Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  oljeporing

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Sistotrema alboluteum
Oljeporing Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En skinnsvamp som bildar små, mjuka och sköra, utbredda fruktkroppar. De sitter löst fästa mot underlaget och har i regel myceltågor i anslutning till substratet. Hymeniet bildar grova, något oregelbundna porer, 1–4 per mm och med steril egg. Fruktkropparna är först vita men efterhand ofta mer gulaktiga, någon gång orangeröda. Hyferna har söljor. Basidierna är urnlika och har fyra sterigmer. Sporerna är nästa runda, 4.5–6 µm stora och aningen tjockväggiga. Två andra arter i Sistotrema har poroida fruktkroppar. S. albopallescens skiljer sig genom mindre sporer och S. dennisii genom cylindriska till korvlika sporer. Båda dessa arter har dessutom basidier med 6–8 sterigmer.
Utbredning
Länsvis förekomst för oljeporing Observationer i Sverige för oljeporing
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är samlad i hela landet från Småland till Lappland men den tycks vara sällsynt i de flesta områden, möjligen med undantag för nordliga tallskogar (men se nedan under ”övrigt”). Arten förekommer med liknande frekvens i Norge och Finland och har stor utbredning i Europa men tycks undvika låglänta slättområden.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Bildar mykorrhiza med förmodligen både gran och tall i barrskog. Få fynd. Oklar status och ekologi. Uppenbart en mycket sällsynt art. Svårt att bedöma ev. minskning. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Tillhör en grupp arter inom släktet Sistotrema som bildar mykorrhiza med olika trädslag. Arten lever i jorden och mycelet söker sig upp till dött material på marken för att finna fäste för sina fruktkroppar. Dessa kan därför påträffas på allehanda typer av ved och även på ormbunkar, löv, på barr eller under mossa. Arten påträffas främst i barrskog och tycks i norra Europa vara något vanligare i talldominerad skog. I södra Sverige däremot är arten flera gånger påträffad i lövskog.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Cantharellales, Familj Hydnaceae, Släkte Sistotrema, Art Sistotrema alboluteum (Bourdot & Galzin) Bondartsev & Singer - oljeporing Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med förmodligen både gran och tall i barrskog. Få fynd. Oklar status och ekologi. Uppenbart en mycket sällsynt art. Svårt att bedöma ev. minskning. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En skinnsvamp som bildar små, mjuka och sköra, utbredda fruktkroppar. De sitter löst fästa mot underlaget och har i regel myceltågor i anslutning till substratet. Hymeniet bildar grova, något oregelbundna porer, 1–4 per mm och med steril egg. Fruktkropparna är först vita men efterhand ofta mer gulaktiga, någon gång orangeröda. Hyferna har söljor. Basidierna är urnlika och har fyra sterigmer. Sporerna är nästa runda, 4.5–6 µm stora och aningen tjockväggiga. Två andra arter i Sistotrema har poroida fruktkroppar. S. albopallescens skiljer sig genom mindre sporer och S. dennisii genom cylindriska till korvlika sporer. Båda dessa arter har dessutom basidier med 6–8 sterigmer.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för oljeporing

Länsvis förekomst och status för oljeporing baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för oljeporing

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är samlad i hela landet från Småland till Lappland men den tycks vara sällsynt i de flesta områden, möjligen med undantag för nordliga tallskogar (men se nedan under ”övrigt”). Arten förekommer med liknande frekvens i Norge och Finland och har stor utbredning i Europa men tycks undvika låglänta slättområden.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Cantharellales  
 • Familj
  Hydnaceae  
 • Släkte
  Sistotrema  
 • Art
  Sistotrema alboluteum(Bourdot & Galzin) Bondartsev & Singer - oljeporing

Tillhör en grupp arter inom släktet Sistotrema som bildar mykorrhiza med olika trädslag. Arten lever i jorden och mycelet söker sig upp till dött material på marken för att finna fäste för sina fruktkroppar. Dessa kan därför påträffas på allehanda typer av ved och även på ormbunkar, löv, på barr eller under mossa. Arten påträffas främst i barrskog och tycks i norra Europa vara något vanligare i talldominerad skog. I södra Sverige däremot är arten flera gånger påträffad i lövskog.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog, Löv-/barrblandskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Mark/sediment (Har betydelse)
Avverkning av skog innebär att arten får svårt att överleva eftersom sambandet med levande träd går förlorad. Det är oklart i vilken grad sällsynta mykorrhizabildande svampar förmår att återkolonisera uppväxande skog.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
De poroida Sistotrema-arternas systematik måste utredas så att de ingående arternas antal och levnadskrav kan preciseras.
Utländska namn. FI – kultakurokka; NO – gul strøkjuke. Sistotrema typifieras av Sistotrema confluens, taggticka, en art som tillhör gruppen av mykorrhizabildande arter i släktet. Dessa är nära släkt med Hydnum (taggsvampar) men väl skilda från övriga Sistotrema-arter och utgör därmed vad vi kan kalla de äkta Sistotrema-arterna. Genom molekylär karakterisering vet vi nu att denna grupp innehåller fler arter än de som finns beskrivna och att därför utbredningsuppgifter inte är tillförlitliga. Sistotrema alboluteum är beskriven från Frankrike och innan vi har molekylära data från material samlat i detta land kan man inte avgöra om de svenska kollekterna har rätt namn.

Eriksson, J., Hjortstam, K. & Ryvarden, L. 1984. The Corticiaceae of North Europe, vol 7. Fungiflora, Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 2012

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Cantharellales  
 • Familj
  Hydnaceae  
 • Släkte
  Sistotrema  
 • Art
  Sistotrema alboluteum, (Bourdot & Galzin) Bondartsev & Singer - oljeporing
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 2012