Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  pelargonriska

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Lactarius decipiens
Pelargonriska Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Pelargonriska är en medelstor riska, något påminnande om den mycket allmänna ekriskan, L. quietus. Hatten blir 3–7 cm bred, har länge en något nedböjd kant och ofta en papill i den något nedtryckta mitten. Den är torr eller svagt klibbig, och till färgen brunaktig med laxrosa ton. Lamellerna är ganska täta, först bleka men med rosa reflex. Foten är cylindrisk, 3–8 cm lång och 3–10 mm tjock, av hattens färg eller något ljusare. Mjölksaften är vit men blir snart ljust gul vid brytning. Fruktkroppen luktar pelargon. Smaken är först mild, sedan skarp och obehaglig.
Utbredning
Länsvis förekomst för pelargonriska Observationer i Sverige för pelargonriska
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Denna sällsynta art är i Norden bara funnen på några få lokaler i Skåne, ett fynd på Öland samt i Danmark, där den också är sällsynt och rödlistad. Utbredningen i Europa är sydlig men ofullständigt känd. Den är rödlistad i Tyskland och Nederländerna.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Bildar mykorrhiza med avenbok i ädellövskog på näringsrik mark. Liten population och förekomstarea. Få potentiella lokaler i landet. Uppenbarligen en mycket ovanlig art med liten lämplig livsmiljö och få mycel på varje känd lokal. Svårt att bedöma ev. populationsförändring. Antalet reproduktiva individer skattas till 1999 (600-6000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (35). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (30-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (2196-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 200 (36-200) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Svampen lever i lövskog, där den bildar mykorrhiza med avenbok, kanske även med hassel eller andra lövträd. I Sverige och Danmark växer arten bara på rik mark, men längre söderut är den vanligare och tycks ha mindre anspråk på markförhållandena.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· avenbok
· avenbok
· bok
· bok
· bokordningen
· bokordningen
· skogsek
· skogsek
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Russulales, Familj Russulaceae (kremlor och riskor), Släkte Lactarius (riskor), Art Lactarius decipiens Quél. - pelargonriska Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med avenbok i ädellövskog på näringsrik mark. Liten population och förekomstarea. Få potentiella lokaler i landet. Uppenbarligen en mycket ovanlig art med liten lämplig livsmiljö och få mycel på varje känd lokal. Svårt att bedöma ev. populationsförändring. Antalet reproduktiva individer skattas till 1999 (600-6000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (35). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (30-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (2196-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 200 (36-200) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Pelargonriska är en medelstor riska, något påminnande om den mycket allmänna ekriskan, L. quietus. Hatten blir 3–7 cm bred, har länge en något nedböjd kant och ofta en papill i den något nedtryckta mitten. Den är torr eller svagt klibbig, och till färgen brunaktig med laxrosa ton. Lamellerna är ganska täta, först bleka men med rosa reflex. Foten är cylindrisk, 3–8 cm lång och 3–10 mm tjock, av hattens färg eller något ljusare. Mjölksaften är vit men blir snart ljust gul vid brytning. Fruktkroppen luktar pelargon. Smaken är först mild, sedan skarp och obehaglig.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för pelargonriska

Länsvis förekomst och status för pelargonriska baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för pelargonriska

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Denna sällsynta art är i Norden bara funnen på några få lokaler i Skåne, ett fynd på Öland samt i Danmark, där den också är sällsynt och rödlistad. Utbredningen i Europa är sydlig men ofullständigt känd. Den är rödlistad i Tyskland och Nederländerna.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Russulales  
 • Familj
  Russulaceae - kremlor och riskor 
 • Släkte
  Lactarius - riskor 
 • Art
  Lactarius decipiensQuél. - pelargonriska

Svampen lever i lövskog, där den bildar mykorrhiza med avenbok, kanske även med hassel eller andra lövträd. I Sverige och Danmark växer arten bara på rik mark, men längre söderut är den vanligare och tycks ha mindre anspråk på markförhållandena.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· avenbok - Carpinus betulus (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· bokordningen - Fagales (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Har betydelse)
Arten hotas främst av att dess få växtplatser lätt kan förstöras genom slutavverkning eller någon form av exploatering. Som regel är svampindividers markmycel långlivade, flera decennier och mer, varför ett avbrott i tillgången till värdträd kan leda till utdöende.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Avenbokbestånd med känd förekomst av denna och andra ovanliga svampar bör undantas från avverkning och på sikt ges ett juridiskt skydd. Marken på växtplatsen utsätts inte för kraftiga störningar av typen dikning, markberedning eller körning med skogsfordon. Arten kan vara förbisedd och bör eftersökas i andra områden med lämpliga miljöer. Dess utveckling bör övervakas genom floraväkteri.

Heilmann-Clausen, J., Verbeken, A. & Vesterholt, J. 1998. The genus Lactarius. Fungi of Northern Europe – Vol. 2. Svampetryk.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 2002.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Russulales  
 • Familj
  Russulaceae - kremlor och riskor 
 • Släkte
  Lactarius - riskor 
 • Art
  Lactarius decipiens, Quél. - pelargonriska
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 2002.