Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  oväntad spindling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cortinarius inexspectatus
Oväntad spindling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Oväntad spindling har en hatt som är cirka 6–11 cm bred, först rundad, sedan väld till plattad, inväxt trådig, slemmig, rödbrun i mitten men ljusare ockrabrun utåt mot kanten. Lamellerna är täta och som unga gråvita. Foten är kraftig med en tydligt kantad bulb vid basen, vit med ett rödbrunt velumbälte på eller strax ovan bulbkanten. Köttet är vitt och har en ganska stark, jästartad lukt. Sporerna är mandelformiga och finvårtiga, 10,5–12,5 x 6,5–7 µm.
Utbredning
Länsvis förekomst för oväntad spindling Observationer i Sverige för oväntad spindling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Oväntad spindling är en mycket sällsynt art med bara ett fåtal kända, aktuella lokaler i landet, bl.a. två i Jämtland (Andersön i Storsjön och Sällsjö) och en i Uppland (Nåsten, Uppsala). Bildar stora fruktkroppar, men är sannolikt ändå förbisedd, eftersom fruktkropparna uppträder om försommaren. Arten beskrevs så sent som 1989. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 300. Total population i landet bedöms ha minskat med mer än 15 % över de senaste 50 åren, p.g.a. slutavverkning av äldre skog. Minskningen bedöms pågå fortlöpande. I Norge är arten känd från 5 lokaler och från Finland en lokal. Utanför Norden är den bara funnen i södra Tyskland (Schwarzwald), Frankrike (Massif Central) och Italien (Sydtyrolen) men arten kan vara förbisedd p.g.a. uppträdandet under en årstid mykologer inte är så fältaktiva. Arten är rödlistad i Norge (EN).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Bildar mykorrhiza med gran och tall i kalktall- och ängsgranskog på kalkrik mark. Bildar stora fruktkroppar, men är sannolikt ändå förbisedd då fruktkropparna uppträder om våren. Arten beskrevs 1989. Ev. minskning är svår att bedöma men uppenbarligen en mycket sällsynt art med liten population. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (20-1000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (25). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (1-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (4-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (4-100) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Bildar mykorrhiza med gran och möjligen också med tall. Den växer i lågörtbarrskog, främst i tallskog på kalkrik mark men också i ängsgranskog med blåsippa etc, ofta tillsammans med andra spindlingar av undersläktet Phlegmacium på s.k. hotspots, lokalt mycket rikliga förekomster av krävande och ofta ovanliga arter. En annan följeart är ofta violgubbe, Gomphus clavatus. Arten är unik genom att bilda fruktkroppar redan på försommaren (från slutet av maj till juni (sällan juli) i motsats till alla andra Phlegmacium-arter i Nord- och Mellaneuropa. Den är aldrig funnen under den normala svampsäsongen på sensommaren-hösten. Som regel har den bara påträffats med fruktkroppar på någon enstaka plats, vilket innebär att det är bara någon enstaka svampindivid på varje lokal. Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· gran
· gran
· tall
· tall
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cortinariaceae, Släkte Cortinarius (spindlingar), Art Cortinarius inexspectatus Brandrud - oväntad spindling Synonymer Cortinarius inexpectatus Brandrud

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med gran och tall i kalktall- och ängsgranskog på kalkrik mark. Bildar stora fruktkroppar, men är sannolikt ändå förbisedd då fruktkropparna uppträder om våren. Arten beskrevs 1989. Ev. minskning är svår att bedöma men uppenbarligen en mycket sällsynt art med liten population. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (20-1000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (25). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (1-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (4-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (4-100) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Oväntad spindling har en hatt som är cirka 6–11 cm bred, först rundad, sedan väld till plattad, inväxt trådig, slemmig, rödbrun i mitten men ljusare ockrabrun utåt mot kanten. Lamellerna är täta och som unga gråvita. Foten är kraftig med en tydligt kantad bulb vid basen, vit med ett rödbrunt velumbälte på eller strax ovan bulbkanten. Köttet är vitt och har en ganska stark, jästartad lukt. Sporerna är mandelformiga och finvårtiga, 10,5–12,5 x 6,5–7 µm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för oväntad spindling

Länsvis förekomst och status för oväntad spindling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för oväntad spindling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Oväntad spindling är en mycket sällsynt art med bara ett fåtal kända, aktuella lokaler i landet, bl.a. två i Jämtland (Andersön i Storsjön och Sällsjö) och en i Uppland (Nåsten, Uppsala). Bildar stora fruktkroppar, men är sannolikt ändå förbisedd, eftersom fruktkropparna uppträder om försommaren. Arten beskrevs så sent som 1989. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 300. Total population i landet bedöms ha minskat med mer än 15 % över de senaste 50 åren, p.g.a. slutavverkning av äldre skog. Minskningen bedöms pågå fortlöpande. I Norge är arten känd från 5 lokaler och från Finland en lokal. Utanför Norden är den bara funnen i södra Tyskland (Schwarzwald), Frankrike (Massif Central) och Italien (Sydtyrolen) men arten kan vara förbisedd p.g.a. uppträdandet under en årstid mykologer inte är så fältaktiva. Arten är rödlistad i Norge (EN).
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius inexspectatusBrandrud - oväntad spindling
  Synonymer
  Cortinarius inexpectatus Brandrud

Bildar mykorrhiza med gran och möjligen också med tall. Den växer i lågörtbarrskog, främst i tallskog på kalkrik mark men också i ängsgranskog med blåsippa etc, ofta tillsammans med andra spindlingar av undersläktet Phlegmacium på s.k. hotspots, lokalt mycket rikliga förekomster av krävande och ofta ovanliga arter. En annan följeart är ofta violgubbe, Gomphus clavatus. Arten är unik genom att bilda fruktkroppar redan på försommaren (från slutet av maj till juni (sällan juli) i motsats till alla andra Phlegmacium-arter i Nord- och Mellaneuropa. Den är aldrig funnen under den normala svampsäsongen på sensommaren-hösten. Som regel har den bara påträffats med fruktkroppar på någon enstaka plats, vilket innebär att det är bara någon enstaka svampindivid på varje lokal. Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Mark/sediment (Viktig)
Avverkning på de platser där arten är känd. Antalet kända mycel är så få att arten riskerar att försvinna om värdträdet avverkas.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Bevarande av kända lokaler genom t.ex. reservatsbildning. Ett fullständigt skydd för artens lokaler bör övervägas. Lokaler med oväntad spindling hyser samtidigt andra skyddsvärda arter av både svampar och växter. Mycelens förekomst på de få kända lokalerna bör kartläggas och registreras så exakt som möjligt så att hänsyn kan tas vid eventuella virkesuttag. Där avverkning ändå tillåts måste den ske försiktigt så att kontinuiteten i trädskiktet inte bryts genom att lämna en större trädgrupp runt artens växtplats.
Utländska namn – NO: Uventet slørsopp.

Brandrud, T. E., Lindström, H., Marklund, H., Melot, J & Muskos, S. 1990–98. Cortinarius, Flora Photographica plansch A106

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 2008.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius inexspectatus, Brandrud - oväntad spindling
  Synonymer
  Cortinarius inexpectatus Brandrud
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 2008.