Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  olvonvårvecklare

Organismgrupp Fjärilar, Vecklare Acleris schalleriana
Olvonvårvecklare Fjärilar, Vecklare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vingbredd 16–20 mm. Detta är en ganska variabel medelstor vecklarart med nästan jämnbreda framvingar, vilkas framkanter är något konkava och ruggade av utvinklade fjäll, utkanten är något insvängd bakom spetsen och vingytan ofta murrigt färgad i grått, brunt och rött, samt överkorsad av ett par tunna snedlinjer av resta svarta fjäll. Ibland förekommer former med klarare gula eller vita färger och avsatt mörkare trekantig framkantsfläck. Bakvingarna är mest mörkgrå. Fjärilen förväxlas lätt med vissa former av videvårvecklare Acleris hastiana och granvårvecklare A. nigrilineana. En mer utförlig beskrivning ges av Benander (1950) under namnet Peronea logiana och färgbilder finns i Razowski (2001) och i synnerhet i Bradley et al. (1973).
Utbredning
Länsvis förekomst för olvonvårvecklare Observationer i Sverige för olvonvårvecklare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Olvonvårvecklaren är utbredd över större delen av Europa och norra Asien till Japan och som en särskild underart i Nordamerika. I Norden förekommer den lokalt allmän i ett bälte från södra Finland över Svealand och östra Götaland till södra Norge med utposter i södra Norrland, Västergötland-Bohuslän och Trondheim.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(ii,iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Olvonvårvecklare förekommer lokalt i södra och mellersta Sverige i ljusa lundartade marker med olvon (Viburnum opulus). I takt med att habitaten växer igen krymper artens livsutrymme. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (20-150). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (80-600) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(ii,iii,iv)).
Ekologi
Arten är i Sverige helt knuten till olvon, Viburnum opulus, som vanligen växer mera enstaka i buskmarker, skog och skogsbryn. Lättast konstaterar man arten genom de iögonfallande larvboningarna i starkt hopvecklade blad i juli. Fjärilen flyger i september–oktober och igen efter övervintring talrikare i april–maj (Svensson 1993). Den kommer till ljus och gärna till lockbete i form av jästa fruktblandningar o.d. Övervintringsplatsen är hittills okänd.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Buskmark
Buskmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· olvon
· olvon
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Tortricidae (vecklare), Släkte Acleris, Art Acleris schalleriana (Linnaeus, 1761) - olvonvårvecklare Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(ii,iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Olvonvårvecklare förekommer lokalt i södra och mellersta Sverige i ljusa lundartade marker med olvon (Viburnum opulus). I takt med att habitaten växer igen krymper artens livsutrymme. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (20-150). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (80-600) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(ii,iii,iv)).
Vingbredd 16–20 mm. Detta är en ganska variabel medelstor vecklarart med nästan jämnbreda framvingar, vilkas framkanter är något konkava och ruggade av utvinklade fjäll, utkanten är något insvängd bakom spetsen och vingytan ofta murrigt färgad i grått, brunt och rött, samt överkorsad av ett par tunna snedlinjer av resta svarta fjäll. Ibland förekommer former med klarare gula eller vita färger och avsatt mörkare trekantig framkantsfläck. Bakvingarna är mest mörkgrå. Fjärilen förväxlas lätt med vissa former av videvårvecklare Acleris hastiana och granvårvecklare A. nigrilineana. En mer utförlig beskrivning ges av Benander (1950) under namnet Peronea logiana och färgbilder finns i Razowski (2001) och i synnerhet i Bradley et al. (1973).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för olvonvårvecklare

Länsvis förekomst och status för olvonvårvecklare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för olvonvårvecklare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Olvonvårvecklaren är utbredd över större delen av Europa och norra Asien till Japan och som en särskild underart i Nordamerika. I Norden förekommer den lokalt allmän i ett bälte från södra Finland över Svealand och östra Götaland till södra Norge med utposter i södra Norrland, Västergötland-Bohuslän och Trondheim.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Tortricinae  
 • Släkte
  Acleris  
 • Art
  Acleris schalleriana(Linnaeus, 1761) - olvonvårvecklare

Arten är i Sverige helt knuten till olvon, Viburnum opulus, som vanligen växer mera enstaka i buskmarker, skog och skogsbryn. Lättast konstaterar man arten genom de iögonfallande larvboningarna i starkt hopvecklade blad i juli. Fjärilen flyger i september–oktober och igen efter övervintring talrikare i april–maj (Svensson 1993). Den kommer till ljus och gärna till lockbete i form av jästa fruktblandningar o.d. Övervintringsplatsen är hittills okänd.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land, Buskmark

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· olvon - Viburnum opulus (Viktig)
Igenväxning och granplantering av gamla skogsängar och förtätning av bryn är storskaliga landskapsförändringar som förändrat förutsättningarna för förekomst av olvon och som utgör det största hotet mot olvonvårvecklaren. Borthuggning av olvonbuskar i hagmarker och vid röjning i skog kan minska populationerna, men utgör knappast något direkt hot mot arten. Under de senare decennierna har olvonbladbaggen (Pyrrhalta viburni) expanderat kraftigt i landet (Bengt Ehnström muntl.). Artens framfart defolierar olvonbuskarna kraftigt och detta missgynnar säkerligen olvonvårvecklaren i dess larvutveckling och kan slå ut lokala populationer.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Sprid gärna kunskaper om den mindre vanliga olvonbusken, så att den inte huggs bort av misstag

Benander, P. 1950. Vecklarfjärilar, Tortricinae. - Svensk Insektfauna 10. Entomologiska Föreningen i Stockholm.

Bradley, J.D., Tremewan, W.G. & Smith, A. 1973. 147 British Tortricoid Moths. The Ray Society, London.

Razowski, J. 2001. Die Tortriciden Mitteleuropas. František Slamka, (Racianska 61, SK-83102) Bratislava.

Svensson, I. 1993. Fjärilkalender. Hans Hellberg förlag. (Lofotengatan 16 Husby, 164 33) Kista.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 2002.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Tortricinae  
 • Släkte
  Acleris  
 • Art
  Acleris schalleriana, (Linnaeus, 1761) - olvonvårvecklare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 2002.