Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  pantermusseron

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Tricholoma filamentosum
Pantermusseron Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Pantermusseron är en tämligen stor och kraftig musseron. Hatten är torr och ljust gråaktig med koncentriskt anordnade, mörkare och något uppstickande fjäll. Lamellerna är vita eller gråvita med svagt gulgrön reflex och avsöndrar ofta droppar från eggen. Den vitaktiga foten är tjock och fastköttig. Lukten är mjölartad och smaken mild. Från andra grå och fjälliga musseroner skiljer den sig även mikroskopiskt genom att ha större sporer och söljor på hyferna.
Utbredning
Länsvis förekomst för pantermusseron Observationer i Sverige för pantermusseron
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Pantermusseron är funnen vid fyra tillfällen i Sverige:, på tre lokaler belägna i nordöstra Skåne samt på en i Blekinge. Naturligtvis kan ytterligare en och annan okänd växtplats finnas i södra Sverige, men det är osannolikt att en så pass stor och iögonfallande art kan undgå upptäckt i någon större utsträckning. Nyligen har den också hittats på en plats i södra Norge. I mellersta och södra Europa är den däremot inte ovanlig i vissa trakter.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Bildar mykorrhiza med bok, utanför landet även ek, i ängsbokskog på näringsrik, kalkhaltig mark. Troligen värmegynnad. Svårt att bedöma ev. populationsförädringar. En ytterst sällsynt art, vars förekomster i landet kan gå förlorade om de få växtplatserna förstörs genom avverkning, exploatering eller andra habitatförsämrande händelser. Har tidigare rödlistats under namnet T. pardinum som är en närstående art som inte förekommer i Sverige. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (100-1000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (13). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (5-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 5000 (380-5000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (20-40) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Arten växer på näringsrik och kalkhaltig mark i lövskog. Den är sannolikt också värmekrävande på de nordiska utpostlokalerna. De skånska fyndplatserna utgörs av bokskog, men där finns också inslag av andra lövträd som gör det svårt att avgöra vilket trädslag som är mykorrhizapartnern.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bok
· bok
· bokordningen
· bokordningen
· skogsek
· skogsek
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Tricholomataceae, Släkte Tricholoma (musseroner), Art Tricholoma filamentosum (Alessio) Alessio - pantermusseron Synonymer Tricholoma pardinum var. filamentosum Alessio, Tricholoma filamentosum (Quél.) Alessio

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med bok, utanför landet även ek, i ängsbokskog på näringsrik, kalkhaltig mark. Troligen värmegynnad. Svårt att bedöma ev. populationsförädringar. En ytterst sällsynt art, vars förekomster i landet kan gå förlorade om de få växtplatserna förstörs genom avverkning, exploatering eller andra habitatförsämrande händelser. Har tidigare rödlistats under namnet T. pardinum som är en närstående art som inte förekommer i Sverige. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (100-1000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (13). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (5-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 5000 (380-5000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (20-40) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Pantermusseron är en tämligen stor och kraftig musseron. Hatten är torr och ljust gråaktig med koncentriskt anordnade, mörkare och något uppstickande fjäll. Lamellerna är vita eller gråvita med svagt gulgrön reflex och avsöndrar ofta droppar från eggen. Den vitaktiga foten är tjock och fastköttig. Lukten är mjölartad och smaken mild. Från andra grå och fjälliga musseroner skiljer den sig även mikroskopiskt genom att ha större sporer och söljor på hyferna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för pantermusseron

Länsvis förekomst och status för pantermusseron baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för pantermusseron

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Pantermusseron är funnen vid fyra tillfällen i Sverige:, på tre lokaler belägna i nordöstra Skåne samt på en i Blekinge. Naturligtvis kan ytterligare en och annan okänd växtplats finnas i södra Sverige, men det är osannolikt att en så pass stor och iögonfallande art kan undgå upptäckt i någon större utsträckning. Nyligen har den också hittats på en plats i södra Norge. I mellersta och södra Europa är den däremot inte ovanlig i vissa trakter.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Tricholomataceae  
 • Släkte
  Tricholoma - musseroner 
 • Art
  Tricholoma filamentosum(Alessio) Alessio - pantermusseron
  Synonymer
  Tricholoma pardinum var. filamentosum Alessio
  Tricholoma filamentosum (Quél.) Alessio

Arten växer på näringsrik och kalkhaltig mark i lövskog. Den är sannolikt också värmekrävande på de nordiska utpostlokalerna. De skånska fyndplatserna utgörs av bokskog, men där finns också inslag av andra lövträd som gör det svårt att avgöra vilket trädslag som är mykorrhizapartnern.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· bokordningen - Fagales (Har betydelse)
· skogsek - Quercus robur (Har betydelse)
Mark/sediment (Viktig)
Hot kan vara förändringar av miljön på växtplatsen, t.ex. alltför kraftig gallring som innebär att mykorrhizapartnern försvinner eller att markkemin påverkas av kväverikt eller försurande nedfall från luftföroreningar.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
Artens växtplatser måste säkerställas Lokalerna måste återbesökas för att utröna växtplatsens exakta beskaffenhet och vilka träd som pantermusseron bildar mykorrhiza med.
Rödlistad 2005 under namnet Tricholoma pardinum.
Utländska namn – NO: Pantermusserong, FI: Tiikerivalmuska.

Dähncke, R.M. & Dähncke, S.M. 1979. 700 Pilze in Farbfotos. AT Verlag, Aarau.

Marchand, A. 1971. Champignons du nord et du midi 1. Perpignan.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Tricholomataceae  
 • Släkte
  Tricholoma - musseroner 
 • Art
  Tricholoma filamentosum, (Alessio) Alessio - pantermusseron
  Synonymer
  Tricholoma pardinum var. filamentosum Alessio
  Tricholoma filamentosum (Quél.) Alessio
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.