Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  pärlchampinjon

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Agaricus moelleri
Pärlchampinjon Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Pärlchampinjonen är en typisk champinjon med 5–10 cm bred hatt, mörka lameller, tydlig ring och något klumpartad fot. Den är närbesläktad med karbolchampinjonen (A. xanthoderma) och har liksom denna en fot och hattkant som omedelbart blir svavelgul vid beröring. Särskilt fotbasen har en mycket obehaglig doft av karbol. Till skillnad från den vanligare karbolchampinjonen har hatten tydliga mörkt gråa-svarta fjäll vilket samtidigt skiljer den från A. phaeolepidotus som har ljusare bruna fjäll. För att helt säkert skilja de båda sistnämnda arterna bör cystiderna på lamelleggen studeras. Hos pärlchampinjon är de 10–14 um breda medan de på A. phaeolepidotus är 12–34 um. Man bör även ha i minnet att den vanliga karbolchampinjonen ibland blir uppsprucken och delvis fjällig (A. xanthoderma var. griseus) och då utgöra en förväxlingsrisk.
Utbredning
Länsvis förekomst för pärlchampinjon Observationer i Sverige för pärlchampinjon
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Pärlchampinjonen är sällsynt och dess utbredning dåligt känd. Taxonomin i gruppen har varit oklar varför en del fynd får betraktas som osäkra. Den är uppgiven från drygt 20 lokaler i Skåne, Blekinge, Västergötland, Södermanland, Västmanland och Uppland. Möjligen är artens utbredningscentrum kring mälarlandskapen. Arten är även sällsynt påträffad i övriga nordiska länder och är rödlistad i Finland och Danmark.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
Nedbrytare i lövskog på näringsrikt underlag. Funnen i artrika och exklusiva lövskogsmiljöer men även i trädgårdar, parker, komposthögar och skogsbryn. Funnen på spridda lokaler från Skåne i söder till mälarlandskapen i norr. Artens ekologi, status och hotbild är oklar men uppenbarligen en mycket sällsynt art. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Pärlchampinjonen växer i närings- och mullrika ädellövskogar och barrblandskogar liksom ibland i mera kulturpräglade miljöer som trädgårdar, parker etc.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Agaricaceae, Släkte Agaricus (champinjoner), Art Agaricus moelleri Wasser - pärlchampinjon Synonymer Agaricus praeclaresquamosus Freeman, Agaricus praeclaresquamosus A.E.Freeman, pärlhönschampinjon, Agaricus meleagris (Jul. Schäff.) Imbach, Agaricus praeclaresquamosus var. terricolor (F.H.Møller) Bon & Cappelli, Psalliota meleagris var. terricolor F.H.Møller

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Nedbrytare i lövskog på näringsrikt underlag. Funnen i artrika och exklusiva lövskogsmiljöer men även i trädgårdar, parker, komposthögar och skogsbryn. Funnen på spridda lokaler från Skåne i söder till mälarlandskapen i norr. Artens ekologi, status och hotbild är oklar men uppenbarligen en mycket sällsynt art. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Pärlchampinjonen är en typisk champinjon med 5–10 cm bred hatt, mörka lameller, tydlig ring och något klumpartad fot. Den är närbesläktad med karbolchampinjonen (A. xanthoderma) och har liksom denna en fot och hattkant som omedelbart blir svavelgul vid beröring. Särskilt fotbasen har en mycket obehaglig doft av karbol. Till skillnad från den vanligare karbolchampinjonen har hatten tydliga mörkt gråa-svarta fjäll vilket samtidigt skiljer den från A. phaeolepidotus som har ljusare bruna fjäll. För att helt säkert skilja de båda sistnämnda arterna bör cystiderna på lamelleggen studeras. Hos pärlchampinjon är de 10–14 um breda medan de på A. phaeolepidotus är 12–34 um. Man bör även ha i minnet att den vanliga karbolchampinjonen ibland blir uppsprucken och delvis fjällig (A. xanthoderma var. griseus) och då utgöra en förväxlingsrisk.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för pärlchampinjon

Länsvis förekomst och status för pärlchampinjon baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för pärlchampinjon

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Pärlchampinjonen är sällsynt och dess utbredning dåligt känd. Taxonomin i gruppen har varit oklar varför en del fynd får betraktas som osäkra. Den är uppgiven från drygt 20 lokaler i Skåne, Blekinge, Västergötland, Södermanland, Västmanland och Uppland. Möjligen är artens utbredningscentrum kring mälarlandskapen. Arten är även sällsynt påträffad i övriga nordiska länder och är rödlistad i Finland och Danmark.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Agaricaceae  
 • Släkte
  Agaricus - champinjoner 
 • Art
  Agaricus moelleriWasser - pärlchampinjon
  Synonymer
  Agaricus praeclaresquamosus Freeman
  Agaricus praeclaresquamosus A.E.Freeman
  pärlhönschampinjon
  Agaricus meleagris (Jul. Schäff.) Imbach
  Agaricus praeclaresquamosus var. terricolor (F.H.Møller) Bon & Cappelli
  Psalliota meleagris var. terricolor F.H.Møller

Pärlchampinjonen växer i närings- och mullrika ädellövskogar och barrblandskogar liksom ibland i mera kulturpräglade miljöer som trädgårdar, parker etc.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Löv-/barrblandskog

Biotoper där arten kan förekomma: Ädellövskog, Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö, Lövskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Arten hotas liksom övriga svampar knutna till rikare skogstyper med hög bonitet av avverkningar och andra förändringar i den skogliga miljön. Dock utgör det dåliga faktaunderlaget att de specifika hoten för närvarande är svåra att bedöma.

Påverkan
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
Utökat skydd för rikare skogstyper.
Pärlchampinjonen bör eftersökas och dess ekologi studeras mera i detalj. Arten ingår i ett komplex av minst tre taxa inom den så kallade karbolchampinjon-gruppen.

Knudsen, H., Lange, C. & Knutsson, T. 2012. Agaricus. In Knudsen, H. & Vesterholt, J. 2012: Funga Nordica. Nordsvamp - Copenhagen.

Petersen, J.H. & Lange, C. 1993. De danske karbolchampignoner. Svampe 28: 11-22.

Vesterholt, J. 2004. Danmarks svampe. Gyldendal.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tommy Knutsson 2012

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Agaricaceae  
 • Släkte
  Agaricus - champinjoner 
 • Art
  Agaricus moelleri, Wasser - pärlchampinjon
  Synonymer
  Agaricus praeclaresquamosus Freeman
  Agaricus praeclaresquamosus A.E.Freeman
  pärlhönschampinjon
  Agaricus meleagris (Jul. Schäff.) Imbach
  Agaricus praeclaresquamosus var. terricolor (F.H.Møller) Bon & Cappelli
  Psalliota meleagris var. terricolor F.H.Møller
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tommy Knutsson 2012