Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  olivskinn

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Amaurodon mustialaënsis
Olivskinn Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Olivskinn är en tunn, mjuk och lucker skinnsvamp som lätt kan lossas från underlaget. Fruktkroppen är gulgrön till olivgrön. Den har brett äggrunda, tjockväggiga sporer som i Melzers lösning blir svagt blå och i kaliumhydroxid djupt blåvioletta. H. mustialaënsis kan förväxlas med arter i släktet Tomentella, Pseudotomentella och Lazulinospora som ibland kan vara mer eller mindre gröna. Alla arter i dessa släkten har dock knottriga eller taggiga sporer. Olivskinn är nära besläktad med Tomentella chlorina och skiljer sig egentligen bara i sporernas ytskulptur.
Utbredning
Länsvis förekomst för olivskinn Observationer i Sverige för olivskinn
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En synnerligen sällsynt art funnen två gånger i Sverige. Det äldre fyndet är från Lidingö 1908 och det yngre från Bärön i Vänern 1974. På den senare lokalen har skogen avverkats varför arten har bedömts som utgången från lokalen. Svampen är beskriven 1889 på material samlat i Finland men sedan inte återfunnen där. Fynd finns vidare från England, Estland, Tyskland, Canada och USA. Ginns (1989) uppger att den är vitt spridd i Nordamerika men lite noterad.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Levnadssätt är okänt, men misstänks kunna bilda mykorrhiza. Fruktkroppar påträffas i förna och i starkt murken ved av gran och olika lövträd, i granskog och lövskog. Bildar iögonfallande ärggröna fruktkroppar. Endast rapporterad två gånger i Sverige, senast 1974, från Bärön i Värmland. Status och hotbild oklar, men uppenbarligen mycket sällsynt. Arten är nyligen påträffad i Danmark och Norge samt återsamlad i Finland varifrån den ursprungligen beskrevs. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Fruktkropppar av denna art påträffas på starkt multnad ved, företrädesvis av barrträd. Det är emellertid osäkert om svampen lever av att bryta ner lignin och cellulosa. Det kan istället röra sig om en marksvamp med mer eller mindre specifik mykorrhizasymbios. Det saknas uppgifter om mark- och fuktighetsförhållanden på de svenska växtplatserna.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Okänt, Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
· granar
· granar
Mark/sediment
Mark/sediment
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Thelephorales, Familj Thelephoraceae, Släkte Amaurodon, Art Amaurodon mustialaënsis (P.Karst.) Kõljalg & K.H.Larss. - olivskinn Synonymer Hypochnopsis mustialaensis (P.Karst.) P.Karst., Hypochnopsis mustialaënsis (P.Karst.) P.Karst., Hypochnus mustialaënsis P.Karst., Amaurodon mustialaensis (P. Karst.) Kõljalg & Larss.

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Levnadssätt är okänt, men misstänks kunna bilda mykorrhiza. Fruktkroppar påträffas i förna och i starkt murken ved av gran och olika lövträd, i granskog och lövskog. Bildar iögonfallande ärggröna fruktkroppar. Endast rapporterad två gånger i Sverige, senast 1974, från Bärön i Värmland. Status och hotbild oklar, men uppenbarligen mycket sällsynt. Arten är nyligen påträffad i Danmark och Norge samt återsamlad i Finland varifrån den ursprungligen beskrevs. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Olivskinn är en tunn, mjuk och lucker skinnsvamp som lätt kan lossas från underlaget. Fruktkroppen är gulgrön till olivgrön. Den har brett äggrunda, tjockväggiga sporer som i Melzers lösning blir svagt blå och i kaliumhydroxid djupt blåvioletta. H. mustialaënsis kan förväxlas med arter i släktet Tomentella, Pseudotomentella och Lazulinospora som ibland kan vara mer eller mindre gröna. Alla arter i dessa släkten har dock knottriga eller taggiga sporer. Olivskinn är nära besläktad med Tomentella chlorina och skiljer sig egentligen bara i sporernas ytskulptur.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för olivskinn

Länsvis förekomst och status för olivskinn baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för olivskinn

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En synnerligen sällsynt art funnen två gånger i Sverige. Det äldre fyndet är från Lidingö 1908 och det yngre från Bärön i Vänern 1974. På den senare lokalen har skogen avverkats varför arten har bedömts som utgången från lokalen. Svampen är beskriven 1889 på material samlat i Finland men sedan inte återfunnen där. Fynd finns vidare från England, Estland, Tyskland, Canada och USA. Ginns (1989) uppger att den är vitt spridd i Nordamerika men lite noterad.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Thelephorales  
 • Familj
  Thelephoraceae  
 • Släkte
  Amaurodon  
 • Art
  Amaurodon mustialaënsis(P.Karst.) Kõljalg & K.H.Larss. - olivskinn
  Synonymer
  Hypochnopsis mustialaensis (P.Karst.) P.Karst.
  Hypochnopsis mustialaënsis (P.Karst.) P.Karst.
  Hypochnus mustialaënsis P.Karst.
  Amaurodon mustialaensis (P. Karst.) Kõljalg & Larss.

Fruktkropppar av denna art påträffas på starkt multnad ved, företrädesvis av barrträd. Det är emellertid osäkert om svampen lever av att bryta ner lignin och cellulosa. Det kan istället röra sig om en marksvamp med mer eller mindre specifik mykorrhizasymbios. Det saknas uppgifter om mark- och fuktighetsförhållanden på de svenska växtplatserna.

Ekologisk grupp: Okänt, Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
· granar - Picea (Har betydelse)
Mark/sediment (Har betydelse)
Dött träd (Har betydelse)
Artens status är svårbedömd. Troligen finns arten kvar i landet. Hotbilden är svårbedömd.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Båda växtplatserna bör inventeras för att fastställa om lämpliga livsbetingelser fortfarande existerar. Om olivskinn återfinns måste växtplatsen säkerställas.

Ginns, J. 1989. Descriptions and Notes for Some Unusual North American Corticioid Fungi (Aphyllophorales, Corticiaceae). Memoirs of the New York Botanical Garden 49: 129–137.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Thelephorales  
 • Familj
  Thelephoraceae  
 • Släkte
  Amaurodon  
 • Art
  Amaurodon mustialaënsis, (P.Karst.) Kõljalg & K.H.Larss. - olivskinn
  Synonymer
  Hypochnopsis mustialaensis (P.Karst.) P.Karst.
  Hypochnopsis mustialaënsis (P.Karst.) P.Karst.
  Hypochnus mustialaënsis P.Karst.
  Amaurodon mustialaensis (P. Karst.) Kõljalg & Larss.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.