Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  pärlfläcksvecklare

Organismgrupp Fjärilar, Vecklare Clepsis nybomi
Pärlfläcksvecklare Fjärilar, Vecklare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Hela fjärilen är mörkt chokladbrun eller gråbrun med små beige, runda fläckar på framvingen i ett ganska regelbundet mönster, framför allt i den yttre tredjedelen av vingen. Dessa små fläckar är särskilt tydliga hos honan. Utseendemässigt kan pärlfläcksvecklare knappast förväxlas med någon annan svensk vecklare. Av de arter som har en nordlig utbredning är det möjligen mörka exemplar av granbrokvecklare Pseudohermenis abietana som skulle kunna tas för C. nybomi. Vingspann 16 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för pärlfläcksvecklare Observationer i Sverige för pärlfläcksvecklare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige har pärlfläcksvecklare bara blivit funnen på en myr i tallskogsområdet ut mot Esrange öster om Jukkasjärvi vid Paksuniemi i Torne lappmark, samt på en myr vid Helagskläppen väster om Ljungdalen i västra Härjedalen. Pärlfläcksvecklare är en av Europas och världens mest sällsynta fjärilar, bara funnen i Finland, Ryssland (Uralbergen) och i Sverige. Ca 12 exemplar är kända i hela världen.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
Pärlfläckvecklare är en av de mest sällsynta vecklarna i västra Palearktis, troligen bara känd i högst 15 exemplar i världen. I Sverige har bara två exemplar påträffats, en hane i To. Jukkasjärvi och en hona i Hr. Ljungdalen, båda 2004. Med tanke på hur mycket arten har eftersökts i Sverige och Finland bör den finnas på få platser i dessa länder. De kända fyndlokalerna i Sverige, Finland och Ryssland är mycket olika varför den biotop som föredras inte kan anges. Likaså är levnadscykeln och därmed larvens värdväxt okänd, men med ledning av levnadsvanorna hos de övriga arterna i släktet bör det vara fråga om en ört eller möjligen en buske som växer i nedre björkregionen eller i den övre barrskogsregionen. Hotbilden mot arten är okänd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Fjärilen har i de flesta fall påträffats i anslutning till gran, som har förmodats vara värdväxt. Kanske lever larven på en helt annan växt, men hittills har inga säkra indikationer pekat på någon specifik värdväxt. Vid fyndplatsen öster om Jukkasjärvi fanns ingen gran i närheten, men enskilda individer kan säkert flytta sig ganska långt i terrängen då vädret är gynnsamt. De kända fyndlokalerna ser olika ut och en gemensam faktor har ännu inte kunnat påvisas. Fjärilen flyger ett par veckor kring skiftet juni-juli.
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Buskmark
Buskmark
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Tortricidae (vecklare), Släkte Clepsis, Art Clepsis nybomi (Hackman, 1950) - pärlfläcksvecklare Synonymer pärlfläckvecklare

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Dokumentation Pärlfläckvecklare är en av de mest sällsynta vecklarna i västra Palearktis, troligen bara känd i högst 15 exemplar i världen. I Sverige har bara två exemplar påträffats, en hane i To. Jukkasjärvi och en hona i Hr. Ljungdalen, båda 2004. Med tanke på hur mycket arten har eftersökts i Sverige och Finland bör den finnas på få platser i dessa länder. De kända fyndlokalerna i Sverige, Finland och Ryssland är mycket olika varför den biotop som föredras inte kan anges. Likaså är levnadscykeln och därmed larvens värdväxt okänd, men med ledning av levnadsvanorna hos de övriga arterna i släktet bör det vara fråga om en ört eller möjligen en buske som växer i nedre björkregionen eller i den övre barrskogsregionen. Hotbilden mot arten är okänd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Hela fjärilen är mörkt chokladbrun eller gråbrun med små beige, runda fläckar på framvingen i ett ganska regelbundet mönster, framför allt i den yttre tredjedelen av vingen. Dessa små fläckar är särskilt tydliga hos honan. Utseendemässigt kan pärlfläcksvecklare knappast förväxlas med någon annan svensk vecklare. Av de arter som har en nordlig utbredning är det möjligen mörka exemplar av granbrokvecklare Pseudohermenis abietana som skulle kunna tas för C. nybomi. Vingspann 16 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för pärlfläcksvecklare

Länsvis förekomst och status för pärlfläcksvecklare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för pärlfläcksvecklare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige har pärlfläcksvecklare bara blivit funnen på en myr i tallskogsområdet ut mot Esrange öster om Jukkasjärvi vid Paksuniemi i Torne lappmark, samt på en myr vid Helagskläppen väster om Ljungdalen i västra Härjedalen. Pärlfläcksvecklare är en av Europas och världens mest sällsynta fjärilar, bara funnen i Finland, Ryssland (Uralbergen) och i Sverige. Ca 12 exemplar är kända i hela världen.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Tortricinae  
 • Släkte
  Clepsis  
 • Art
  Clepsis nybomi(Hackman, 1950) - pärlfläcksvecklare
  Synonymer
  pärlfläckvecklare

Fjärilen har i de flesta fall påträffats i anslutning till gran, som har förmodats vara värdväxt. Kanske lever larven på en helt annan växt, men hittills har inga säkra indikationer pekat på någon specifik värdväxt. Vid fyndplatsen öster om Jukkasjärvi fanns ingen gran i närheten, men enskilda individer kan säkert flytta sig ganska långt i terrängen då vädret är gynnsamt. De kända fyndlokalerna ser olika ut och en gemensam faktor har ännu inte kunnat påvisas. Fjärilen flyger ett par veckor kring skiftet juni-juli.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Våtmark

Biotoper där arten kan förekomma: Buskmark, Myrbiotoper

Inga kända hot finns då kunskapen om denna ytterst sällsynta art är alltför knapphändig.
Inga speciella åtgärder kan anges i dagsläget. Skulle en population påträffas och artens biologi avslöjas, bör den aktuella fyndlokalen behållas i befintligt skick, dvs. ingen utdikning eller kalhuggning om detta skulle vara planerat. Man bör i så fall också försöka avslöja artens värdväxt, vilket hjälper till att skydda arten.
Det svenska namnet ”pärlfläckvecklare” kommer i en snart (våren 2015) publicerad katalog över Sveriges fjärilar att bytas till ”pärlfläcksvecklare” enligt de regler om foge-s som tagits fram av namnkommittén vid Artdatabanken.

Bengtsson, B. Å. 2004. En ny vecklarart, Clepsis nybomi Hackman 1950, funnen i Sverige (Tortricidae, Lepidoptera). - Ent. Tidskr. 125 (4): 205-209.

Gustafsson, B., Bengtsson, B. Å. & Palmqvist, G. 2015 (in prep.). Catalogus Lepidopterorum Sueciae. Entomologiska Föreningen, Stockholm.

Svensson, I. 1993. Fjärilkalender. Utgiven privat av Hans Hellberg, Stockholm.

Svensson, I. 2006. Nordens vecklare. The Nordic Tortricidae. (Lepidoptera, Tortricidae). Entomologiska Sällskapet i Lund.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Tortricinae  
 • Släkte
  Clepsis  
 • Art
  Clepsis nybomi, (Hackman, 1950) - pärlfläcksvecklare
  Synonymer
  pärlfläckvecklare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2015.