Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  parknål

Organismgrupp Lavar Chaenotheca hispidula
Parknål Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Parknålens bål är insänkt i substratet och innehåller Trentepohlia-alger. Apothecierna är knappnålslika, 0,5–1,0 mm höga, med svart skaft och huvud. Huvudets undersida och skaftets övre del är täckta med en tjock, gul pruina. Sporerna är sfäriska, 1-celliga, bruna och 5,0–7,5 µm i diameter. Arten kan förväxlas med flera andra arter som också har gulpruinösa apothecier, t.ex. gulnål C. brachypoda, som dock har gröngul pruina, mindre sporer och rent gröna alger (ej Trentepohlia) i bålen.
Utbredning
Länsvis förekomst för parknål Observationer i Sverige för parknål
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är känd från Skåne till Medelpad och Härjedalen men saknas i Blekinge. Relativt många nyfynd har gjorts men arten har uppenbarligen försvunnit från flera gamla lokaler. Det totala antalet aktuella lokaler är omkring 150. Utanför Sverige finns arten i Danmark (rödlistad), Finland, Norge, Central- och Sydeuropa, Ryssland, Asien, Nordamerika, Australien och Nya Zeeland. Den är mycket sällsynt och rödlistad i Finland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2bc+3bc+4bc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Förekommer från Skåne till Medelpad och Härjedalen på totalt ett 150-tal lokaler. Växer söder om Dalälven på gamla ädellövträd och i norra Sverige på mycket gamla sälgar i skogar med hög och jämn luftfuktighet. Lämpliga träd nyskapas i begränsad omfattning. I södra Sverige är askskottssjukan ett hot. Antalet reproduktiva individer skattas till 2500 (900-4500). Antalet lokalområden i landet skattas till 400 (150-750). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1600 (600-3000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten uppgår till 15 (10-25) % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2bc+3bc+4bc).
Ekologi
Arten växer söder om Dalälven främst på gamla ädellövträd, huvudsakligen grova ekar, särskilt i öppna bestånd av parklandskapstyp och igenväxande lövängar. Norr om ekens utbredningsområde förekommer den på gamla sälgar i gles granskog. Luftfuktigheten är alltid hög på artens lokaler. Parknål växer oftast i djupa sprickor av grov bark där regn inte kommer åt. Ofta förekommer den tillsammans med andra rödlistade knappnålslavar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Barrskog
Barrskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ask
· ask
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· ekar
· ekar
· skogsalm
· skogsalm
· skogsek
· skogsek
· skogslind
· skogslind
· skogslönn
· skogslönn
· sälg
· sälg
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Coniocybomycetes, Ordning Coniocybales, Familj Coniocybaceae, Släkte Chaenotheca (nållavar), Art Chaenotheca hispidula (Ach.) Zahlbr. - parknål Synonymer Calicium aciculare (Ach.) Ach.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2bc+3bc+4bc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Förekommer från Skåne till Medelpad och Härjedalen på totalt ett 150-tal lokaler. Växer söder om Dalälven på gamla ädellövträd och i norra Sverige på mycket gamla sälgar i skogar med hög och jämn luftfuktighet. Lämpliga träd nyskapas i begränsad omfattning. I södra Sverige är askskottssjukan ett hot. Antalet reproduktiva individer skattas till 2500 (900-4500). Antalet lokalområden i landet skattas till 400 (150-750). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1600 (600-3000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten uppgår till 15 (10-25) % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2bc+3bc+4bc).
Parknålens bål är insänkt i substratet och innehåller Trentepohlia-alger. Apothecierna är knappnålslika, 0,5–1,0 mm höga, med svart skaft och huvud. Huvudets undersida och skaftets övre del är täckta med en tjock, gul pruina. Sporerna är sfäriska, 1-celliga, bruna och 5,0–7,5 µm i diameter. Arten kan förväxlas med flera andra arter som också har gulpruinösa apothecier, t.ex. gulnål C. brachypoda, som dock har gröngul pruina, mindre sporer och rent gröna alger (ej Trentepohlia) i bålen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för parknål

Länsvis förekomst och status för parknål baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för parknål

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är känd från Skåne till Medelpad och Härjedalen men saknas i Blekinge. Relativt många nyfynd har gjorts men arten har uppenbarligen försvunnit från flera gamla lokaler. Det totala antalet aktuella lokaler är omkring 150. Utanför Sverige finns arten i Danmark (rödlistad), Finland, Norge, Central- och Sydeuropa, Ryssland, Asien, Nordamerika, Australien och Nya Zeeland. Den är mycket sällsynt och rödlistad i Finland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Coniocybomycetes  
 • Ordning
  Coniocybales  
 • Familj
  Coniocybaceae  
 • Släkte
  Chaenotheca - nållavar 
 • Art
  Chaenotheca hispidula(Ach.) Zahlbr. - parknål
  Synonymer
  Calicium aciculare (Ach.) Ach.

Arten växer söder om Dalälven främst på gamla ädellövträd, huvudsakligen grova ekar, särskilt i öppna bestånd av parklandskapstyp och igenväxande lövängar. Norr om ekens utbredningsområde förekommer den på gamla sälgar i gles granskog. Luftfuktigheten är alltid hög på artens lokaler. Parknål växer oftast i djupa sprickor av grov bark där regn inte kommer åt. Ofta förekommer den tillsammans med andra rödlistade knappnålslavar.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap, Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Trädbärande gräsmark, Lövskog, Triviallövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Barrskog, Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Viktig)
· skogsalm - Ulmus glabra (Har betydelse)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
· skogslönn - Acer platanoides (Har betydelse)
· sälg - Salix caprea (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Arten hotas söder om Dalälven av de åldriga öppna lövskogarnas och hagmarkernas igenväxning, genom att sådan mark överförs till barrskog och av avverkning av grova träd. I norra Sverige har arealen kontinuitetsskog med gamla sälgar har minskat.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Viss negativ effekt)
Spara grova träd, restaurera hag- och slåttermarker och öppna runt grova ekar som nu är kraftigt beskuggade. Förekomsterna i norra Sverige måste skyddas.
Utländska namn – FI: Nuijaneulajäkälä.

Tibell, L. 1978. Lavordningen Caliciales i Sverige. Släktena Chaenotheca och Coniocybe. Svensk Bot. Tidskr. 72: 171–188.

Tibell, L. 1999. Calicioid lichens and fungi. Nordic Lichen Flora 1: 20-94. Bohuslän 5, Uddevalla.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Coniocybomycetes  
 • Ordning
  Coniocybales  
 • Familj
  Coniocybaceae  
 • Släkte
  Chaenotheca - nållavar 
 • Art
  Chaenotheca hispidula, (Ach.) Zahlbr. - parknål
  Synonymer
  Calicium aciculare (Ach.) Ach.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.