Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  smultronsvecklare

Organismgrupp Fjärilar, Vecklare Clepsis neglectana
Smultronsvecklare Fjärilar, Vecklare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vingbredd 12–15 mm. Framvingarna är gulbruna med mörkare rotfält, ett svartaktigt på mitten starkt utvidgat snedband i vingmitten och en mörk fläck på framkanten närmare spetsen. Costalfåll saknas hos ? (liksom ?) till skillnad mot den närbesläktade fållade snedbandvecklaren Clepsis consimilana. Bakvingar grå, ljusare mot framkanten. Arten behandlas kortfattat av Benander (1950) under namnet Tortrix neglectana. Färgbild och genitaliebilder finns i Razowski (2001).
Utbredning
Länsvis förekomst för smultronsvecklare Observationer i Sverige för smultronsvecklare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Den ofållade snedbandvecklaren är känd från spridda länder i Europa till Nordafrika och Centralasien. I Norden förekommer den mycket lokalt i sydöstra Finland och på Öland i Sverige, där den upptäcktes först 1930 (Svensson 1987).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1ac(iv)+2ac(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Endast känd från torra alvarmarker på Öland. Artens biologi är inte känd, men möjligen kan arten leva på smultron (Fragiaria vesca). Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (6-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 100 (76-200) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (24-80) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och extrema fluktuationer förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ac(iv)+2ac(iv)).
Ekologi
Fjärilen flyger i slutet av juli och början av augusti på torra ängar och alvar, uppenbarligen mest på natten då den ibland kommer i antal till ljus. Larven förmodas leva på smultron Fragaria spp. (Svensson 1993). Arten är föga känd men troligen ändå inte förbisedd.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· smultronsläktet
· smultronsläktet
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Tortricidae (vecklare), Släkte Clepsis, Art Clepsis neglectana (Herrich-Schäffer, 1851) - smultronsvecklare Synonymer ofållad snedbandvecklare

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1ac(iv)+2ac(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Endast känd från torra alvarmarker på Öland. Artens biologi är inte känd, men möjligen kan arten leva på smultron (Fragiaria vesca). Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (6-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 100 (76-200) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (24-80) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och extrema fluktuationer förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ac(iv)+2ac(iv)).
Vingbredd 12–15 mm. Framvingarna är gulbruna med mörkare rotfält, ett svartaktigt på mitten starkt utvidgat snedband i vingmitten och en mörk fläck på framkanten närmare spetsen. Costalfåll saknas hos ? (liksom ?) till skillnad mot den närbesläktade fållade snedbandvecklaren Clepsis consimilana. Bakvingar grå, ljusare mot framkanten. Arten behandlas kortfattat av Benander (1950) under namnet Tortrix neglectana. Färgbild och genitaliebilder finns i Razowski (2001).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för smultronsvecklare

Länsvis förekomst och status för smultronsvecklare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för smultronsvecklare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Den ofållade snedbandvecklaren är känd från spridda länder i Europa till Nordafrika och Centralasien. I Norden förekommer den mycket lokalt i sydöstra Finland och på Öland i Sverige, där den upptäcktes först 1930 (Svensson 1987).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Tortricinae  
 • Släkte
  Clepsis  
 • Art
  Clepsis neglectana(Herrich-Schäffer, 1851) - smultronsvecklare
  Synonymer
  ofållad snedbandvecklare

Fjärilen flyger i slutet av juli och början av augusti på torra ängar och alvar, uppenbarligen mest på natten då den ibland kommer i antal till ljus. Larven förmodas leva på smultron Fragaria spp. (Svensson 1993). Arten är föga känd men troligen ändå inte förbisedd.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· smultronsläktet - Fragaria (Viktig)
Eftersom så litet är känt om artens livsvillkor är eventuella hot svåra att precisera. Igenväxning och skogsplantering likaväl som den andra ytterligheten, hård betning, är sannolikt lika skadligt.
Undvik troliga skadliga åtgärder enligt ovan. Det vore önskvärt med mer forskning om artens ekologi.

Benander, P. 1950. Vecklarfjärilar, Tortricina. Svensk Insektfauna 10. Entomologiska Föreningen i Stockholm.

Razowski, J. 2001. Die Tortriciden Mitteleuropas. František Slamka, Racianska 61, SK-83102 BRATISLAVA.

Svensson, I. 1987. Anmärkningsvärda fynd av Microlepidoptera i Sverige 1986. Ent. Tidskr. 108:77–82.

Svensson, I. 1993. Fjärilkalender. Hans Hellberg. Lofotengatan 16 Husby, 164 33 KISTA.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Tortricinae  
 • Släkte
  Clepsis  
 • Art
  Clepsis neglectana, (Herrich-Schäffer, 1851) - smultronsvecklare
  Synonymer
  ofållad snedbandvecklare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.