Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  pärlskinn

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Peniophorella guttulifera
Pärlskinn Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Fruktkropparna är utbredda, ganska tunna och tätt vidvuxna mot underlaget. Hymeniet är slätt men under lupp med ett borstigt utseende på grund av de utstickande cystiderna. Färgen är först vattnigt grå, senare gulaktig till grågul. Hyferna har söljor. Cystiderna är cylindriska och den övre halvan är täckt av kristaller. Sporerna är cylindriska och ofta en aning böjda. Arten liknar strävskinn (Peniophorella pubera) som skiljer sig genom att ha längre och mer koniska cystider. De båda arterna kan förekomma i samma miljö.
Utbredning
Länsvis förekomst för pärlskinn Observationer i Sverige för pärlskinn
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är samlad på ett 20-tal platser i landet från Öland till Norrland. Många fynd saknar aktualitet vilket dock troligen bara återspeglar minskad insamlingsaktivitet. Arten är ungefär lika vanlig och spridd i Norge medan den i Finland bara är samlad i fyra områden, inklusive typlokalen. I Danmark är den funnen på nio platser, hälften av dessa fynd är gjorda efter 1980. Arten är vitt spridd i Europa men ingenstans vanlig. Den har även en vid utbredning i Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Nedbrytare på på framförallt lövved men även barrved ofta på fuktigare naturskogslokaler. Uppenbarligen en sällsynt art med få aktuella fynd men är sannolikt förbisedd och och har därför ett stort mörkertal. Artbestämningen måste bekräftas i mikroskop. Oklar status. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (20-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (80-400) km². De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Nedbrytare på framförallt murken lövved. Fruktkroppar har anträffats på bl. a. asp, björk, klibbal, gråal, ask och bok. Insamlingar har främst gjorts i fuktiga, lövdominerade skogar med god tillgång på död ved. I Norge anges att arten förekommer i frodiga lövskogar eller ädellövskogar, till exempel fuktig skog med asp, gråal-häggskog, almskog och översvämningsskog. I Danmark växer den mest i äldre bestånd av bok. I Finland anges den som växande i torra till friska ängsskogar. Arten kan även växa på gran men då i frodiga blandskogar med stort inslag av lövträd.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ask
· ask
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· björkar
· björkar
· bok
· bok
· klibbal
· klibbal
· viden
· viden
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Hymenochaetales, Familj Hymenochaetales, genera incertae sedis, Släkte Peniophorella, Art Peniophorella guttulifera (P.Karst.) K.H.Larss. - pärlskinn Synonymer Hyphoderma guttuliferum (P.Karst.) Donk, Gloeocystidium guttuliferum P.Karst., Phlebia guttulifera (P.Karst.) M.P.Christ.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Nedbrytare på på framförallt lövved men även barrved ofta på fuktigare naturskogslokaler. Uppenbarligen en sällsynt art med få aktuella fynd men är sannolikt förbisedd och och har därför ett stort mörkertal. Artbestämningen måste bekräftas i mikroskop. Oklar status. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (20-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (80-400) km². De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Fruktkropparna är utbredda, ganska tunna och tätt vidvuxna mot underlaget. Hymeniet är slätt men under lupp med ett borstigt utseende på grund av de utstickande cystiderna. Färgen är först vattnigt grå, senare gulaktig till grågul. Hyferna har söljor. Cystiderna är cylindriska och den övre halvan är täckt av kristaller. Sporerna är cylindriska och ofta en aning böjda. Arten liknar strävskinn (Peniophorella pubera) som skiljer sig genom att ha längre och mer koniska cystider. De båda arterna kan förekomma i samma miljö.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för pärlskinn

Länsvis förekomst och status för pärlskinn baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för pärlskinn

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är samlad på ett 20-tal platser i landet från Öland till Norrland. Många fynd saknar aktualitet vilket dock troligen bara återspeglar minskad insamlingsaktivitet. Arten är ungefär lika vanlig och spridd i Norge medan den i Finland bara är samlad i fyra områden, inklusive typlokalen. I Danmark är den funnen på nio platser, hälften av dessa fynd är gjorda efter 1980. Arten är vitt spridd i Europa men ingenstans vanlig. Den har även en vid utbredning i Nordamerika.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Hymenochaetales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Peniophorella  
 • Art
  Peniophorella guttulifera(P.Karst.) K.H.Larss. - pärlskinn
  Synonymer
  Hyphoderma guttuliferum (P.Karst.) Donk
  Gloeocystidium guttuliferum P.Karst.
  Phlebia guttulifera (P.Karst.) M.P.Christ.

Nedbrytare på framförallt murken lövved. Fruktkroppar har anträffats på bl. a. asp, björk, klibbal, gråal, ask och bok. Insamlingar har främst gjorts i fuktiga, lövdominerade skogar med god tillgång på död ved. I Norge anges att arten förekommer i frodiga lövskogar eller ädellövskogar, till exempel fuktig skog med asp, gråal-häggskog, almskog och översvämningsskog. I Danmark växer den mest i äldre bestånd av bok. I Finland anges den som växande i torra till friska ängsskogar. Arten kan även växa på gran men då i frodiga blandskogar med stort inslag av lövträd.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Ädellövskog, Triviallövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· klibbal - Alnus glutinosa (Har betydelse)
· viden - Salix (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Avverkning av lämpliga växtplatser och borttagning av död ved. Omvandling av lövskog till barrskog. Torrläggning av sumpskog. Möjligen kan också restaurering av igenväxt betesmark missgynna arten.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
Fuktiga och frodiga lövskogar är generellt sett skyddsvärda och behöver säkerställas i större omfattning.
Utländska namn: FI – pistenyhäkkä; NO – dråperovskinn

Eriksson, J. & Ryvarden, L. 1975. The Corticiaceae of North Europe, vol 3. Fungiflora, Oslo (BILD s. 474, 476-477 mikrokaraktärer)

Kotiranta, H., Saarenkoska, R. & Kytövuori, I. 2009. Aphyllophoroid fungi of Finland. A check-list with ecology, distribution and threat categories. Botanical Museum, Finnish Museum of Natural History, University of Helsinki

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson och Stephen Manktelow 2012

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Hymenochaetales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Peniophorella  
 • Art
  Peniophorella guttulifera, (P.Karst.) K.H.Larss. - pärlskinn
  Synonymer
  Hyphoderma guttuliferum (P.Karst.) Donk
  Gloeocystidium guttuliferum P.Karst.
  Phlebia guttulifera (P.Karst.) M.P.Christ.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson och Stephen Manktelow 2012