Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  olivinriska

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Lactarius olivinus
Olivinriska Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Olivinriska är en medelstor, fastköttig riska med gulnande mjölksaft och halmgul, ozonerad och upp till 10 cm bred hatt. Ofta finns det en svag olivton. Hattytans yttre del är tilltryckt hårig och dessa hår bildar med tiden triangulära, gulbruna fjäll. Lamellerna är gräddfärgade, medeltäta, och ganska breda. Foten är cylindrisk eller avsmalnande mot basen, ljust kromgul och kan ibland ha gulbruna fläckar. Mjölksaften är vit men blir snabbt citrongul. Smaken är mycket skarp. Sporerna är 7,5–10 x 6–8 µm, brett ellipsoida, ornamenterade med ribbor och punkter. Olivinriskan kan förväxlas med andra arter i svavelriskegruppen men den bleka färgen med olivton och de triangulära fjällen nära hattkanten skiljer den från de andra. I mikroskop är de stora och framträdande cystiderna också arttypiska.
Utbredning
Länsvis förekomst för olivinriska Observationer i Sverige för olivinriska
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Olivinriskan är ännu bara känd från Fennoscandia och Estland men har troligen större utbredning i det boreala barrskogsbältet. I Sverige är den hittills registrerad på cirka 40 lokaler från Västergötland till Lappland. Den förefaller vara ovanlig men mörkertalet är säkerligen mycket högt, eftersom stora arealer med lämplig biotop aldrig har besökts av mykologer. Förutom svavelriskan är arterna med gulnande mjölksaft fortfarande bristfälligt kända på grund av att skillnaderna mellan dem blivit klarlagda först under de två senaste decennierna.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Bildar mykorrhiza med gran, i gran- och blandskog på fuktig, rikare mark. Total population i landet bedöms ha minskat och fortgående att minska, huvudsakligen p.g.a. minskande areal äldre, tidigare inte kalavverkad skog och äldre bestånd på landskapsnivå. Antalet reproduktiva individer skattas till 15000 (1250-30000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (300). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (25-600). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1000 (124-1000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
Ekologi
Arten bildar mykorrhiza med gran på fuktig och kalkrik mark. Typiskt finner man olivinriskan i närheten av bäckar etc i snårskog av gran, björk och vide. Fruktkropparna visar sig i augusti – september.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· gran
· gran
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Russulales, Familj Russulaceae (kremlor och riskor), Släkte Lactarius (riskor), Art Lactarius olivinus Kytöv. - olivinriska Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med gran, i gran- och blandskog på fuktig, rikare mark. Total population i landet bedöms ha minskat och fortgående att minska, huvudsakligen p.g.a. minskande areal äldre, tidigare inte kalavverkad skog och äldre bestånd på landskapsnivå. Antalet reproduktiva individer skattas till 15000 (1250-30000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (300). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (25-600). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1000 (124-1000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
Olivinriska är en medelstor, fastköttig riska med gulnande mjölksaft och halmgul, ozonerad och upp till 10 cm bred hatt. Ofta finns det en svag olivton. Hattytans yttre del är tilltryckt hårig och dessa hår bildar med tiden triangulära, gulbruna fjäll. Lamellerna är gräddfärgade, medeltäta, och ganska breda. Foten är cylindrisk eller avsmalnande mot basen, ljust kromgul och kan ibland ha gulbruna fläckar. Mjölksaften är vit men blir snabbt citrongul. Smaken är mycket skarp. Sporerna är 7,5–10 x 6–8 µm, brett ellipsoida, ornamenterade med ribbor och punkter. Olivinriskan kan förväxlas med andra arter i svavelriskegruppen men den bleka färgen med olivton och de triangulära fjällen nära hattkanten skiljer den från de andra. I mikroskop är de stora och framträdande cystiderna också arttypiska.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för olivinriska

Länsvis förekomst och status för olivinriska baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för olivinriska

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Olivinriskan är ännu bara känd från Fennoscandia och Estland men har troligen större utbredning i det boreala barrskogsbältet. I Sverige är den hittills registrerad på cirka 40 lokaler från Västergötland till Lappland. Den förefaller vara ovanlig men mörkertalet är säkerligen mycket högt, eftersom stora arealer med lämplig biotop aldrig har besökts av mykologer. Förutom svavelriskan är arterna med gulnande mjölksaft fortfarande bristfälligt kända på grund av att skillnaderna mellan dem blivit klarlagda först under de två senaste decennierna.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Russulales  
 • Familj
  Russulaceae - kremlor och riskor 
 • Släkte
  Lactarius - riskor 
 • Art
  Lactarius olivinusKytöv. - olivinriska

Arten bildar mykorrhiza med gran på fuktig och kalkrik mark. Typiskt finner man olivinriskan i närheten av bäckar etc i snårskog av gran, björk och vide. Fruktkropparna visar sig i augusti – september.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Olivinriskan hotas främst av skogsbrukets verksamhet med kalavverkning och dikning av sumpskogar.

Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
Bevarande av en skogsridå längs bäckar och kärr bör vara positivt för denna art. Arten bör eftersökas, särskilt i norra Sverige, för att få en klarare bild av utbredning och frekvens.

Heilmann-Clausen, J., Verbeken, A. & Vesterholt, J. 1998. The genus Lactarius. Fungi of Northern Europe Vol. 2. Svampetryk, Mundelstrup.

Kytövuori, I. 1984. Lactarius subsectio Scrobiculati in NW Europe. Karstenia 24:41–72.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Russulales  
 • Familj
  Russulaceae - kremlor och riskor 
 • Släkte
  Lactarius - riskor 
 • Art
  Lactarius olivinus, Kytöv. - olivinriska
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 2005.