Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  parasitsotlav

Organismgrupp Lavar Acolium sessile
Parasitsotlav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Parasitsotlav är en olicheniserad svamp som är parasit eller parasymbiont på olika skorplavar, nästan alltid på bålen av Pertusaria-arter och oftast på hagelporlav P. coccodes. Apothecier är 0,3–0,6 mm breda, sittande och ”sotande”. Sporsäckarna är smalt klubbformade med sporer i två oregelbundna rader. Sporerna är 11–15 × 6–8 µm, insnörda vid septum och med grova spirallister samt oregelbundna sprickor på ytan. Parasitsotlav är den enda arten i släktet sotlavar Cyphelium i Sverige som är olicheniserad.
Utbredning
Länsvis förekomst för parasitsotlav Observationer i Sverige för parasitsotlav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är funnen från Skåne till Dalarna på totalt ett 100-tal lokaler. Den är sällsynt funnen i sydvästra Finland, Danmark (rödlistad) och Estland men inte i Norge. I övrigt förekommer den i stora delar av Europa och i Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Arten är sällsynt funnen från Skåne till Dalarna. Den växer som parasit på olika Pertusaria-arter på grova, ofta halvöppet stående, ädellövträd, oftast ek men även på ask och lönn. Igenväxning av öppna trädbevuxna marker och askskottssjuka är hot. Trots att Pertusaria-arterna finns kvar minskar arter av oklar anledning även på lokaler som till synes är lämpliga. Artens population har minskat snabbare än tidigare trott varför arten ändrar kategori från NT till VU. Antalet reproduktiva individer skattas till 800 (240-1200). Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (100-500). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1200 (400-2000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 20 (10-30) % under de senaste 50 åren. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 20 (15-30) %. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 20 (15-30) %. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Arten är funnen på grova, ofta öppet stående ädellövträd. Vanligen sitter den på ek. Lokalerna är ofta hävdade genom slåtter eller bete eller har tidigare varit hävdade.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Parasit
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ask
· ask
· skogsek
· skogsek
· skogslind
· skogslind
· skogslönn
· skogslönn
Levande träd
Levande träd
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· porlavar
· porlavar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Caliciales, Familj Caliciaceae, Släkte Acolium, Art Acolium sessile (Pers.) Arnold - parasitsotlav Synonymer Calicium sessile Pers., Cyphelium sessile (Pers.) Trevis.

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Arten är sällsynt funnen från Skåne till Dalarna. Den växer som parasit på olika Pertusaria-arter på grova, ofta halvöppet stående, ädellövträd, oftast ek men även på ask och lönn. Igenväxning av öppna trädbevuxna marker och askskottssjuka är hot. Trots att Pertusaria-arterna finns kvar minskar arter av oklar anledning även på lokaler som till synes är lämpliga. Artens population har minskat snabbare än tidigare trott varför arten ändrar kategori från NT till VU. Antalet reproduktiva individer skattas till 800 (240-1200). Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (100-500). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1200 (400-2000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 20 (10-30) % under de senaste 50 åren. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 20 (15-30) %. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 20 (15-30) %. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Parasitsotlav är en olicheniserad svamp som är parasit eller parasymbiont på olika skorplavar, nästan alltid på bålen av Pertusaria-arter och oftast på hagelporlav P. coccodes. Apothecier är 0,3–0,6 mm breda, sittande och ”sotande”. Sporsäckarna är smalt klubbformade med sporer i två oregelbundna rader. Sporerna är 11–15 × 6–8 µm, insnörda vid septum och med grova spirallister samt oregelbundna sprickor på ytan. Parasitsotlav är den enda arten i släktet sotlavar Cyphelium i Sverige som är olicheniserad.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för parasitsotlav

Länsvis förekomst och status för parasitsotlav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för parasitsotlav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är funnen från Skåne till Dalarna på totalt ett 100-tal lokaler. Den är sällsynt funnen i sydvästra Finland, Danmark (rödlistad) och Estland men inte i Norge. I övrigt förekommer den i stora delar av Europa och i Nordamerika.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Caliciales  
 • Familj
  Caliciaceae  
 • Släkte
  Acolium  
 • Art
  Acolium sessile(Pers.) Arnold - parasitsotlav
  Synonymer
  Calicium sessile Pers.
  Cyphelium sessile (Pers.) Trevis.

Arten är funnen på grova, ofta öppet stående ädellövträd. Vanligen sitter den på ek. Lokalerna är ofta hävdade genom slåtter eller bete eller har tidigare varit hävdade.

Ekologisk grupp: Parasit

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Ädellövskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
· skogslönn - Acer platanoides (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
Svampar och lavar (Viktig)
· porlavar - Pertusaria (Viktig)
Igenväxning av öppna marker med ädellövträd, framförallt p.g.a. minskad hävd, slåtter eller bete, är ett hot.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Viss negativ effekt)
Hävdade marker där arten förekommer bör fortsätta att hävdas. Spara och friställ gamla grova ädellövträd.
Utländska namn – DK: Snyltende sodlav, FI: Loisnokijäkälä.

Tibell, L. 1969. The genus Cyphelium in northern Europe. Svensk Bot. Tidskr. 63: 465–485.

Tibell, L. 1971. The genus Cyphelium in Europe. Svensk Bot. Tidskr. 65: 138–164.

Tibell, L. 1980. Lavordningen Caliciales i Sverige. Släktena Cyphelium, Microcalicium, Sphaerophorus, Sphinctrina, Thelomma och Tholurna. Svensk Bot. Tidskr. 74: 55–69.

Tibell, L. 1999. Calicioid lichens and fungi. Nordic Lichen Flora 1: 20-94. Bohuslän 5, Uddevalla.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Caliciales  
 • Familj
  Caliciaceae  
 • Släkte
  Acolium  
 • Art
  Acolium sessile, (Pers.) Arnold - parasitsotlav
  Synonymer
  Calicium sessile Pers.
  Cyphelium sessile (Pers.) Trevis.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.