Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  orangepudrad klotterlav

Organismgrupp Lavar Alyxoria ochrocheila
Orangepudrad klotterlav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Denna klotterlav har en mycket tunn till insänkt gråvit bål. Apothecierna är 0,5–1,2(–2,5) × 0,25–0,4 mm, svarta, något upphöjda, oftast smala och enkla till sparsamt grenade. Disken är oftast smal, vanligen med orange pruina som reagerar K+ purpur. Sporerna är 4-celliga och 14–16 × 3–4,5 µm och konidier 12–20 × ca 1 µm. Om orange pruina saknas krävs test av hymeniet med jod (hymenium i övre delen I+ blått, i nedre delen I+ rött) eller att man mäter konidierna. Klotterlav Opegrapha varia liknar O. ochrocheila men har 4–6-celliga sporer och ofta gul (K–) pruina på apothecierna. Växtklotterlav Opegrapha culmigena har liksom O. ochrocheila 4-celliga sporer men kortare konidier och I+ rött hymenium.
Utbredning
Länsvis förekomst för orangepudrad klotterlav Observationer i Sverige för orangepudrad klotterlav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten var fram till början av 1990-talet förbisedd och bara känd från några få lokaler. Nu är den emellertid bättre känd och fynd finns från Skåne till Bohuslän och Uppland. Längs ostkusten är den kustbunden. Totalt är ca 300 lokaler kända, men på varje lokal växer arten oftast bara på ett eller ett par träd. Orangepudrad klotterlav är även känd från Danmark (rödlistad som hänsynskrävande), Norge, Väst- och Centraleuropa samt Kanada. Även på Brittiska öarna är arten starkt hotad.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2bc+3bc+4bc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Växer på ved av bok och på bark vid basen av många olika arter av lövträd i skogar och bryn med hög luftfuktighet. Omkring 330 aktuella lokaler är kända. Lämpliga äldre lövträd har minskat och nyskapas endast i begränsad omfattning. Möjligen har artens minskning planat ut. Askskottssjukan kan komma att påverka arten negativt. Antalet reproduktiva individer skattas till 8000 (3300-13000). Antalet lokalområden i landet skattas till 800 (330-1300). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 3200 (1320-5200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten uppgår till 15 (10-20) % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2bc+3bc+4bc).
Ekologi
Orangepudrad klotterlav växer främst på ved av bok men arten går även över på bark. Fynd har gjorts även på andra trädslag, t.ex. avenbok, ek, ask, klibbal, lönn, lind, en och björk. Arten förekommer mest i fuktiga och skuggiga, slutna skogar, raviner och branter, oftast på mycket gamla, helt eller delvis döda träd med blottad ved. Den kan även finnas på lite öppnare lokaler men är bunden till skog och lövängar med lång kontinuitet. I Mellansverige växer den i gamla ädellövsskogar med hög luftfuktighet vid basen av lövträd. Arten växer ofta tillsammans med flera andra rödlistade lavar. I Västergötland och på Brittiska öarna har enstaka fynd gjorts på sten.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· ask
· ask
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· avenbok
· avenbok
· björkar
· björkar
· bok
· bok
· klibbal
· klibbal
· rönn
· rönn
· skogsek
· skogsek
· skogslind
· skogslind
· skogslönn
· skogslönn
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arthoniomycetes, Ordning Arthoniales, Familj Lecanographaceae, Släkte Alyxoria, Art Alyxoria ochrocheila (Nyl.) Ertz & Tehler - orangepudrad klotterlav Synonymer Opegrapha rubescens Sandst., orange klotterlav, Opegrapha ochrocheila Nyl.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2bc+3bc+4bc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Växer på ved av bok och på bark vid basen av många olika arter av lövträd i skogar och bryn med hög luftfuktighet. Omkring 330 aktuella lokaler är kända. Lämpliga äldre lövträd har minskat och nyskapas endast i begränsad omfattning. Möjligen har artens minskning planat ut. Askskottssjukan kan komma att påverka arten negativt. Antalet reproduktiva individer skattas till 8000 (3300-13000). Antalet lokalområden i landet skattas till 800 (330-1300). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 3200 (1320-5200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten uppgår till 15 (10-20) % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2bc+3bc+4bc).
Denna klotterlav har en mycket tunn till insänkt gråvit bål. Apothecierna är 0,5–1,2(–2,5) × 0,25–0,4 mm, svarta, något upphöjda, oftast smala och enkla till sparsamt grenade. Disken är oftast smal, vanligen med orange pruina som reagerar K+ purpur. Sporerna är 4-celliga och 14–16 × 3–4,5 µm och konidier 12–20 × ca 1 µm. Om orange pruina saknas krävs test av hymeniet med jod (hymenium i övre delen I+ blått, i nedre delen I+ rött) eller att man mäter konidierna. Klotterlav Opegrapha varia liknar O. ochrocheila men har 4–6-celliga sporer och ofta gul (K–) pruina på apothecierna. Växtklotterlav Opegrapha culmigena har liksom O. ochrocheila 4-celliga sporer men kortare konidier och I+ rött hymenium.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för orangepudrad klotterlav

Länsvis förekomst och status för orangepudrad klotterlav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för orangepudrad klotterlav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten var fram till början av 1990-talet förbisedd och bara känd från några få lokaler. Nu är den emellertid bättre känd och fynd finns från Skåne till Bohuslän och Uppland. Längs ostkusten är den kustbunden. Totalt är ca 300 lokaler kända, men på varje lokal växer arten oftast bara på ett eller ett par träd. Orangepudrad klotterlav är även känd från Danmark (rödlistad som hänsynskrävande), Norge, Väst- och Centraleuropa samt Kanada. Även på Brittiska öarna är arten starkt hotad.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Arthoniomycetes  
 • Ordning
  Arthoniales  
 • Familj
  Lecanographaceae  
 • Släkte
  Alyxoria  
 • Art
  Alyxoria ochrocheila(Nyl.) Ertz & Tehler - orangepudrad klotterlav
  Synonymer
  Opegrapha rubescens Sandst.
  orange klotterlav
  Opegrapha ochrocheila Nyl.

Orangepudrad klotterlav växer främst på ved av bok men arten går även över på bark. Fynd har gjorts även på andra trädslag, t.ex. avenbok, ek, ask, klibbal, lönn, lind, en och björk. Arten förekommer mest i fuktiga och skuggiga, slutna skogar, raviner och branter, oftast på mycket gamla, helt eller delvis döda träd med blottad ved. Den kan även finnas på lite öppnare lokaler men är bunden till skog och lövängar med lång kontinuitet. I Mellansverige växer den i gamla ädellövsskogar med hög luftfuktighet vid basen av lövträd. Arten växer ofta tillsammans med flera andra rödlistade lavar. I Västergötland och på Brittiska öarna har enstaka fynd gjorts på sten.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Levande träd (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)
Ved och bark (Har betydelse)
· alar - Alnus (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· avenbok - Carpinus betulus (Har betydelse)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· klibbal - Alnus glutinosa (Har betydelse)
· rönn - Sorbus aucuparia (Har betydelse)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
· skogslönn - Acer platanoides (Har betydelse)
Den typ av lokaler som orangepudrad klotterlav växer på försvinner i rask takt. Lämpliga äldre lövträd nyskapas också endast i begränsad omfattning.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Viss positiv effekt)
På lokaler med arten får inte ljus- och fuktighetsförhållanden ändras eller den skogliga kontinuiteten brytas.

Arup, U. & Ekman, S. 1997. Presentation av arterna. I: Arup, U., Ekman, S., Kärnefelt, I. & Mattsson, J.-E. (red.), Skyddsvärda lavar i sydvästra Sverige. SBF-förlaget, Lund. Fritz, Ö. 1998. Nya och intressanta lavfynd från södra Sverige, särskilt Halland. Graphis Scripta 9: 11–14.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Arthoniomycetes  
 • Ordning
  Arthoniales  
 • Familj
  Lecanographaceae  
 • Släkte
  Alyxoria  
 • Art
  Alyxoria ochrocheila, (Nyl.) Ertz & Tehler - orangepudrad klotterlav
  Synonymer
  Opegrapha rubescens Sandst.
  orange klotterlav
  Opegrapha ochrocheila Nyl.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.