Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  pälsdvärgspindel

Organismgrupp Spindeldjur, Spindlar Lasiargus hirsutus
Pälsdvärgspindel Spindeldjur, Spindlar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En tämligen liten, 2,4-3,0 mm, dvärgspindel med rikligt med ovanligt långa hår på bakkroppen. Den har fått sitt svenska namn på grund av bakkroppens hårighet. Framkroppen är mörkbrun och kanterna svarta. Bakkroppen är svart. Benen bruna-mörkbruna.
Utbredning
Länsvis förekomst för pälsdvärgspindel Observationer i Sverige för pälsdvärgspindel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige finns tre fynd, ett fynd från Skåne (Simrishamn, 1947) ett från Gotland (Gammelgarn, 2012) och ett från Öland (Löt, 2015). Förekommer främst på sandiga och grusiga stränder. Den är t.ex. funnen som den vanligaste spindelarten på ett par sandiga skärgårdsöar i sydvästra Finland. I Finland bara känd från ytterskärgården, från Ålands skärgård till fastlandet. Det är troligt att den även i sydöstra Sverige kan förekomma på liknande sandiga skärgårdsöar längs den svenska ostkusten. I Danmark finns bara ett äldre strandfynd. I Norge funnen på ett sandigt brandfält. Den är även funnen i Estland. Arten är funnen i Central- och Östeuropa, norrut till södra Finland, men saknas i Medelhavsområdet.    
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
I Sverige finns två fynd, ett fynd från Skåne (Simrishamn, 1947) och ett från Gotland 2012. Förekommer främst på sandiga stränder, är tex funnen i på två sandiga öar i södra Finlands-Ålands skärgård. Kan ev förekomma på sandiga öar längs den svenska östkusten. I Danmark finns bara ett äldre strandfynd. I Norge funnen på ett sandigt brandfält. Gradvis igenväxning av öppna strandbiotoper bedöms vara ett hot mot arten. Arten är funnen i Centraleuropa norrut till södra Finland. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 100 (20-500) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
En sällsynt funnen art som lever på glest bevuxna sand- eller grusstränder med många soltimmar. Verkar kraftigt gynnad av saltstänk och den störning som sker på stränder. Lever på marken, på strandväxter och ilandfluten tång, även mindre ofta funnen under stenar och strandved. Mycket sällsynt även funnen på inlandslokaler. Verkar tåla en måttlig mänsklig påverkan, men gynnad av naturliga störningar. Vuxna funna på sommaren.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Havsstrand
Havsstrand
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Araneae (spindlar), Familj Linyphiidae (täckvävarspindlar), Släkte Lasiargus, Art Lasiargus hirsutus (Menge, 1869) - pälsdvärgspindel Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Dokumentation I Sverige finns två fynd, ett fynd från Skåne (Simrishamn, 1947) och ett från Gotland 2012. Förekommer främst på sandiga stränder, är tex funnen i på två sandiga öar i södra Finlands-Ålands skärgård. Kan ev förekomma på sandiga öar längs den svenska östkusten. I Danmark finns bara ett äldre strandfynd. I Norge funnen på ett sandigt brandfält. Gradvis igenväxning av öppna strandbiotoper bedöms vara ett hot mot arten. Arten är funnen i Centraleuropa norrut till södra Finland. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 100 (20-500) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En tämligen liten, 2,4-3,0 mm, dvärgspindel med rikligt med ovanligt långa hår på bakkroppen. Den har fått sitt svenska namn på grund av bakkroppens hårighet. Framkroppen är mörkbrun och kanterna svarta. Bakkroppen är svart. Benen bruna-mörkbruna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för pälsdvärgspindel

Länsvis förekomst och status för pälsdvärgspindel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för pälsdvärgspindel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige finns tre fynd, ett fynd från Skåne (Simrishamn, 1947) ett från Gotland (Gammelgarn, 2012) och ett från Öland (Löt, 2015). Förekommer främst på sandiga och grusiga stränder. Den är t.ex. funnen som den vanligaste spindelarten på ett par sandiga skärgårdsöar i sydvästra Finland. I Finland bara känd från ytterskärgården, från Ålands skärgård till fastlandet. Det är troligt att den även i sydöstra Sverige kan förekomma på liknande sandiga skärgårdsöar längs den svenska ostkusten. I Danmark finns bara ett äldre strandfynd. I Norge funnen på ett sandigt brandfält. Den är även funnen i Estland. Arten är funnen i Central- och Östeuropa, norrut till södra Finland, men saknas i Medelhavsområdet.    
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Linyphiidae - täckvävarspindlar 
 • Underfamilj
  Erigoninae - dvärgspindlar 
 • Släkte
  Lasiargus  
 • Art
  Lasiargus hirsutus(Menge, 1869) - pälsdvärgspindel

En sällsynt funnen art som lever på glest bevuxna sand- eller grusstränder med många soltimmar. Verkar kraftigt gynnad av saltstänk och den störning som sker på stränder. Lever på marken, på strandväxter och ilandfluten tång, även mindre ofta funnen under stenar och strandved. Mycket sällsynt även funnen på inlandslokaler. Verkar tåla en måttlig mänsklig påverkan, men gynnad av naturliga störningar. Vuxna funna på sommaren.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark, Blottad mark, Havsstrand, Öppna strandbiotoper

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Gradvis igenväxning av öppna strandbiotoper bedöms vara ett hot mot arten. Gradvis igenväxning och annan förändring av öppna, glest bevuxna, strandnära sandmarker i sydöstra Götaland. 


Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Bör eftersökas på de lokaler den är känd från och andra till synes lämpliga lokaler nära havet i sydöstra Götaland. Dess ekologi behöver undersökas bättre. Sandiga och grusiga strandmiljöer behöver hållas öppna och förhindras från att exploateras.

Artportalen. ArtDatabanken, SLU. 2017. www.artportalen.se

Backlund, H.O. 1945. Wrack fauna of Sweden and Finland. Ecology and chorology. Opuscula Entomologica, suppl. 5.

Buchar, J. & Ruzicka, V. 2002. Catalogue of Spiders of the Czech Republic. Peres, Praha.  

Hackman, W. 1953. Spindlar från Åland och sydvästra Finlands skärgård. Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica. 28: 70-78. 

Koponen, S. 2000. Spiders (Aranaea) on sandy shores in the southwestern Archipelago of Finland. Ekológia (Bratislava) 19, Suppl. 4: 79-85.

Lissner, J. & Scharff, N. (red.) Danmarks edderkopper. Danish spiders. danmarks-edderkopper.dk.[2017-12-08].

Nentwig W, Blick T, Gloor D, Hänggi A, Kropf C. 2017. Spiders of Europe. www.araneae.unibe.ch. Version 02.2017.   

Palmgren, P. 1976. Die Spinnenfauna Finnlands und Ostfennoskandiens. VII. Linyphiidae 2. Fauna Fennica 29: 1-126.

Tullgren, A. 1955. Zur Kenntnis schwedischer Erigoniden. Arkiv för zoologi, Serie 2, 7 (20): 295-389. S. 344-5.

Wiehle, H. 1960. Spinnentiere oder Arachnoidea (Araneae). XI. Micryphantidae-Zwergspinnen. Tierwelt Deutschlands 47: 1-620.

 

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars J Jonsson 2017

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Linyphiidae - täckvävarspindlar 
 • Underfamilj
  Erigoninae - dvärgspindlar 
 • Släkte
  Lasiargus  
 • Art
  Lasiargus hirsutus, (Menge, 1869) - pälsdvärgspindel
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars J Jonsson 2017