Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  olivjordtunga s. str.

Organismgrupp Storsvampar, Sporsäcksvampar Microglossum olivaceum s.str.
Olivjordtunga s. str. Storsvampar, Sporsäcksvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Olivjordtunga har fruktkroppar som är 2-7 cm höga, tunglika, intensivt ärggröna, brungröna, ljusbruna eller rödbruna. De är ofta vridna. Foten är slät och något glänsande. Sporerna är ofärgade. Fruktkropparna kommer på hösten. Den bruna eller rödbruna färgformen, som helt saknar gröna färger, behandlas ibland som en egen art. Dess ställning är dock ej fullt klarlagd.
Utbredning
Länsvis förekomst för olivjordtunga s. str. Observationer i Sverige för olivjordtunga s. str.
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Olivjordtunga har en sydlig utbredning i landet med enstaka nordliga fynd i kalktrakter i Medelpad och Jämtland. Den är funnen även i Danmark, Norge och Finland men är sällsynt i alla tre länderna. Eftersom arten bl a är funnen i norra Finland (Kuusamo) är det tänkbart att den även i vårt land kan förekomma långt norrut på lämpliga lokaler. Världsutbredningen är dåligt känd, men arten är rapporterad från Storbritannien, Mellaneuropa, Kanarieöarna, Asien och USA. Arten är rödlistad i Danmark, Norge, Finland, Polen och Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Växer på ogödslad gräsmark och mosaikartade fodermarker. Fynd finns på såväl sur som basisk berggrund. I södra Sveriges kalktrakter växer den även på mulljord i ädellövskog. Uppskattningsvis 10 % av landets population växer i skog och 90 % i naturbetesmarker och annan ogödslad gräsmark. Total population i landet bedöms ha minskat och fortgående att minska p.g.a. försämrad habitatkvalitet i naturbetesmarker. Populationer i ädellövskogsmiljö är sannolikt mer stabila. Arten innefattar troligen flera arter men behandlas här i vid bemärkelse (s.lat.) då de enskilda arternas frekvens och status är bristfälligt känt. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (500). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (4). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 500 (100-1000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 2000 (400-4000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
Ekologi
Olivjordtunga växer vanligen i lågvuxen och mossig grässvål, t.ex. i betesmark eller hackslått. Lokalerna kan vara belägna på såväl sur som basisk berggrund. I södra och mellersta Sverige är arten även funnen i tät ädellövskog på mullrik, kalkhaltig mark.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Leotiomycetes, Ordning Leotiales, Familj Leotiaceae, Släkte Microglossum, Art Microglossum olivaceum s.str. (Pers.:Fr.) Gillet - olivjordtunga s. str. Synonymer Geoglossum olivaceum Pers.:Fr., Mitrula olivacea (Pers.:Fr.) Sacc.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Växer på ogödslad gräsmark och mosaikartade fodermarker. Fynd finns på såväl sur som basisk berggrund. I södra Sveriges kalktrakter växer den även på mulljord i ädellövskog. Uppskattningsvis 10 % av landets population växer i skog och 90 % i naturbetesmarker och annan ogödslad gräsmark. Total population i landet bedöms ha minskat och fortgående att minska p.g.a. försämrad habitatkvalitet i naturbetesmarker. Populationer i ädellövskogsmiljö är sannolikt mer stabila. Arten innefattar troligen flera arter men behandlas här i vid bemärkelse (s.lat.) då de enskilda arternas frekvens och status är bristfälligt känt. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (500). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (4). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 500 (100-1000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 2000 (400-4000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Olivjordtunga har fruktkroppar som är 2-7 cm höga, tunglika, intensivt ärggröna, brungröna, ljusbruna eller rödbruna. De är ofta vridna. Foten är slät och något glänsande. Sporerna är ofärgade. Fruktkropparna kommer på hösten. Den bruna eller rödbruna färgformen, som helt saknar gröna färger, behandlas ibland som en egen art. Dess ställning är dock ej fullt klarlagd.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för olivjordtunga s. str.

Länsvis förekomst och status för olivjordtunga s. str. baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för olivjordtunga s. str.

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Olivjordtunga har en sydlig utbredning i landet med enstaka nordliga fynd i kalktrakter i Medelpad och Jämtland. Den är funnen även i Danmark, Norge och Finland men är sällsynt i alla tre länderna. Eftersom arten bl a är funnen i norra Finland (Kuusamo) är det tänkbart att den även i vårt land kan förekomma långt norrut på lämpliga lokaler. Världsutbredningen är dåligt känd, men arten är rapporterad från Storbritannien, Mellaneuropa, Kanarieöarna, Asien och USA. Arten är rödlistad i Danmark, Norge, Finland, Polen och Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Leotiomycetes  
 • Ordning
  Leotiales  
 • Familj
  Leotiaceae  
 • Släkte
  Microglossum  
 • Art
  Microglossum olivaceum s.str.(Pers.:Fr.) Gillet - olivjordtunga s. str.
  Synonymer
  Geoglossum olivaceum Pers.:Fr.
  Mitrula olivacea (Pers.:Fr.) Sacc.

Olivjordtunga växer vanligen i lågvuxen och mossig grässvål, t.ex. i betesmark eller hackslått. Lokalerna kan vara belägna på såväl sur som basisk berggrund. I södra och mellersta Sverige är arten även funnen i tät ädellövskog på mullrik, kalkhaltig mark.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Trädbärande gräsmark, Ädellövskog, Lövskog, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Det främsta hotet är att hävden av betes- och slåttermarker upphör så att dessa marker växer igen med högt gräs och sly. Skogsplantering och spridning av gödning på gammal, mager grässvål är också negativt. Avverkning i ädellövskog missgynnar arten.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
Kulturmarker där arten förekommer bör få fortsatt hävd. Användning av gödning måste undvikas. Lövskogslokaler där arten är känd bör undantas från rationellt skogsbruk. För att behålla arten i framtiden bör dock fler hävdade, ogödslade fodermarker bevaras och skötas på traditionellt sätt och lövskog på mullrik, kalkhaltig mark gynnas och utnyttjas skonsamt och med hänsynstagande till den biologiska mångfalden.
I rödlistan 2005 inkluderades Microglossum fuscorubens i bedömningen (Microglossum olivaceum s.lat.).
Utländska namn - NO: Oliventunge, DK: Olivenbrun jordtunge, FI: Oliivikieli.

Nitare, J. & Ryman, S. 1984. Jordtungor av släktet Microglossum i Sverige. Svensk Bot. Tidskr. 78: 63-69.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare 1992.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Leotiomycetes  
 • Ordning
  Leotiales  
 • Familj
  Leotiaceae  
 • Släkte
  Microglossum  
 • Art
  Microglossum olivaceum s.str., (Pers.:Fr.) Gillet - olivjordtunga s. str.
  Synonymer
  Geoglossum olivaceum Pers.:Fr.
  Mitrula olivacea (Pers.:Fr.) Sacc.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare 1992.