedan 2006. På kontinuerligt undersökta ytor har populationen (antal nät) varit relativt konstant med topp 2010-2011 och en nedgång 2012. Orsaken till nedgången tros vara påverkan av vilt (hjortar, vildsvin mm). Den enda lokalen är numera skyddad (sedan 2011). Antalet reproduktiva individer skattas till 300 (200-600). Antalet lokalområden i landet skattas till 1 (1-2). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 4 km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Antalet nät har ökat initialt för att sedan minska något under de år som arten övervakats 2004-2012. Antalet nät bedöms spegla antalet reproduktiva individer. Den initiala ökningen kan dock vara tillfällig eller delvis metodologiskt betingad. Under perioden bedöms arten haft en stabil population. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer (några fluktationer har ej observerats under den korta tid som arten övervakats. Det kan dock ej uteslutas att en art som lever på gränsen till sin utbredning fluturerar kraftigt som följd av extremt klimat mm.). De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och extrema fluktuationer förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ac(iv)+2ac(iv)).
Ekologi
Lokalen i sydväst om Sjöbo är en ganska brant, sydvänd och sandig slänt. Den är bevuxen med långa gräs, men har också vegetationslösa partier. Lokalen är vindskyddad av omkringliggande skog och blir kraftigt uppvärmd av solen. Jämfört med lokaler på Jylland och i Tjeckien så är de vegetationfria ytorna få och små. De flesta danska lokaler är bevuxna med ljung, oftast ligger de i en sydsluttning, men i några fall på plan mark. Alltid på sand. Hanar är ute och letar efter honor under den första riktigt varma tiden på våren, oftast i maj. Nyckelpigspindeln verkar att vara beroende av fläckvis vegetationslös mark som uppstår genom någon form av störning. Arten gör i markhöjd ett trattformigt nät som avslutas med en rörformig del som slutar blint ner i marken. I detta drar spindeln in bytesdjur som fastnar i dess framkant, ofta stora skalbaggar. Honan vistas hela sitt liv inne i boröret. Tätheten av nät kan på vissa ytor bli mycket hög. Hanens teckning tyder på att den är varningsfärgad, men den är helt harmlös även för en liten fågel.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Buskmark
Buskmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Levande djur
Levande djur
· hopprätvingar
· hopprätvingar
· jordlöpare
· jordlöpare
· skalbaggar
· skalbaggar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Araneae (spindlar), Familj Eresidae (sammetsspindlar), Släkte Eresus, Art Eresus sandaliatus (Martini & Goeze, 1778) - nyckelpigespindel Synonymer nyckelpigspindel

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B1ac(iv)+2ac(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Arten har en sydlig utbredning, och är i Sverige endast känd från en lokal i Skåne. Denna vackra spindel påträffades först 1994 så sannolikt har inte arten haft någon större utbredning under det senaste århundradet. På den aktuella lokalen har arten endast en mycket begränsad utbredning (<1 hektar). Lever på sandmark med sydvända branter bevuxna med gräs eller ljung (Danmark) och med fläckvisa blottor. Arten är beroende av hävd. Arten omfattas av ett ÅGP 2005-2014. Fagning, slåtter, röjning har utförts på artens enda lokal vilket bidragit till en sannolikt förbättrad situation för arten. Omfattande eftersök av arten sedan 2006. På kontinuerligt undersökta ytor har populationen (antal nät) varit relativt konstant med topp 2010-2011 och en nedgång 2012. Orsaken till nedgången tros vara påverkan av vilt (hjortar, vildsvin mm). Den enda lokalen är numera skyddad (sedan 2011). Antalet reproduktiva individer skattas till 300 (200-600). Antalet lokalområden i landet skattas till 1 (1-2). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 4 km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Antalet nät har ökat initialt för att sedan minska något under de år som arten övervakats 2004-2012. Antalet nät bedöms spegla antalet reproduktiva individer. Den initiala ökningen kan dock vara tillfällig eller delvis metodologiskt betingad. Under perioden bedöms arten haft en stabil population. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer (några fluktationer har ej observerats under den korta tid som arten övervakats. Det kan dock ej uteslutas att en art som lever på gränsen till sin utbredning fluturerar kraftigt som följd av extremt klimat mm.). De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och extrema fluktuationer förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ac(iv)+2ac(iv)).

Fridlysning Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 6. Bestämmelsen gäller hela landet
Åtgärdsprogram Fastställt
En ganska stor spindel, honan 10–15 mm, hanen 7–10 mm. Honan mörk, nästan svart, med glänsande behåring. Hanen med en iögonfallande röd bakkropp med fyra stora och ett par mindre svarta fläckar, den liknar en nyckelpiga. Även de juvenila är mörka som honan. Båda könen har ett kraftigt och kantigt huvud som påminner om de hos hoppspindlar, men de saknar hoppspindlarnas stora ögon. Bra figurer hos bl a Bellmann och Roberts. Hanarna av E. sandaliatus skiljs på de bakre benens färg från den närstående E. cinnnebarinus. Bakbenen hos E. sandaliatus är helt svarta med vita tvärringar vid lederna, medan bakbenen hos E. cinnaberinus är röda med vita tvärringar.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för nyckelpigespindel

Länsvis förekomst och status för nyckelpigespindel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för nyckelpigespindel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En hane av denna vackra spindel påträffades för första gången i Sverige sydväst om Sjöbo i Skåne 1994, två år senare hittades ytterligare hane i en fallfälla på samma lokal. Arten har sedan övervakats på lokalen sedan 2004. I Göteborgs naturhistoriska museum finns en juvenil hona insamlad i slutet av 1800-talet i Skara-trakten. I Europa norr om Alperna finns två arter av Eresus, en sydligare Eresus cinnaberinus (Olivier), även kallad Eresus niger (Petagna) och en nordligare Eresus sandaliatus. Populationen i Eriksdal tillhör Eresus sandaliatus. I Danmark finns Eresus på ett antal lokaler på Jylland. Även de danska nyckelpigspindlarna är E. sandaliatus. I Tyskland finns båda arterna, ibland inte så långt från varandra. E. sandaliatus finns också i England, Alperna och Pyreneerna. Fynd av Eresus i Litauen bör även vara E. sandaliatus. Mycket tyder på att arten i många länder minskat kraftigt eftersom lämpliga öppna marker med gles vegetation minskat mycket. I både Sverige och England finns endast vardera en population av arten. Arten är numera fridlyst i Sverige och i Storbritannien. Rödlistad Danmark (EN) och England (endangered). I Tyskland är båda arterna av Eresus ansedda som starkt hotade.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Eresidae - sammetsspindlar 
 • Släkte
  Eresus  
 • Art
  Eresus sandaliatus(Martini & Goeze, 1778) - nyckelpigespindel
  Synonymer
  nyckelpigspindel

Lokalen i sydväst om Sjöbo är en ganska brant, sydvänd och sandig slänt. Den är bevuxen med långa gräs, men har också vegetationslösa partier. Lokalen är vindskyddad av omkringliggande skog och blir kraftigt uppvärmd av solen. Jämfört med lokaler på Jylland och i Tjeckien så är de vegetationfria ytorna få och små. De flesta danska lokaler är bevuxna med ljung, oftast ligger de i en sydsluttning, men i några fall på plan mark. Alltid på sand. Hanar är ute och letar efter honor under den första riktigt varma tiden på våren, oftast i maj. Nyckelpigspindeln verkar att vara beroende av fläckvis vegetationslös mark som uppstår genom någon form av störning. Arten gör i markhöjd ett trattformigt nät som avslutas med en rörformig del som slutar blint ner i marken. I detta drar spindeln in bytesdjur som fastnar i dess framkant, ofta stora skalbaggar. Honan vistas hela sitt liv inne i boröret. Tätheten av nät kan på vissa ytor bli mycket hög. Hanens teckning tyder på att den är varningsfärgad, men den är helt harmlös även för en liten fågel.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark, Buskmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· hopprätvingar - Orthoptera (Viktig)
· jordlöpare - Carabidae (Viktig)
· skalbaggar - Coleoptera (Viktig)
Igenväxning av vägkanten och skuggning av uppväxande skog runt omkring. Den enda svenska lokalen är skyddad och ligger inom ett naturreservatet i Sjöbo kommun. Området är även upptaget i Natura 2000.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Närvaro av annan art (Stor negativ effekt)
Fyndlokalen och liknande lokaler i närheten bör öppnas från skuggande vegetation. Spridda ytor, några kvadratdecimeter stora, med obevuxen mark bör göras iordning. Slåtter och fläckvis störning i lämplig omfattning bör gynna arten. Mer omfattande störning kan skada arten (högt betestryck, erosion mm). Viktigt är dock att behålla vindskyddande skog.

Åtgärdsprogram Fastställt

Almquist, S. 2005. Swedish Araneae, part. 1. Insect Systematics & Evolution Suppl. 62: 1-284.

Bellmann, H. 1997. Kosmos-Atlas Spinnentiere Europas. Kosmos, Stuttgart.

Braendegaard, J. 1972. Edderkopper eller spindlere. I. Gad, København.

Gerell Lundberg, K. 1994. Eresus cinnabarinus (Araneae, Eresidae) – presentation av en säregen och för Sverige ny spindelart. Ent. Tidskr. 115: 33–36.

Merrett, P. 1991. Eresus niger. I: Bratton, J. H. (ed.). British Red Data Books: 3. Invertebrates other than Insects: 188–189. Joint Nature Conservation Committee. Peterborough. Nørgaard, E. 1941. On the biology of Eresus niger Pet. Ent. Medd. 22: 150–179.

Nørgaard, E. 1988. Eresus niger (Pet.) i Danmark. Flora og Fauna 94: 3–8.

Nørgaard, E. 1990. Eresus niger hedens sorte edderkopp. Kaskelot 87: 2–21.

Ratscker, U. M. & Bellmann, H. 1995. Zur Bestimmung der mitteleuropäischen Arten der Gattung Eresus Walckenaer 1805 (Arachnida: Araneae: Eresidae). Beitr. Araneol. 4: 217–218.

Roberts, M. J. 1995. Spiders of Britain & Northern Europe. Collins Field guide. HarperCollins.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars. J. Jonsson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Eresidae - sammetsspindlar 
 • Släkte
  Eresus  
 • Art
  Eresus sandaliatus, (Martini & Goeze, 1778) - nyckelpigespindel
  Synonymer
  nyckelpigspindel
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars. J. Jonsson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2007.