Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  onsalabjörnbär

Organismgrupp Kärlväxter Rubus polybracteatus
Onsalabjörnbär Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Onsalabjörnbär tillhör krypbjörnbären Rubus sect. Corylifolii som skiljer sig från äkta björnbären Rubus sect. Rubus genom bredare, krusiga kronblad, mer kortskaftade småblad, bredare stipler och matta frukter. Onsalabjörnbär är ganska svårbestämt med likheter till flera andra krypbjörnbär, speciellt knippbjörnbär R. fasciculatus. Den har dock mer rent gröna blad med mindre hår på översidan och smalare uddblad (Ryde 2009, 2011). Den har ofta en bladig blomställning med många hela stödblad och en rik och tidig fruktsättning med bara några få småfrukter i varje bär. Den har också tämligen många taggar. Arten beskrevs först 2011 (Ryde 2011).
Utbredning
Länsvis förekomst för onsalabjörnbär Observationer i Sverige för onsalabjörnbär
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Onsalabjörnbär är endemiskt för Sverige och finns på knappt tjugo relativt närbelägna (inom 6 km) lokaler i Onsala socken, norra Halland (Ryde 2009, 2011). Några av bestånden är ganska stora (upp till ca 30 kvadratmeter). Det finns en (eller rentav flera) likartad(-e) lokalart(-er) på Kulla- och Bjärehalvöarna i Skåne, men preliminära genetiska studier tyder på att de inte är identiska. Artens hybrid med blåhallon är känd från en lokal i samma område.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
D
Onsalabjörnbär är en endemisk lokalart inom krypbjörnbären som förekommer på 15 lokaler inom ett litet område på Onsalahalvön i nordvästligaste Halland. Arten har inte bedömts tidigare, och hotas av exploatering och bortröjning. Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (150-300). Antalet lokalområden i landet skattas till 3 (3-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 12 (12-50) km² och förekomstarean (AOO) till 12 (12-20) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
De flesta lokalerna är i vägkanter, men åtminstone en är i en betesmark.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Buskmark
Buskmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Rosales (rosordningen), Familj Rosaceae (rosväxter), Släkte Rubus (rubusar), Art Rubus polybracteatus Ryde - onsalabjörnbär Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier D
Dokumentation Onsalabjörnbär är en endemisk lokalart inom krypbjörnbären som förekommer på 15 lokaler inom ett litet område på Onsalahalvön i nordvästligaste Halland. Arten har inte bedömts tidigare, och hotas av exploatering och bortröjning. Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (150-300). Antalet lokalområden i landet skattas till 3 (3-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 12 (12-50) km² och förekomstarean (AOO) till 12 (12-20) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Onsalabjörnbär tillhör krypbjörnbären Rubus sect. Corylifolii som skiljer sig från äkta björnbären Rubus sect. Rubus genom bredare, krusiga kronblad, mer kortskaftade småblad, bredare stipler och matta frukter. Onsalabjörnbär är ganska svårbestämt med likheter till flera andra krypbjörnbär, speciellt knippbjörnbär R. fasciculatus. Den har dock mer rent gröna blad med mindre hår på översidan och smalare uddblad (Ryde 2009, 2011). Den har ofta en bladig blomställning med många hela stödblad och en rik och tidig fruktsättning med bara några få småfrukter i varje bär. Den har också tämligen många taggar. Arten beskrevs först 2011 (Ryde 2011).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för onsalabjörnbär

Länsvis förekomst och status för onsalabjörnbär baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för onsalabjörnbär

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Onsalabjörnbär är endemiskt för Sverige och finns på knappt tjugo relativt närbelägna (inom 6 km) lokaler i Onsala socken, norra Halland (Ryde 2009, 2011). Några av bestånden är ganska stora (upp till ca 30 kvadratmeter). Det finns en (eller rentav flera) likartad(-e) lokalart(-er) på Kulla- och Bjärehalvöarna i Skåne, men preliminära genetiska studier tyder på att de inte är identiska. Artens hybrid med blåhallon är känd från en lokal i samma område.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Rosales - rosordningen 
 • Familj
  Rosaceae - rosväxter 
 • Släkte
  Rubus - rubusar 
 • Undersläkte
  Rubus subgen. Rubus - björnbär 
 • Sektion
  Rubus sect. Corylifolii - krypbjörnbär 
 • Art
  Rubus polybracteatusRyde - onsalabjörnbär

De flesta lokalerna är i vägkanter, men åtminstone en är i en betesmark.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land, Buskmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Det enda påtagliga hotet är direkt förstörelse av växtplatserna i samband med nybygge eller omdragning av vägar. Eftersom några av lokalerna ligger intill bebyggelse är de extra utsatta.

Påverkan
 • Jakt/insamling (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
Bestånden bör uppmärksammas så att de inte röjs bort av misstag.
Släktskapet mellan denna art och andra närstående arter bör utredas.

Ryde, U. 2009. Krypbjörnbär i Halland. Svensk Botanisk Tidskrift 103: 279-300.

Ryde, U. 2011. Arguments for a narrow species concept in Rubus sect. Corylifolii. Nordic Journal of Botany 29: 708-721.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Ryde 2014. © ArtDatabanken, SLU 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Rosales - rosordningen 
 • Familj
  Rosaceae - rosväxter 
 • Släkte
  Rubus - rubusar 
 • Undersläkte
  Rubus subgen. Rubus - björnbär 
 • Sektion
  Rubus sect. Corylifolii - krypbjörnbär 
 • Art
  Rubus polybracteatus, Ryde - onsalabjörnbär
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Ryde 2014. © ArtDatabanken, SLU 2015.