Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  parasitporing

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Antrodiella parasitica
Parasitporing Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för parasitporing Observationer i Sverige för parasitporing
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Parasit på den vedlevande mycket vanliga violtickan (Trichaptum abietinum). Påträffas i samma miljöer som Antrodiella pallasii; i äldre mager och oftast naturskogsartad granskog eller i fjällnära skog. Trots violtickans vanlighet förekommer den bara i mer exklusiva miljöer. Uppenbarligen en mycket sällsynt art med speciella miljökrav. Svårt att bedöma ev. minskningstakt. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (25-500). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (8-100). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor, Parasit
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
· violticka
· violticka
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· violticka
· violticka
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig

Klass Agaricomycetes, Ordning Polyporales, Familj Steccherinaceae, Släkte Antrodiella, Art Antrodiella parasitica Vampola - parasitporing Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Parasit på den vedlevande mycket vanliga violtickan (Trichaptum abietinum). Påträffas i samma miljöer som Antrodiella pallasii; i äldre mager och oftast naturskogsartad granskog eller i fjällnära skog. Trots violtickans vanlighet förekommer den bara i mer exklusiva miljöer. Uppenbarligen en mycket sällsynt art med speciella miljökrav. Svårt att bedöma ev. minskningstakt. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (25-500). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (8-100). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för parasitporing

Länsvis förekomst och status för parasitporing baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för parasitporing

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Steccherinaceae  
 • Släkte
  Antrodiella  
 • Art
  Antrodiella parasiticaVampola - parasitporing

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
· violticka - Trichaptum abietinum (Viktig)
Svampar och lavar (Viktig)
· violticka - Trichaptum abietinum (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)


Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Steccherinaceae  
 • Släkte
  Antrodiella  
 • Art
  Antrodiella parasitica, Vampola - parasitporing
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.