Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  parkhättemossa

Organismgrupp Mossor Orthotrichum pallens
Parkhättemossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten bildar upp till drygt 1 cm höga tuvor. Bladen är relativt jämnbreda. Bladkanten är tillbakaböjd i nästan hela sin längd. Bladcellerna strax ovanför mitten av bladskivan är tjockväggiga, rundade till kantiga, 9–16 µm breda och har 1–3 enkla eller grenade papiller per cell. Arten är samkönad och hanorganen sitter på en särskild gren. Kapselskaftet är kort och ungefär halva kapseln döljs av bladen. Kapseln är som torr och tömd något insnörd nedanför mynningen och tydligt fårad av 8 kapselränder som är 4–5 celler breda. Klyvöppningarna är insänkta, men döljs knappt alls eller endast något av omgivande celler. Detta kan i extremfallet misstolkas som att klyvöppningarna är ytliga, men justerar man skärpan i mikroskopet ser man att de ligger i ett annat plan. Klyvöppningarna finns upp till mitten av kapseln. Peristomet har två tandkransar. Den yttre tandkransen, som är tillbakaböjd i torrt tillstånd, består av 8 papillösa tänder (ibland något kluvna i spetsen). Den inre tandkransen består av 16 släta tänder: 8 långa och mellan dessa 8 korta tänder av varierande längd (ibland endast synliga i mikroskop). Mössan är veckad, kal och inte papillös. Sporerna är 15–17 µm i diameter. Inga säkra belägg finns för att groddkorn förekommer hos arten i Norden. Dock anges den kunna ha groddkorn.@Parkhättemossa och dvärghättemossa Orthotrichum pumilum är svåra att skilja åt och man får ofta använda en kombination av kännetecken. Dvärghättemossa O. pumilum har en inre tandkrans som består av 8 tänder, bredare blad, en påsatt udd i spetsen och oftast celler i bladskivan som är tunnväggiga och något mer kantiga. Dessutom ser man oftast mindre av klyvöppningarna, och hanorganen sitter oftast inte på en särskild gren (det kan dock förekomma). Den ovanliga arten gotländsk hättemossa O. rogeri har en inre tandkrans som står rakt upp, trubbiga blad och stora sporer (17–24 µm i diameter). Skogshättemossa O. stramineum har rikligt med hår på strumpan och klyvöppningar som är mindre synliga.
Utbredning
Länsvis förekomst för parkhättemossa Observationer i Sverige för parkhättemossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är främst vanlig i områden med gott om rikbarksträd i södra Sverige, t.ex. på Gotland, men förekommer med avtagande frekvens också norrut. Den finns även i stora delar av Norge och Finland samt på Svalbard. Utbredningen omfattar även övriga Europa, norra och sydvästra Asien, Nordamerika och norra Sydamerika.
Arten är rödlistad i flera andra europeiska länder (Hodgetts 2015).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Arten finns främst på lövträdsbark i parker, skogsbryn, alléer etc. Den återfinns främst på alm, ask, asp och lönn men utefter Norrlandskusten sällsynt även på sten i närheten av vatten. Flest fynd av parkhättemossa är gjorda på Gotland och på Västkusten och arten blir sällsyntare mot norr. Almsjuka och askskottsjukan har och fortsätter att drabba arten hårt på Gotland och Öland och fortsätter trädslagen ask och alm att minska riskerar populationen av parkhättemossa att minska. Antalet reproduktiva individer skattas till 10000 (300-23000). Antalet lokalområden i landet skattas till 100. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 3500 (460-10000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningen ligger troligen strax under 5%. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (C2a(i)).
Ekologi
Parkhättemossa växer på lövträdsbark i halvöppna till öppna lövmarker, t.ex. i parker, skogsbryn, alléer eller jordbrukslandskapet. Den återfinns främst på rikbarksträd, t.ex. alm, ask, asp och lönn, men även på apel och fläder. Man hittar även arten på sten, framför allt silikatsten, då ofta under rikbarksträd och/eller i närheten av vatten. Detta är särskilt vanligt i norra Sverige, t.ex. längs Norrlandskusten, där det som tidigare urskildes som Orthotrichum arnellii växer på surare underlag, t.ex. på sten under fattigbarksträd som rönn och t.o.m. epifytiskt på björk. Det har även uppgivits att den förekommer på klippor gödda av fågelspillning.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande), Epifyt
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Ved och bark
Ved och bark
· almar
· almar
· aplar
· aplar
· ask
· ask
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· fläder
· fläder
· hassel
· hassel
· skogsalm
· skogsalm
· skogsek
· skogsek
· skogslind
· skogslind
· skogslönn
· skogslönn
· sälg
· sälg
Levande träd
Levande träd
· ask
· ask
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· hassel
· hassel
· skogsalm
· skogsalm
· skogsek
· skogsek
· skogslind
· skogslind
· sälg
· sälg
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Orthotrichales, Familj Orthotrichaceae, Släkte Orthotrichum (hättemossor), Art Orthotrichum pallens Bruch ex Brid. - parkhättemossa Synonymer Orthotrichum obscurum Groenv., Orthotrichum pallidum Groenv., Orthotrichum paradoxum Groenv., Orthotrichum pallens Brid.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Arten finns främst på lövträdsbark i parker, skogsbryn, alléer etc. Den återfinns främst på alm, ask, asp och lönn men utefter Norrlandskusten sällsynt även på sten i närheten av vatten. Flest fynd av parkhättemossa är gjorda på Gotland och på Västkusten och arten blir sällsyntare mot norr. Almsjuka och askskottsjukan har och fortsätter att drabba arten hårt på Gotland och Öland och fortsätter trädslagen ask och alm att minska riskerar populationen av parkhättemossa att minska. Antalet reproduktiva individer skattas till 10000 (300-23000). Antalet lokalområden i landet skattas till 100. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 3500 (460-10000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningen ligger troligen strax under 5%. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (C2a(i)).
Arten bildar upp till drygt 1 cm höga tuvor. Bladen är relativt jämnbreda. Bladkanten är tillbakaböjd i nästan hela sin längd. Bladcellerna strax ovanför mitten av bladskivan är tjockväggiga, rundade till kantiga, 9–16 µm breda och har 1–3 enkla eller grenade papiller per cell. Arten är samkönad och hanorganen sitter på en särskild gren. Kapselskaftet är kort och ungefär halva kapseln döljs av bladen. Kapseln är som torr och tömd något insnörd nedanför mynningen och tydligt fårad av 8 kapselränder som är 4–5 celler breda. Klyvöppningarna är insänkta, men döljs knappt alls eller endast något av omgivande celler. Detta kan i extremfallet misstolkas som att klyvöppningarna är ytliga, men justerar man skärpan i mikroskopet ser man att de ligger i ett annat plan. Klyvöppningarna finns upp till mitten av kapseln. Peristomet har två tandkransar. Den yttre tandkransen, som är tillbakaböjd i torrt tillstånd, består av 8 papillösa tänder (ibland något kluvna i spetsen). Den inre tandkransen består av 16 släta tänder: 8 långa och mellan dessa 8 korta tänder av varierande längd (ibland endast synliga i mikroskop). Mössan är veckad, kal och inte papillös. Sporerna är 15–17 µm i diameter. Inga säkra belägg finns för att groddkorn förekommer hos arten i Norden. Dock anges den kunna ha groddkorn.@Parkhättemossa och dvärghättemossa Orthotrichum pumilum är svåra att skilja åt och man får ofta använda en kombination av kännetecken. Dvärghättemossa O. pumilum har en inre tandkrans som består av 8 tänder, bredare blad, en påsatt udd i spetsen och oftast celler i bladskivan som är tunnväggiga och något mer kantiga. Dessutom ser man oftast mindre av klyvöppningarna, och hanorganen sitter oftast inte på en särskild gren (det kan dock förekomma). Den ovanliga arten gotländsk hättemossa O. rogeri har en inre tandkrans som står rakt upp, trubbiga blad och stora sporer (17–24 µm i diameter). Skogshättemossa O. stramineum har rikligt med hår på strumpan och klyvöppningar som är mindre synliga.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för parkhättemossa

Länsvis förekomst och status för parkhättemossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för parkhättemossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är främst vanlig i områden med gott om rikbarksträd i södra Sverige, t.ex. på Gotland, men förekommer med avtagande frekvens också norrut. Den finns även i stora delar av Norge och Finland samt på Svalbard. Utbredningen omfattar även övriga Europa, norra och sydvästra Asien, Nordamerika och norra Sydamerika.
Arten är rödlistad i flera andra europeiska länder (Hodgetts 2015).
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Bryanae  
 • Ordning
  Orthotrichales  
 • Familj
  Orthotrichaceae  
 • Släkte
  Orthotrichum - hättemossor 
 • Art
  Orthotrichum pallensBruch ex Brid. - parkhättemossa
  Synonymer
  Orthotrichum obscurum Groenv.
  Orthotrichum pallidum Groenv.
  Orthotrichum paradoxum Groenv.
  Orthotrichum pallens Brid.

Parkhättemossa växer på lövträdsbark i halvöppna till öppna lövmarker, t.ex. i parker, skogsbryn, alléer eller jordbrukslandskapet. Den återfinns främst på rikbarksträd, t.ex. alm, ask, asp och lönn, men även på apel och fläder. Man hittar även arten på sten, framför allt silikatsten, då ofta under rikbarksträd och/eller i närheten av vatten. Detta är särskilt vanligt i norra Sverige, t.ex. längs Norrlandskusten, där det som tidigare urskildes som Orthotrichum arnellii växer på surare underlag, t.ex. på sten under fattigbarksträd som rönn och t.o.m. epifytiskt på björk. Det har även uppgivits att den förekommer på klippor gödda av fågelspillning.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande), Epifyt

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Triviallövskog, Ädellövskog, Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna strandbiotoper, Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Har betydelse)
Ved och bark (Viktig)
· almar - Ulmus (Viktig)
· aplar - Malus (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· fläder - Sambucus nigra (Har betydelse)
· hassel - Corylus avellana (Har betydelse)
· skogsalm - Ulmus glabra (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Har betydelse)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
· skogslönn - Acer platanoides (Viktig)
· sälg - Salix caprea (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· hassel - Corylus avellana (Har betydelse)
· skogsalm - Ulmus glabra (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Har betydelse)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
· sälg - Salix caprea (Har betydelse)
Mossan påverkas mycket negativt av luftföroreningar. Betydande hot utgör även avverkning av gamla alléer, lövträd på åkerholmar, samt decimeringen av almen och asken i södra Sverige genom almsjukan respektive askskottsjukan.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Viss negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
Idag måste lämpliga värdträd sparas och inte huggas ned även om almsjukan och askskottsjukan ser ut att öka. Äldre alléer bör sparas i större omfattning och dessutom nyskapas. När alléer föryngras bör enstaka träd lämnas kvar som spridningskällor under övergångsperioden.
Etymologi: pallens (lat.) = bleknande; pallens presens particip av pallere (lat.) = vara blek, grå, ljusgrön eller gulaktig, förlora sin naturliga färg
Uttal: [Ortótrikum pállens]

KEY FACTS Pale Bristle-moss. Tufts up to just above 1 cm high. Leaves relatively parallel-sided, margin more or less completely recurved. Cladautoicous. Capsule emergent and constricted below mouth and furrowed when dry and empty (8 bands of 4-5 thick-walled cells). Stomata present in basal half of capsule. They are immersed but not or very slightly obscured by surrounding exothecial cells, and may therefore seem superficial. Exostome with 8 papillose teeth (sometimes slightly split at apex) that are recurved when dry. Endostome with 8 long teeth alternating with eight shorter ones of variable length (sometimes microscopic). Calyptra plicate, its surface smooth and bare. Spores 15-17 µm. Gemmae are reported to occur, but there are no Scandinavian records of this. - Typically found on bark of large deciduous trees in relatively sun-exposed situations, for instance in parks, avenues, forest edges, courtyards and sparsely wooded pastures. Prefers species where the pH of the bark exceeds 5 (e.g. Ulmus, Fraxinus, Populus tremula and Acer). Also found on siliceous stones, notably underneath trees with a high bark pH and/or near lakes and streams. A variety (formerly regarded as a separate species, O. arnellii) growing on siliceous stones under trees occurs along the coast of northern Sweden.

Hodgetts, N. G. (red.) 2015. Checklist and country status of European bryophytes - towards a new Red List for Europe. Irish Wildlife Manuals 84. National Parks and Wildlife Service, Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht, Ireland.

Lewinsky-Haapasaari, J. 1995. Illustrierter Bestimmungsschlüssel zu den europäischen Orthotrichum-Arten. Meylania 9: 3-56.

Lönnell, N. 2008. Orthotrichum pallens parkhättemossa s. 256-257. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Bladmossor. Kompaktmossor - kapmossor : Bryophyta : Anoectangium - Orthodontium. Artdatabanken, SLU, Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Niklas Lönnell 2008. Redigerat av Tomas Hallingbäck 2010, 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Bryanae  
 • Ordning
  Orthotrichales  
 • Familj
  Orthotrichaceae  
 • Släkte
  Orthotrichum - hättemossor 
 • Art
  Orthotrichum pallens, Bruch ex Brid. - parkhättemossa
  Synonymer
  Orthotrichum obscurum Groenv.
  Orthotrichum pallidum Groenv.
  Orthotrichum paradoxum Groenv.
  Orthotrichum pallens Brid.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Niklas Lönnell 2008. Redigerat av Tomas Hallingbäck 2010, 2016.