Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  odörtsblomvecklare

Organismgrupp Fjärilar, Vecklare Aethes beatricella
Odörtsblomvecklare Fjärilar, Vecklare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för odörtsblomvecklare Observationer i Sverige för odörtsblomvecklare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Odörtblomvecklaren uppträder lokalt och mestadels sällsynt i Skåne och Halland samt på Öland och Gotland. I Norden i övrigt påträffas arten endast lokalt i Danmark. Den saknas i många länder i centrala och östra Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ac(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Odörtblomvecklare är endast känd från tre aktuella lokaler med odört (Conium maculatum) längs Götalands kust. Lokalerna ligger i direkt anslutning till havet och arten hotas av bortröjning av dess för betesdjur, starkt giftiga värdväxt. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (5-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 9000 (8352-9500) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (32-200) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Extrema fluktuationer förekommer i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och extrema fluktuationer förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ac(iv)).
Ekologi
Larven lever först på frukterna av odört, Conium maculatum i september, borrar sig sedan in i stjälken för övervintring och förpuppar sig där på våren. Fjärilen flyger i början av juli.
Landskapstyper
Urban miljö
Urban miljö
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Havsstrand
Havsstrand
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· odört
· odört
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Tortricidae (vecklare), Släkte Aethes, Art Aethes beatricella (Walsingham, 1898) - odörtsblomvecklare Synonymer odörtblomvecklare

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ac(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Odörtblomvecklare är endast känd från tre aktuella lokaler med odört (Conium maculatum) längs Götalands kust. Lokalerna ligger i direkt anslutning till havet och arten hotas av bortröjning av dess för betesdjur, starkt giftiga värdväxt. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (5-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 9000 (8352-9500) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (32-200) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Extrema fluktuationer förekommer i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och extrema fluktuationer förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ac(iv)).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för odörtsblomvecklare

Länsvis förekomst och status för odörtsblomvecklare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för odörtsblomvecklare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Odörtblomvecklaren uppträder lokalt och mestadels sällsynt i Skåne och Halland samt på Öland och Gotland. I Norden i övrigt påträffas arten endast lokalt i Danmark. Den saknas i många länder i centrala och östra Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Tortricinae  
 • Släkte
  Aethes  
 • Art
  Aethes beatricella(Walsingham, 1898) - odörtsblomvecklare
  Synonymer
  odörtblomvecklare

Larven lever först på frukterna av odört, Conium maculatum i september, borrar sig sedan in i stjälken för övervintring och förpuppar sig där på våren. Fjärilen flyger i början av juli.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Urban miljö

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppna strandbiotoper, Öppen fastmark, Blottad mark, Havsstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· odört - Conium maculatum (Viktig)
Värdväxtens försvinnande genom sanering av ruderatområden, markexploatering på havsstränder och möjligen även herbicidanvändning.
Avstå från åtgärder som tränger tillbaka värdväxten.

Benander, P. 1950. Vecklarfjärilar, Tortricina. Svensk Insektfauna, rekv. nr. 39.

Bradley, J. D., Tremewan, W. G. & Smith, A. 1973. British Tortricoid Moths. Cochylidae and Tortricidae: Tortricinae.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Tortricinae  
 • Släkte
  Aethes  
 • Art
  Aethes beatricella, (Walsingham, 1898) - odörtsblomvecklare
  Synonymer
  odörtblomvecklare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997.